Hva med et mer balansert bilde av MOVAR?

MOVAR må utvikle og bruke sin kompetanse til å støtte opp under regionens klima- og energimål – og ikke minst mål om vannkvalitet i sjøer og vassdrag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hovedsakelig skriver Moss Avis om negative aspekter ved Movar. Forholdene knyttet til beslutningsgrunnlaget for deltagelse og investering i Mosseporten Miljøenergi (MME) er godt belyst. Det samme er saken om feilaktige tilsynsrapporter som regionens brannvesen utstedte til Våler kommune. Gjennom disse sakene har det blitt tatt et oppgjør med både uheldig kultur og uheldig styringspraksis. Oppgjørene har resultert i ny direktør og nye styremedlemmer, heriblandt styreleder. Det er i større grad enn tidligere lagt vekt på kompetanse og erfaring ved valg av styremedlemmer, og dette arbeidet vil fortsette. Moss som eierkommune har blitt klarere i sine krav til og kontroll av MOVAR.

Søppel

Foto: Tonje Løwer Gurholt

MOVAR er et av Mosseregionens viktigste selskap. Det forvalter store ressurser og leverer grunnleggende tjenester som friskt vann, henting og behandling av avfall samt håndtering av avløpet ditt. I tillegg har Movar oppgaven med å organisere og drifte regionens brannvesen. Både avløp og avfall er ressurser på avveie, og inneholder både næringsstoffer og energi som har potensiell nytte et annet sted. Eierkommunene har gjennom Representantskapet bestemt strategien for MOVAR. I strategien inngår det at MOVAR skal jobbe for best mulig utnyttelse av disse ressursene i et samfunnsperspektiv. Det gjelder også arbeid for å sikre drikkevannskilden vår, Vansjø. Gjennom denne strategien skal MOVAR prøve ut nye løsninger og prosesser, for å sikre best mulig utnyttelse av ressursene som MOVAR håndterer på vegne av regionens innbyggere. Med alt utviklingsarbeid følger risiko.

MME var et eksempel på et slikt forbedringsarbeid, der man ønsket et samarbeid for utnyttelse av energien i avgassene fra Solgård Deponi. Tilnærmingen og beslutningsprosessen var kritikkverdig, men formål og hensikt var prisverdig og bygges nå videre på. Det finnes også suksesshistorier fra slikt arbeid i MOVAR. Slam fra renseanlegg har lenge vært et problem, og har blitt klassifisert som farlig avfall. Gjennom systematisk arbeid og høy kompetanse i selskapet, har MOVAR funnet frem til løsninger som gjør at slammet er renere og kan brukes som en ressurs. Dette har medført omtrent 1 million kroner i reduserte kostnader årlig for innbyggerne og stor gevinst for miljøet. Videre har MOVAR både kompetanse og prosessanlegg som leverer drikkevann med kvalitet i norgestoppen. På begge disse områdene er MOVAR et nasjonalt forbilde.

Siri Engesæth plukker søppel i strandsonen på Kalvøya.

Foto: Christoffer Biong

MOVAR skal ikke bare fortsette med men må trappe opp sitt arbeid for å bedre ressursutnyttelsen fra avløp og avfall i regionen. Begge disse næringene har hatt svært stor og rask utvikling de siste tiår, og den vil gå enda raskere i årene som kommer. Fra å være et selskap som blant annet skal kvitte seg med det vi ikke trenger, vil MOVAR måtte utvikles til i større grad å bli et selskap som leverer det vi trenger. I tillegg til drikkevann vil MOVAR og alle Norges renovasjonsselskap også kunne bli store energiaktører og viktige leverandører av råvarer til matproduksjon. MOVAR er derfor en av de viktigste aktørene dersom kommunene i Mosseregionen skal ha mulighet til å nå sine klima- og energimål, og ikke minst mål om vannkvalitet i sjøer og vassdrag.

Joakim Sveli

Foto: Truls Breda

Som medlem av Representantskapet på vegne av Moss kommune vil jeg jobbe for en mest mulig åpen og demokratisk beslutningskultur. Jeg imøtekommer derfor gjerne spørsmål og kommentarer innbyggere i Moss måtte ha til styre og stell i MOVAR. Selskapets opparbeidede kompetanse er en av dens viktigste ressurser, og det er Representantskapets ansvar å sørge for at også styringen av selskapet preges av tilsvarende høy kompetanse fremover. Det er helt nødvendig for at selskapet skal være i forkant av utviklingsbehovene næringen står overfor.

Joakim Sveli (V)
Representantskapsmedlem i MOVAR for Moss kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**