Budsjettforslag fra Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet 2014

Dette budsjettforslaget viser at det er mulig å skape gode tjenester for folk i Trondheim også i økonomisk krevende tider. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet har gjennom forslag til effektiviseringer av kommunens drift funnet rom til å styrke kunnskapsformidlingen i skolen, kvaliteten i eldreomsorgen og til å sikre barn som opplever omsorgssvikt riktig hjelp i rett tid. Vi sikrer byens rusmisbrukere lettere tilgang til behandling og våre funksjonshemmede bedre og mer individuelt tilrettelagte dagtilbud. Vårt budsjettforslag viser at dersom det finnes politisk vilje til å ta i bruk nye ideer og bedre løsninger er det rom for å skape gode tjenester og en trygg by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Antall innbyggere i Trondheim fortsetter å øke. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ser med glede på at Trondheim vokser og at flere mennesker velger å bo, jobbe og leve i Trondheim. Det viser at byen vår er et godt sted å bo, som tiltrekker seg både innbyggere og næringsliv. Både fødselstall og mennesker fra både inn- og utland som flytter til Trondheim gir vekst i befolkningen. Dette innebærer store muligheter for Trondheim som by og for Trondheim som motor i regionen når det gjelder å utdanne og beholde kompetanse, tilgang på arbeidskraft og et potensiale for å skape bedrifter og arbeidsplasser. Trondheim skal fortsette å være en attraktiv by for flere. Veksten i Trondheim er med på å styrke befolkningsutviklingen i hele landsdelen, og bidrar til å trekke ressurser til både byen, byregionen og hele Trøndelag. Kommunen må legge til rette for at byen vokser på en måte som tar vare på gode bomiljø, legger til rette for gode nye, nabolag, miljøvennlig utvikling og bidrar til å videreutvikle byens attraktivitet for næringslivet. Samtidig gir veksten utfordringer, det må tas store økonomiske løft for å sikre gode tjenester til alle innbyggere som trenger kommunens bistand på ulike områder. Dette budsjettforslaget legger til rette for en kommune som håndterer befolkningsveksten på en god måte.
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er svært opptatt av å sikre velferden både i budsjettet for 2014, og i årene som kommer. Derfor er dette et svært nøkternt budsjettforslag, hvor våre forslag til inndekninger er større enn forslagene til utgiftsøkninger. Vi vil ha en kommune med robust økonomi som kan gi alle innbyggere trygghet for gode tjenester. Erfaringene med kutt som rammer byens svakeste under de rødgrønne partienes styring av byen viser hvor viktig nettopp økonomisk ansvarlighet og evne til prioritering er.

Hele budsjettet kan du lese her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**