Haldens hovedutfordring er kostnadene

De viktigste oppgavene i kommunens økonomi nå, er varig lønnsmassereduksjon sammen med budsjettdisiplin, skriver Venstres gruppekeder i dette innlegget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Halden kommunes hovedutfordring er å bringe kostnadsnivået innenfor en ramme som kan dekkes av tilgjengelige inntekter. Her er det to elementer, budsjettdisiplin og utnyttelse av inntektspotesialet. Disse henger sammen på den måten at før vi har kostnadskontroll, har ikke inntektspotesialet den ønskede effekten.

Halden flyfoto

Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold

Selv om enkelte innsparingstiltak begynner å gi resultater, er det fortsatt et stykke igjen før driften er under kontroll. For å oppnå et driftsnivå som tillater rimelig handlefrihet, må lønnsmassen reduseres vesentlig. Når samarbeidspartiene likevel viderefører deler av det for høye driftsnivået fra rådmannens budsjett, er dette for å gi ro til de prosessene som er nødvendige for å redusere lønnsmassen med varig virkning.

Her er vi ved selve nøkkelen til Haldens utfordring. Vi mangler fortsatt regnskapstall som viser utgiftsnivå i samsvar med vedtatt budsjett. Før dette er oppnådd har ikke inntektsøkning, for eksempel i form av eiendomsskatt, annen virkning enn som finansiering av virksomhet som i alle fall må reduseres. Slik våger jeg, etter analyser av økonomien i forrige periode, å hevde at den økningen av eiendomsskatt som ble innført med virkning fra 2008 har bidratt til å forsterke, heller enn å minke, de utfordringene vi har i dag. Sammen med andre tiltak uten bærekraft, som bruk av momskompensasjon og uttrykket "regnskapsmessig overskudd", ble eiendomsskatten brukt for å finansiere overforbruk for å slippe å foreta nødvendige innstramninger. Det er denne spiralen vi må ut av.

Det er mulig å bruke eiendomsskatt til delvis dekning av tidligere års merforbruk. Dette krever en budsjettdisiplin som sikrer at driften holdes nær de rammene som er gitt av vedtatt økonomiplan. Der er vi ikke nå.

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

Fortsatt drift på et høyere nivå enn angitt i økonomiplanen betyr at kommunen bruker penger på virksomhet og driftsmåter som skal omlegges. Vi trenger altså hurtigst mulig nedjustering til et varig nivå med en rimelig balanse mellom sektorene slik økonomiplanen peker på. Det aller meste av kommunens virksomhet skal videreføres. For å skjerme denne, må vi etablere et lavere, bærekraftig driftsnivå enn i dag.

De viktigste oppgavene i kommunens økonomi nå, er varig lønnsmassereduksjon sammen med budsjettdisiplin.

Geir Helge Sandsmark
Gruppeleder for Venstre i Halden

Innlegget ble trykket i Halden Arbeiderblad 10. desember

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**