Distriktsmusikere i Nordland blir salderingspost

Hvis det går som Nordland fylkeskommune ønsker vil distriktsmusikerordningen i 11 kommuner i Nordland blir salderingpost allerede fra 1.1.2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Musikk, fildeling

Foto: Microsoft

Bakgrunn for saken er et budjsettforslag fra Nordland fylkeskommune om å gjøre distriktsmusikerordningen søknadsbasert med én felles frist i året.

Fylkesråd for kultur, Hild Marit Olsen understreker at en skal gjennomføre en god prosess rundt endringene i dagens ordning. Vi i Venstre mener at prosessen i denne saken ikke kan har vært god siden ordningen er planlagt fra januar 2014 uten at det ble gjort rede for hvilke konsekvenser dette vil få for de berørte kommunene i Nordland.

I invitasjonen fra fylkesrådet til et samarbeidsmøte med de berørte kommunene står at «Nordland fylkeskommune er opptatt av at fylkeskommunale midler skal bidra til mer produksjon og formidling av kunst og kultur av høy kvalitet i Nordland. Nordland skal være et attraktivt fylke å bo i for dyktige musikere. Barn og unge skal få gode muligheter for læring, oppleving og egen aktivitet. Vi har et ønske om at vi sammen med kommunene og andre aktører kan bidra til å utvikle og forsterke det levende og voksende musikkmiljøet i fylket vårt».

Distriktsmusikerne er, ikraft av sine nøkkelfunksjoner i regionalt kulturliv, viktige initiativtagere og kulturentreprenører med stor samfunnsbyggende betydning. De har ved utallige store kulturelle samarbeidsprosjekt vist stor skaperevne og gjennomføringskraft og tilført fylket betydelig kulturell kapital – både i økonomisk og kunstnerisk betydning. Denne store verdiskapningen er en frukt av faste og trygge ansettelsesforhold som frigjør energi til skapende og utøvende virksomhet. Denne aktivititeten gir, i tillegg til store kulturelle opplevelser spredt over hele fylket, også viktige ringvirkninger på en rekke andre samfunnsområder.

Kulturlivet i all sin mangfoldighet er limet i et samfunn og den forslåtte nedprioritering av kulturlivet i Nordland vil få enorme konsekvenser for distriktene og vil virke mot sin hensikt. Nettopp det fylkesråden påpeker i invitasjonen, «produksjon og formidling av kunst og kultur av høy kvalitet i Nordland», vil falle bort med en rasering av nåværende distriktsmusikerordning som har bestått i over 30 år. Flere kommuner ønsker å opprette distriktmusikerstillinger. Nordland fylkeskommune må være sitt ansvar som regional utviklingsaktør bevisst. Mange unge talentfulle musikere fra Nordland er under utdanning på Norges Musikkhøgskole, ved musikkkonservatorier og universiteter i inn- og utland. En utvidelse av ordningen vil i så måte være et viktig rekrutteringstiltak for kvalifisert musikkutøving og -undervisning i Nordland.

Ingen småkommune i distriktene vil ha råd til å opprettholde en økonomisk ordning for egen maskin når harde budsjettforhandlinger er i vente hvor det må prioriteres mellom først og fremst alle de lovpålagte oppgavene kommunene er forpliktet til å gjennomføre. Lite forutsigbarhet for kommunene vil føre til at stillinger må bli sagt opp, noe som betyr et svekket tilbud til blant annet kulturskolene i distriktene i Nordland. Det vil også føre til at det blir mindre attraktiv å bosette seg i en kommune med et dårlig kulturtilbud.

Vefsn Venstre oppfordrer Nordland fylkeskommune til å videreføre samarbeidet med vertskommunene om faste lønnstilskudd til distriktsmusikerordningen.

For styret i Vefsn Venstre, Carola Karl Urvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**