Søknad om dispensasjon for parkeringsplasser i sentrum

Fredag 15.11.2013 skriver Helgeland Arbeiderblad i sitt innlegg at tre partier stemte mot Høyres forslag om å gi dispensasjon fra tidligere vedtak om parkering på torget. Som gruppeleder for et av partiene ser jeg behov for å opplyse mer om bakgrunnen for hvorfor mitt parti heller ønsket å stemme for rådmannens forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Carola Karl Urvik

Foto: Pryd Studio AS

For det første ønsker jeg å påpeke at forslaget Høyre tatt opp til avstemning ligger i saken som en mulighet rådmannen og hans stab har utarbeidet, selv om de ikke anbefaler den. Dette er ikke ensbetydende med at det er Høyres forslag. Partiet tar opp en mulighet administrasjonen har åpnet for. Et hvilket som helst parti i Vefsn kunne ha gjort det.

Når det er sagt er det slik at det jobbes nå med en helhetlig planlegging rundt framtiden for Mosjøen torg. Noe som betyr at planutvalget tidligere har fattet vedtak om blant annet flytting av parkeringsplasser noen meter unna den opprinnelige parkeringen ved det gamle Domusbygget som en del av denne helhetlige planen hvor man ønsker å snu torgets akse. Fra sak 20/13: «Tiltaket vil åpne opp torgområdet øst/vest og bidra til å redusere gjennomkjøring i Sjøgata. Samtidig samles p-plassene ved torget på ett sted og trafikk fram til p-området ledes gjennom byens hovedgater for biltrafikk.»

Fra saksfremlegget i sak 84/13 som ble behandlet den 12.11.2013 heter det:
«Dispensasjonen vil etter administrasjonens vurdering vesentlig tilsidesette det som var hensynene bak formålet som har blitt fastsatt gjennom vedtak av områderegulering for Torget og omkringliggende kvartaler. Bakgrunnen for å sette formålet til Torg fremfor å fortsatt åpne for parkering på det omsøkte arealet er begrunnet i et generelt ønske om å forbedre torgarealet, også vinterstid.»

Men hovedpoenget i saken er kanskje at det er hverken politikere eller næringslivet alene som bestemmer hvordan utviklingen i sentrum blir. Det er først og fremst innbyggerne som setter agendaen. Hvis det skal være slik at det fører til store problemer at noen kanskje må ta føttene sine fatt å gå noen meter lenger for å nå en butikk, da er vi på ville veier i Mosjøen. Biltrafikken representerer ved siden av luftforurensing også en trafikkfare i sykkelbyen Mosjøen. Det hadde vært fint med redusert biltrafikk i Sjøgata, kanskje spesielt på vinterstid der man som fotgjenger muligens må hoppe i en snødunge for å unngå å bli påkjørt Og ikke snakk om det berømte folkehelseperspektivet

Generelt må det sies at det gis veldig mange dispensasjoner, noe som også KRD påpeker i en undersøkelse. «Andelen som mener at antall dispensasjoner er for stort, er spesielt høy i kommunene med 10.000—19.999 innbyggere. Hele 72% av disse kommunene mener at antall dispensasjoner er for stort.» På et kort møte i planutvalget den 15.11.2013 ble det gitt dispensasjon i to saker. Kanskje burde vi politikere spørre oss selv hvordan vi forvalter ressursene til Vefsn kommunes innbyggere når vi først lar administrasjonen jobbe med saker som er godt begrunnet for å så bruke tid og ressurser for å motargumentere for noe vi selv har vært med på tidligere å vedta.

Til slutt tillater jeg meg også å påpeke at hvis avisen hadde overvært planutvalgsmøtet kunne det kanskje har blitt gitt et mer nyansert bilde av debatten om saken. Noe som både hadde vist respekt for de gruppelederne som argumenterte godt for sitt standpunkt, men også for å gi befolkningen i kommunen mulighet å få innblikk rundt debattene i disse møtene som ikke blir videooverført.

Carola Karl Urvik, gruppeleder for Venstre i Vefsn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**