Venstres alternative budsjett 2014-2017

Selv en blind høne kan se at den økonomiske situasjonen i Sande kommune er prekær.
Sande kommune har alvorlige økonomiske problemer. Året 2013 har så langt ført til et merforbruk på ca 13. mill kr som er dekket opp gjennom bruk av disposisjonsfondet. Dette er en bruk av disposisjonsfondet som planperioden 2013-2016 la opp til over en fireårs-periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

budsjett2014

Foto: Per Martin Berg

Venstre tror på rådmannen når han sier at den økonomiske situasjonen er meget alvorlig. Vi tar realiteten inn over oss og tar de økonomiske problemene på alvor. Videre bifaller vi rådmannens arbeid i å tørre å foreslå upopulære innstramminger og effektiviseringer av kommunens drift. Venstre er uenige med rådmannen i innførsel av eiendomsskatt. Venstre mener eiendomsskatten ikke behandler men demper symptomene til vår skralle økonomi. Derfor presenterer Venstre et alternativt budsjett uten eiendomsskatt. Kuttet av eiendomsskatt dekkes fra blant annet sparte finanskostnader, innsparing i administrativ ledelse og avslutting av samarbeid rundt Fossekleiva kultursenter. Dette resulterer i en noe mindre avsetning til disposisjonsfond sammenlignet med rådmannens forslag. Venstre er allikevel stolte av å presentere et budsjett som ikke baserer seg på eiendomsskatt og samtidig finner rom for avsetninger til disposisjonsfondet. Som daglig leder i Strømsgodset IF Espen Espeseth utrykker det " – Først og fremst dreier det seg om å ha en nøktern drift. Ikke bruke penger man ikke har. I en bransje som vår, som er veldig følelsesladet, er det fort gjort å tenke med hjertet".

Venstre har i sitt alternative budsjett valgt å prioritere reduksjoner av kutt i skolesektor. Kuttet av lærerstillinger ved Sande ungdomsskole foreslåes halvert. Venstre ønsker også å opprettholde driften av Sande bibliotek ved å beholde 20 % stillingen rådmannen foreslår kuttet. Dette medfører en videreføring av ferieåpent bibliotek.

Tilslutt ønsker Venstre å rette en oppmerksomhet mot formannskapets innstilling til budsjett. Gjennom sitt vedtak kutter formannskapet eiendomsskatten uten å dekke inn denne. Dvs. inndekning gjøres ved å bruke hele den sentrale reserven samt videre bruk av disposisjonsfondet. Venstre stiller spørsmålstegn ved å bestemme at man ikke vil ha eiendomsskatt uten å kunne dekke denne inn. Om man innfører eller ikke innfører eiendomsskatt er en konsekvens av hvordan økonomien i en kommune skjøttes. Venstre mener formannskapets vedtak i beste fall betyr eiendomsskatt fra 2016 og i verste fall betyr innlemmelse i ROBEK-registeret, tap av kontroll over egen økonomi og innførsel av maks eiendomsskatt.

Martin Gran
Leder Sande Venstre

Per Martin Berg
Gruppeleder Sande Venstre

last ned Venstre alternative budsjett her

Formannskapets to versjoner til handlingsplan og økonomiplan kan lastes ned her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**