Stortingsrepresentant Pål Farstad sitt innlegg i Trontaledebatten

Trontaledebatten ble avholdt i Stortinget 22.oktober 2013. Vår stortingsrepresentant Pål Farstad hadde sin debut på talerstolen. Samferdsel og utdanning er uhyre viktig for landets verdiskaping og for ei framtidsretta næringsutvikling, og dermed for utviklinga av velferdssamfunnet, sa Farstad.
Pål Farstad er medlem av Næringskomiteen. Han holdt et engasjert innlegg med klar melding til Stortinget og den nye regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Stortingsrepresentant Pål Farstad sitt innlegg gjengis her i sin helhet:

Trontale — innlegg Pål Farstad, Venstre

President!

Samferdsel og utdanning er uhyre viktig for landets verdiskaping og for ei framtidsretta næringsutvikling, – og dermed for utviklinga av velferdssamfunnet.

I mitt fylke, Møre og Romsdal, er det tvingende nødvendig med et kollektivløft og løft i
veivedlikehold — ikke minst veiene som ble overført fra staten til fylkeskommunene,
og som nå altså er fylkenes ansvar. Fylkene har ikke mulighet til å stoppe økningen i forfallet
med de midlene som så langt er lagt på bordet. Møre og Romsdal alene har et
vedlikeholdsetterslep beregnet til 5,6 mrd.

I tillegg er det store utfordringer i manglende fergekapasitet mange steder langs kysten. Betydelige trafikkøkninger, kombinert med driftsavbrudd og dårlig reservemateriell, gjør det nødvendig å ha større fokus på de ekstrakostnader og ulemper dette har både for næringstrafikk og den generelle trafikken. På fergestrekninga Halsa — Kanestrøm, som er den nordligste fergestrekninga langs E39, er situasjonen meget vanskelig.

– President — landet har et betydelig nærings- og utviklingspotensial som ikke er forløst fordi det hemmes av for svak satsing på samferdsel og transport. Det vil jeg og Venstre bruke vår posisjon på Stortinget de kommende årene til å gjøre noe med.

Kompetanse, i form av forskning, utdanning og rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, er en annen nøkkelfaktor for næringsutvikling og nyskaping i arbeidslivet. Ikke minst gjelder det i forhold til de klima- og miljøutfordringer vi har. Noe som etter Venstres syn er helt avgjørende. Jeg vil også understreke fagskolens store betydning for næringslivet i et fylke som Møre og Romsdal, og viktigheten av å satse på entreprenørskap i skolen, både i grunnskolen og i videregående skole. Dette er påkrevd for at nye generasjoner skal bli flinkere enn det vi er til å starte og utvikle egen virksomhet. Derfor er nettopp det å legge til rette for at noen flere tør å ta spranget fra ide til næringsvirksomhet, helt sentralt i Venstres næringspolitikk.

I Møre og Romsdal har vi tre høyskoler; Molde, Volda og Ålesund. Høyskoler som hver for seg gjør en god jobb. Men fylket trenger en sterkere kraft. I tråd med et enstemmig vedtak i fylkestinget, ønsker jeg en felles høyskole i fylket som kan bli en mer robust, mer kraftfull og samlende høyskole som er enda mer interessant for studenter, forskere og næringsliv.

Et viktig element i en slik etablering er å sørge for at Kristiansund kommer på kartet i form av en egen avdeling i tillegg til dagens tre utdannings-steder. Vi vet at det er betydelig sammenheng mellom valg av utdanningssted og at studenten får arbeid og blir boende samme sted etter endt utdanning.

– President: Jeg vil oppfordre den nye regjeringen til allerede i neste års budsjett å bevilge midler slik at det høyskoletilbudet som eksisterer i Kristiansund gjennom samarbeid med de tre høyskolene i fylket kan videreutvikles og forsterkes. Det er ikke de store pengene, men de er viktige både på kort og lang sikt.

22.10.2013 / PF

 Pål Farstad sitt innlegg i Trontaldebatten på Stortinget 22.oktober 2013

Pål Farstad sitt innlegg i Trontaldebatten på Stortinget 22.oktober 2013
Foto: Faksimile. Stortingets videoopptak Trontaledebatt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**