Gjennomslag for Venstre i statsbudsjettet

I åtte år har Venstre årlig levert gjennomarbeidede alternative statsbudsjett. Men ikke en krone er blitt endret i forhold til den tidligere rødgrønne regjeringen. Ikke et gjennomslag. Men i år er alt endret. Venstre har fått gjennomslag på gjennomslag. Per A. Thorbjørnsen kommenterer i dagens RA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Jeg setter pris på hver krone og budsjettpost som er endret. Selvsagt er midlene viktig. Noe av det mest oppsiktsvekkende og gledelige i år er likevel budsjettprosessen. En åpen og sunn demokratisk prosess. Først en mindretallsregjering som legger fram et budsjett, det følges gjerne opp av ulike høringer og organisasjoner som kommer med innspill, så leverer så å si alle opposisjonspartiene egne budsjett, det ledsages av forhandlinger, før behandling i komiteer og selve Stortinget.

Det var ikke slik i de rødgrønnes tid. Da kom et ferdigtygget og ferdigbehandlet statsbudsjett til Stortinget. Det var minimalt de rødgrønne stortingsrepresentantene hadde tillatelse til å endre.

Stortinget har gjenvunnet sin funksjon. De folkevalgtes demokratisk høyborg heter Stortinget. De siste åtte årene handlet alt om regjering, regjering og regjering. Det mest spennende skjedde i høringene. Det ble vel først og fremst mye styr for ingenting. Nå er makten tilbake i Stortingssalen. Vi ser allerede etter en drøy måned, og vil se tydeligere og tydeligere ut over perioden: En ny dynamikk mellom de to regjeringspartiene og de seks andre ulike opposisjonspartiene.

Venstre har sin rolle. Den siste uken har vi forhandlet med sammen med KrF og regjeringspartiene. La meg trekke fram noen av punktene Venstre har uttrykt seg fornøyd med.

Vi har gjennom åtte rødgrønne år sett et økende vedlikeholdsetterslep i jernbanen. Derfor er fredagens budsjettforlik viktig. Venstre har fått inn 650 millioner ekstra, i tillegg til den økningen på 100 millioner som regjeringen la opp til. Det vil være kjempeviktig for at togene går når de skal her i landet, og et av de viktigste miljøgrepene vi kan ta. Nå skal høyhastighetstog mellom Oslo og Göteborg utredes nærmere med tanke på realisering. Det er ganske fantastisk. De rødgrønne sa ved hver anledning de kunne at det «aldri har vært brukt mer penger til jernbane». Det var kanskje riktig, helt til Venstre kunne påvirke statsbudsjettet. Nå kan vi si at det aldri, aldri har vært brukt penger på jernbane her i landet enn i dette statsbudsjettet.

Venstre har også fått gjennomslag for en endring av skattesystemet i grønnere retning. Det innebærer at skatter og avgifter på miljøforurensende aktivitet øker med om lag én milliard kroner i forhold til hva Høyre og Frp hadde lagt opp til i sitt budsjettforslag. I tillegg har regjeringen varslet at de, etter initiativ nettopp fra Venstre, vil sette ned en grønn skattekommisjon som skal se på hvordan man kan miljø- og klimaoptimalisere det norske skatte- og avgiftssystemet. Budsjettavtalen innebærer også enda bedre vilkår for elbiler. Vi er stolt at som et opposisjonsparti påvirker den faktiske miljø- og klimapolitikken. Klimaforliket fra forrige periode står seg. Vi har gått fra politisk markering og symbolpolitikk i klimakampen til reel innvirkning som på sikt kan skape helt nødvendige endringer. Venstre er miljøpartiet på Stortinget.

Vi mener også budsjettet har fått en mer sosial profil med økt satsing på blant annet bistand, økte tilskudd til rus og psykiatri og gjeninnføring av tilskudd til frivillige organisasjoner som tilbyr rimelig overnatting og andre humanitære tiltak overfor bostedsløse. Dette ble fjernet i Stoltenberg-regjeringens budsjettframlegg. Det rimelige overnattingstilbudet for ulike utsatte grupper har så langt vært et Oslofenomen. Jeg håper at frivillige organisasjoner i Stavangerregionen vurderer dette nærmere. Venstres leder Trine Skei Grande sa på pressekonferansen at hun er spesielt glad for at Venstre har fått inn igjen 10 millioner til de aller svakeste, de som ligger ute i hovedstaden og andre byer. Det skaper trygghet, også for dem som har en bolig. Dette er ikke et stort beløp, men jeg vil ta det med fordi det er noe jeg personlig har vært sterkt engasjert, sa hun.

Vi er også fornøyd med en rekke andre gjennomslag som reversering av foreslått kutt på kulturfeltet med kulturstipendene, pressestøtten, videreføre tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner-

En av Venstres prioriteringer var 11 måneders studiestøtte. Der kom vi ikke helt i mål. Likevel er vi fornøyd med at vi har fått regjeringen til å forplikte seg til å legge fram en plan både for en økning av studiestøtten og ikke minst studiestøttens lengde. Dette kommer til å være et av de områdene Venstre kommer til å prioritere høyest i de kommende budsjettbehandlingene. Ifølge avtalen skal regjeringen som et ledd i denne prosessen utrede studentenes levekårssituasjon med sikte på å realisere heltidsstudenten, og det er en klar forutsetning at studentenes organisasjoner skal involveres i dette arbeidet. Venstre kan love at Venstre kommer å henge tett på regjeringspartiene for at dette reelt følges opp.

Etter de rødgrønne sitt budsjett i oktober kom det krav fra Venstres kommunestyrerepresentanter over hele landet om å stoppe statlige kutt i kommunene sine tjenester til de mest hjelpetrengende brukerne. Budsjettforlik på Stortinget betyr gjennomslag for dette kravet. Nå tilbakeføres disse midlene og dermed blir den sosial profilen i statsbudsjettet styrket. Venstre og KrF har fått gjennomslag for 214 millioner ekstra til de såkalt «ressurskrevende tjenestene» i kommunene. Dette er svært positivt både for kommuneøkonomien og for kommunene sine muligheter til å hjelpe de som treng hjelpa aller mest. Det er også svært gledelig at Venstre og KrF har fått gjennomslag for å hindre at kommunene får ei ekstraregning på 120 millioner kroner til bosetting av enslige mindreårige asylsøkere, slik regjeringen hadde foreslått.

Venstres gjennomslag er lette å kjenne igjen fra valgkampen. Aldri tidligere har det blitt satset så mye penger på jernbane i Norge som nå. Skattesystemet endres i en grønnere retning. Den sosiale profilen i statsbudsjettet er bedre. Og høyere utdanning får 100 nye stipendiatstillinger.

I vårt eget budsjett hadde vi penger til oppussing av Domkirken, men det punktet nådde vi ikke fram med. Det tror vi bare er et tidsspørsmål ?

Det gjenstår tre statsbudsjett!

Kommentaren er også publisert på RAs hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**