Fortsatt fokus på forebygging

Fjorårets mantra fra Venstre i kommunens budsjettprosess var fokus på forebygging, hvor vi tok til ordet for et Kinderegg bestående av Frisklivssentralen, Dagsenter for demente og Hverdagsrehabilitering.
I årets budsjettprosess beholder Venstre samme fokus. Vår fremste prioritering er lys i alle rom på Bergsodden, videre jobber vi med å finne gode løsninger for Harstad skole – men i tillegg ønsker vi også i år å fronte langsiktig gevinst framfor kortsiktige økonomiske motiver; det er der den gode samfunnsøkonomien ligger. I år tar Venstre derfor opp prioritering av Helsestasjonen og kommunal medfinansiering av Støttesenter for incest. Dette innlegget sto på trykk i dagens HT:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Harstad Tidende

Fjorårets mantra fra Venstre i kommunens budsjettprosess var fokus på forebygging, hvor vi tok til ordet for et Kinderegg bestående av Frisklivssentralen, Dagsenter for demente og Hverdagsrehabilitering. Den gang lyktes vi å finne finansiering til fortsatt drift av Frisklivssentralen, som dermed også ligger inne i neste års budsjett. Sammen med resten av posisjonspartiene anerkjente vi verdien av Dagsenter for demente; og er glade for at vi fra nyttår får en økning fra to til tre dager, og i tillegg har Demensteamet endelig på plass. Venstres interpellasjon om Hverdagsrehabilitering ledet til et godt forprosjekt, men dessverre har det ikke lyktes å finne den ekstra startkapitalen som er nødvendig for å få dette satt ut i live.

I årets budsjettprosess beholder Venstre som før fokus på forebygging. Dersom vi skal gi bedre helse må vi dreie mer av innsatsen over fra behandling til forebygging, velge tidlig intervensjon framfor sen reparasjon. Vår viktigste prioritering har imidlertid sammen med alle de øvrige partiene vært å finansiere lys i alle rom på nye Bergsodden sykehjem, samtidig som mange av oss arbeider med å finne gode løsninger for Harstad skole. I tillegg følger altså i år to særskilte ønsker innen forebygging:

Den største gevinsten med forebyggende arbeid henter vi der vi treffer de yngste og deres familier. Helsestasjonen er det tiltaket vi vet virker. Den er grunnsteinen og spydspissen i det forebyggende arbeidet, brukes av nærmest alle, og har en unik mulighet til å tidlig fange opp helseutfordringer. Flere forskningsarbeider tydeliggjør hvordan dette bedrer helse, tidlig påvirker til gode levevaner, og reduserer behov for barnevernstjenester. Helsesøstrene har imidlertid ikke tid nok til forebyggende arbeid, med på landsbasis i snitt 2.5 time per barn per år. Venstre ønsker en opptrappingsplan med 1000 nye helsesøstre i Norge, og ønsker velkommen at årets statsbudsjett har lagt inn ca 800 000 kroner i frie midler til Harstad kommune for å også her få flere helsesøstre. Det er opp til oss lokalpolitikere om vi benytter midlene der de er tenkt.

I Harstad har to barnevernspedagoger med erfaring fra krisesenter etablert et Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Det nærmeste senteret for øvrig er i Tromsø. De som utsettes for incest og seksuelle overgrep er under risiko for både psykisk uhelse, fysisk sykdom, og i tillegg faller de i større grad utenfor arbeidslivet. Gjennom virksomheten til dette senteret kan vi i bidra til én dør å gå til, bidra til at de ledes til den rette hjelpen tidligst mulig, og med støtte gjennom prosessene. Staten finansierer 80% av senterets drift, men kun dersom det allerede er 20% kommunal finansiering. Dersom kommunen ikke finansierer sin del, kommer det ei heller noen statlig støtte.

I en trang kommuneøkonomi er det vanskelig å prioritere langsiktig gevinst framfor kortsiktige økonomiske krav. Det er i det langsiktige perspektivet den gode samfunnsøkonomien ligger. Gjennom å investere i helse sparer vi hverandre for uhelse, utsetter sykdom og gir økt livskvalitet underveis.

Maria Serafia Fjellstad og Jan Fjellstad, kommunestyrerepresentanter for Venstre i Harstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**