Kommentar: Bygg nytt sykehus på universitetsområdet

Stavanger Universitetssykehus må enten bygge helt nytt på Våland eller bygge et nytt sted for å imøtekomme framtidens befolkningsutvikling og utvikling av sykehustilbudene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Universitetet i Stavanger (UiS)

Foto: Stavanger Aftenblad

Det er all grunn til å ta steget ut av Våland, men det er ingen grunn til å dra langt. Universitetsområdet er på omtrent 1300 mål. Uansett hvor omfattende universitetet vil utvikle seg, vil det være plass til både universitet og universitetssykehus. Svært god plass. La oss heise den lokalpolitiske fanen nå: Vi ønsker nytt sykehus. I kroner og øre er det nesten samme pris og bygge ut Våland som å bygge nytt.
Vi blir betydelig flere mennesker i Sør-Rogaland fram mot år 2030. Prognosene bare for Stavanger er 47.000 flere innbyggere. I 2040 er det tre ganger så mange over 80 år som i dag. Det gir helt naturlig økt behov og økt press på sykehustjenester og sykehussenger. Behovet er uomtvistelig. Det er ikke mulig å flikke på bygninger eller sette opp et nybygg her og der på Vålands-området i all framtid. Sykehuset gjør jobben sin når de nå tenker framover. Det er til det beste for pasientene, de ansatte og samfunnet.

Universitetssykehuset er ingen trussel for universitetet. Det er et tett og godt samarbeid i dag mellom de sentrale samfunnsaktørene. Det er store synergivirkninger med en samlokalisering, det gir kortere avstander og åpner for gode kollektivløsninger, og ikke minst åpner det for utvikling på felt som forskning og undervisning. Sykehus framstår også i dag som en forskningsinstitusjon. Men det viktigste er at den type samlokalisering gir en enorm innovativ kraft. Det skaper nyutvikling. Det trenger Stavanger-regionen. Vi skal leve av annet enn fossile energikilder i framtiden. Vi må tenke nytt. Vi skal skape nye arbeidsplasser. Vi skal skape inntekter på andre områder enn olje og gass. Jeg er rimelig sikker på at en slik samlokalisering gir en kraft så vel innen den medisinske utvikling, innen høyere utdanning som forskning. Jeg tror det kommer betydelig mer ut av et slikt tett samarbeid enn om disse institusjonene etableres fortsatt hver for seg. Når noe samles, skapes kraft. Vi har skapt en Bjergstedvisjon. Det er i dag realisert som et musikalsk kraftsenter. Vi kan skape Ullandhaugvisjonen — et kraftsenter innen medisin, forskning og høyere utdanning. Den kan realiseres med politisk vilje!

Det gir også en mulighet for helt ny byutvikling. Våland kan bli, der sykehuset står i dag, et fantastisk boområde, et viktig sentrumsnært næringslivsområde, skoler, sykehjem og idrettsbygg. Her kan det bo og arbeide like mange i framtiden som er knyttet til området i dag. Det er en gave til byen å kunne byutvikle dette området.

Det gir også mulighet for å tenke helt nytt om kollektivutfordringen i universitetsområdet. Med framtidens universitet og nytt sykehus på det enorme universitetsområdet vil det være nærmere 30.000 mennesker som har sitt daglig virke her. Da holder ikke bussen som løsning. Knapt busway i all beskjedenhet. Her er det behov for rask framkommelighet. Både tunnelbane, bybane delvis i tunnel og monorail er spennende utredningsmuligheter for framtidige transportløsninger.

Vi kan gjøre et valg lokalt nå. Vi kan si at det eneste stedet universitetssykehuset kan utvikle seg fysisk i et over hundreårsperspektiv er sør i universitetsområdet. Vi kan si at den innovative kraften er størst i et nært samspill. Skal vi ikke bare gå for universitetsområdet?

Kommentaren stod på trykk i Stavanger Aftenblad, 4. desember 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**