Budsjett og økonomiplan 2014-2017

Flertallspartiene bestående av V, KrF, FrP, H og SP har i tråd med punkt om budsjettsamarbeid i samarbeidsavtalen tilknyttet Nyholmenerklæringen, og med utgangspunkt i rådmannens forslag, utarbeidet et felles endringsforslag til budsjett og økonomiplan 2014-2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Last ned hele forslaget.
Link til saksframlegget fra formannskapet

Bodø er en by i stor vekst og rivende utvikling. Som en av landets raskest voksende kommuner, byr det imidlertid også på betydelige utfordringer for den økonomiske evnen til å levere et godt tjenestetilbud i kommune vår.

Rådmannens forslag viser at kommunen i realiteten fortsatt bruker mer penger enn vi har. Gjennom flere år har kommunen drevet over evne og tært på sparepengene for å opprettholde tjenestetilbudet i dagens omfang og nivå. På tross av flertallspartiene omfattende innsparinger i budsjettet for 2013, tærer kommunen fortsatt på siste rest av sparepenger for å unngå regnskapsmessig underskudd. Dersom denne utvilingen fortsetter vil sparekontoen være tom innen kort tid.

I tillegg til omfattende og smertefulle kutt er det nødvendig med vesentlige strukturelle grep for å fornye og forbedre måten vi løser oppgavene våre på. I budsjettet for 2013 vedtok flertallspartiene en rekke organisatoriske tiltak for å bidra til dette arbeidet. I «Framtidas vårres» ligger det mye godt arbeid som vil bidra til viktige og nødvendige strukturelle endringer. Forventingene til «Framtida vårres 2» er store, i denne delen av prosjektet påhviler det Helse og omsorgsavdelingen et betydelig ansvar i å levere tiltak til besparelser og mer effektiv drift.

Målet for flertallspartiene i årets politiske behandling har vært å understøtte administrasjonens gode arbeid gjennom det siste året. Partiene har derfor valgt å tilsidesette betydelige valgløfter og flere av de gjensidige forpliktelser som ligger i «Nyholmenerklæringen.» Dette er hverken enkelt eller smertefritt og det har en høy politisk pris. Det er imidlertid flertallspartienes overbevisning at det påhviler bystyret som overordnet nivå å tilpasse seg virkeligheten og handle ansvarlig deretter, også når dette medfører å handle på akkord med tidligere lovnader.

Overforbruket må endres til mindreforbruk slik at vi kan bygge ny reserver og skape handlingsrom for fremtiden. Bodøs positive utvikling må ikke bli et problem. Den kommunale tjenesteproduksjonen må evne å absorbere utviklingen og tilpasse seg en stadig større befolknings etterspørsel etter tjenester. Det påhviler imidlertid også kommunen å forventningsstyre publikum om hva vi kan og skal levere. Kommunen kan ikke være alt for alle til enhver tid, men først og fremst noe for de som trenger det, når de trenger det.

Dette betyr i klartekst at kriteriene for tildeling av en rekke tjenester, særlig innenfor helse- og omsorgsområdet, må strammes inn og at terskelen for å motta enkelte tjenester må høynes. Omfanget av tjenester som tilbys den enkelte må også vurderes kritisk. Kommunen kan ikke prioritere alle, da prioriterer den ingen.

Flertallspartienes valgte i Nyholmenerklæringen å omtale kommunens økonomi i første kapittel. Partiene var enig om at en avgjørende forutsetning for å kunne innfri våre valgløfter og tilby gode velferdstjenester, var en sunn kommuneøkonomi. Partiene leverer i år sitt reelt sett andre budsjett etter partiene ble enig om å styre sammen. Partiene erkjenner at arbeidet med å snu kommuneøkonomien har vist seg å bli langt mer krevende en først forutsatt.

Kommunen befinner seg midt i en økonomisk omfangsrik og krevende "hestekur." Betydelige endringsprosesser som vil underbygge innsparingene med strukturelle endringer er i gang. I årets forslag mener vi at Bodø kommunes økonomiske situasjon gis et tilfredsstillende utgangspunkt for en positiv utvikling og at det legges grunnlag for at kommunens tjenestetilbud også i fremtiden skal være godt.

I tiden fremover vil kollektiv og tversektoriell, god, aktiv og daglig tilstedeværende ledelse være en kritisk suksessfaktor, skal vi lykkes med «Framtida vårres.» Det venter nye utfordringer på andre siden av nyttårsskiftet. Flertallspartiene har klare ambisjoner om at disse skal kommuneorganisasjonen evne å møte i fellesskap.
Flertallspartiene vil avslutningsvis rette en stor takk til alle kommunens ansatte og tillitsvalgte på alle nivå og i alle sektorer for god innsats i arbeidet med å finne gode løsninger for kommune vår. Administrasjonen likeså for kompetent bistand gjennom hele prosessen.

Bodø den 12.12.2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**