Mye god Venstrepolitikk i Solabudsjettet

Formannskapet behandlet i dag Handlings-og økonomiplanen som blant annet inneholder budsjettet for neste år. Venstre stod sammen med sine politiske samarbeidspartnere bak flertallsforslaget som legger opp til en videre styrking av skolene, videreføring av Turvei Hafrsfjord og en sterkere satsing på økte fritidstilbud i regi av lag og organisasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstres formannskapsrepresentant sa seg godt fornøyd med de resultater som de sammen med H, FrP, KrF, Tanangerlisten og Pensjonistpartiet hadde utarbeidet. At vi sørger for ytterligere helsesøstre i skolen, vil gjennomføre en mer målrettet leksehjelp, styrker etter- og videreutdanningstilbudet til lærerne og unngår de skolekuttene rådmannen hadde foreslått knyttet til større gruppestørrelser i skolen, viser at vi med rette kan kalle oss et skoleparti. Vi avsatte også midler til kjøp av ny skoletomt på Jåsund for å ivareta behovet for økt skolekapasitet i dette vekstområdet.

Forebygging av frafall i idrett blant ungdom - dans

Foto: AA

Vi gikk til valg på at vi ville ha flere nærmiljøsentra. Disse også skulle inneholde fritidstilbud for barn og unge som faller utenfor det ordinære tilbudet som gis av allerede etablerte lag og organisasjoner og skullevære steder der man kunne drive uorgansiert idrett. Ved å sette av en pott til skateanlegg på Stangelandsenteret (tidligere Stangeland skole) tar vi et skritt i riktig retning.

Skolene videreutvikles også som noen av disse nærmiljøsentrene. I budsjettet legges det opptil en pott på over 160.000 kroner som frivillige lag og organisasjoner, på linje med kommunal avdeling Fritid, skal kunne søke på. Tanken er at man her skal kunne tilby ytterligere fritidstilbud i helgene for barn og unge i kommunen. De kan gjerne tilbys i lagenes egne haller, men også legges til skolebyggene slik at disse i enda større grad tas i bruk som nærmiljøsentra.

I budsjettarbeidet ble det også lagt vekt på å minske gjeldsgraden. Dette ble oppnådd ved å etablere mer nøkterne planer for gjennomføringen av Turvei Hafrsfjord. Venstre ønsker fremdeles en turvei rundt Hafrsfjord, men der forholdene ligger til rette for det og antatt mengde brukere tilsier det, søkes det enklere løsninger i form av tråkk e.l. Dette er også viktig med tanke på miljøhensyn. Nå slipper vi store inngrep i sårbare naturområder.

Vi viderefører også arbeidet med å bygge ut sykehjemskapasiteten i kommunen. Det ligger midler til både å ta i bruk nye lokaler på TABO og det ble lagt føringer for sikre det videre arbeidet med etablering av nytt sykehjem i Sola sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**