Forprosjekt på ungdomsskole i Vormsund vedtatt

I kommunestyremøte 10. desember 2013 ble det vedtatt at rådmannen skal starte opp detaljregulering og forprosjekt av en ungdomsskole i Vormsund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Dialogmøte skole

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Nes Venstre sa i sin uttalelse til skolestrukturen at det var ønskelig å etablere en 1-10 skole på dagens skoletomt i Vormsund. Nes Venstre så for seg etableringen av et skolesenter som inkluderte Lillerommens bygningsmasse. Nes Venstres forslag til skolestruktur kan du lese her.

Medlemsmøtet ønsket Vormsund
Når kommunestyret vedtok at det fortsatt skulle være to ungdomsskoler i Nes og rådmannen la frem en høringsrapport på plassering av ungdomsskole nummer to, avholdt Nes Venstre medlemsmøte for å bli enige om hvor partiet ønsket at denne skulle lokaliseres. Medlemsmøtet falt ned på en fortsatt lokalisering på dagens skoletomt i Vormsund og sendte inn høringsuttalelse til rådmannens dokument på dette. Nes Venstres høringsuttalelse finner du her.

Vedtak som inkluderer vurdering av rehabilitering
I forbindelse med behandlingen av høringen i formannskapet 26. november fremmet Nes Venstre sammen med SV og FrP et tilleggsforslag der også rehabilitering av eksisterende ungdomsskole skal vurderes i forprosjektet. Dette forslaget fikk flertall i formannskapet. I kommunestyrets behandling 10. desember 2013 ble formannskapets innstilling vedtatt.

Vedtaket om ungdomsskole ble som følger:

1. Framlagte prinsipper for utforming av skoleanlegg, datert 4.11.13, legges til grunn for
videre detaljplanlegging av ny ungdomsskole.
2. Ny ungdomsskole lokaliseres til dagens barne- og ungdomsskoletomt.
3. Rådmannen bes å igangsette oppstart av detaljregulering i henhold til plan- og
bygningsloven § 12-8 og videre forprosjekt våren 2014.
Rehabilitering og videreutvikling av eksisterende skolebygg i Vormsund skal vurderes som et
alternativ til å bygge nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**