Budsjettet: – Ikke selg skinnet før bjørnen er skutt!

Kjersti Almåsvold, som representerte Venstre under gårsdagens arbeidsmøte mellom partiene i Eidsvoll, sier EUBs fremstilling i dagens avis ikke er helt korrekt. – Vi la frem våre ulike endringsforslag til rådmannens forslag og endret de tallene det var mulig å bli enige om for 2014. Arbeidet er ikke ferdig, og til noen av tallene skal det skrives viktige føringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ordfører Einar Madsen (Ap) hadde igår invitert alle partiene i kommunestyret til et arbeidsmøte, for å se om det var mulig å komme til enighet om et budsjett for Eidsvoll for neste år. Idag står det å lese i EUB at det er enighet mellom Ap, Høyre, FrP, KrF, Venstre og EDB om et budsjettforslag. Kjersti Almåsvold mener at dette er en sannhet med betydelige modifikasjoner.

SV og SP på sidelinjen
SV og SP mener at alt annet enn et budsjett som finansieres av eiendomsskatt er uansvarlig. De to partiene plasserte dermed seg selv effektivt på sidelinjen under gårsdagens arbeidsmøte, og forlot møtet. Resten av partiene er enige om ikke å innføre eiendomsskatt, og ble igjen for å se om det var mulig å forene gruppenes ulike endringsforslag til det foreslåtte budsjettet fra rådmannen.

– Kun et arbeidsmøte
– Møtet i går var kun et arbeidsmøte, og det var kun budsjettet for 2014 som ble diskutert. De tre neste årene i handlingsplanen ble ikke berørt, sier Almåsvold.

Kjersti Almåsvold

Foto: Beth Lien

Hun forteller at Venstre ikke fikk gjennomslag for alle sine forslag, og at det hefter betydelig usikkerhet ved finansieringen av påplusningene. Investeringsdelen av budsjettet ble heller ikke berørt. Investeringsdelen av budsjettet kommer ikke frem i den oppstillingen av tallene som KrFs Tord Langmoen formidlet som oppsummering etter møtet.

– De endringene det ble enighet om for driftsbudsjettet har en god profil, med sterk satsning på skolesektoren, og tiltak for barn og unge. Dette er Venstre enige i, sier Almåsvold. Hun forteller at det ligger en betydelig satsing på prosjekter knyttet til digitale læremidler, men det kommer ikke frem av tallene i oppstillingen.

– Tallene viser heller ikke at Venstre er uenige i kuttet til DGI. Forutsetningen for å akseptere det er at det utformes et skriftlig vedtak knyttet til fremtidig satsing på IKT, poengterer Almåsvold.

– Vilberg må på plass!
Almåsvold mener det er bra alle partier nå har innsett alvoret i situasjonen på Vilberg-skolene. – Problemet er at vi ikke diskuterte tempoet i og størrelsen på rådmannens forslag til investeringer i nye skoler på Vilberg. Dette må på plass nå. Tomtevalget bør avgjøres i 2014, og prosjekteringen av skolene må starte rett etter, sier hun. Hun mener at det skal være satt av nok penger til oppstart av dette arbeidet i 2014, men det må kvalitetssikres og synliggjøres i investeringsbudsjettet.

Venstres prioriteringer
Almåsvold la igår frem Venstres foreløbige forslag til budsjett i møtet med de andre partiene. Det er enighet mellom partiene om øket satsning på skolene, på et eget innsatsteam i hjemmetjenesten, og om at det må bygges nye kommunale utleieboliger. Partiene var også enige om å sette av penger til TV-overføring av folkevalgte møter, og om å øke tilskuddet til lag og foreninger.

Venstre vil i tillegg at hovedverneombudet i kommunen skal ha full stilling, og at det skal settes av penger til park på Sundtoppen. I tillegg vil Venstre bevilge penger til allmenkultur og til sommeråpent SFO. Istedenfor å bruke penger på en kommunal ungdomsklubb som har lave besøkstall på ungdomstrinnet vil Venstre bruke disse pengene på tilskudd til private ungdomsklubber. Disse prioriteringene fikk Venstre ikke gehør for i gårsdagens møte – til tross for at de andre partiene har gjort opp budsjettet for 2014 med et overskudd på ca 9 mill. kr. — Det er fullt mulig for de andre partiene å si ja til Venstres prioriteringer, uten at det foreslåtte overskuddet reduseres nevneverdig, sier Almåsvold.

Usikkerhet ved finansieringen
Venstre finansierer sine påplusninger på driften i 2014 med å redusere overskuddet rådmannen har i sitt budsjettforslag (ca. 21 mill kr), og ved konkrete innsparinger i driftsbudsjettet. Dette erstatter inntektene en innføring av eiendomsskatt ville gitt.

Venstre mener en generell innsparing på 1% i alle sektorer blir for uklart og lite treffsikkert. Dessuten har kommunen vært gjennom innsparinger og omstillinger i en periode. – Venstre vil vite konkret hvor de andre har tenkt å kutte før vi sier ja eller nei, sier Almåsvold. Dessuten er Venstre usikre på om det er riktig å kutte i pensjonskostnadene kommunen har. – Det er viktig å tenke på alderssammensetningen i Eidsvolls befolkning, understreker Almåsvold.

Ut over i perioden har Venstre foreslått en moderat økning av skatteanslaget med 1%, noe de andre partiene er helt uenige i. Almåsvold peker på at disse uenighetene rundt finansieringen av alle gode tiltak partiene kan bli enige om, gjør at det vanskeligste faktiske gjenstår; å finne penger til å betale for gildet.

Når Venstre kan slutte seg til de tallene vi ble enige om i går for 2014, er det fordi risikoen i kuttene kan dekkes av det gjenstående overskuddet, samt at det skal utarbeides skriftlige føringer og kommentarer og verbalforslag som skal følge noen av tallene. I tillegg er det altså ikke laget budsjett for årene 2015-2017 slik loven pålegger kommunen. Det var et godt og konstruktivt møte i en riktig retning, men arbeidet er langt i fra sluttført.

– Nå må alle partiene ha is i magen. Det er ikke enighet om noe budsjett før alt er på plass, avslutter Kjersti Almåsvold.

Ikke flertall for noe budsjett
Bakgrunnen for at alle partier har innledet forhandlinger er at alle tidligere års flertall i kommunestyret er borte; de rødgrønne partiene som styrte Eidsvoll sammen fra 2007 til våren 2012 ikke er enige om eiendomsskatt. FrP, som utgjorde flertall for 2013-budsjettet med Ap har valgt å gå i forhandlinger med Høyre, KrF og EDB om budsjettet. Før gårsdagens møte var det dermed ikke flertall for noe budsjettforslag.

Intervju fra 30.10 med Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug om budsjettprioriteringene leser du her.

Et innlegg i EUB fra 18.11 om hvorfor Venstre ikke ble med på det borgerlige budsjettsamarbeidet kan du lese her.

En årsmøteuttalelse som støtter avgjørelsen om å si nei til det borgerlige budsjettsamarbeidet kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**