Politikk er å prioritere

Under behandling av Virksomhetsplanen, kommunens budsjett, trakk Venstre som forventet fram full drift på Bergsodden sykehjem, framtidig investering på Harstad skole og fokus på forebyggende helse. Sammen med de øvrige koalisjonspartiene støtter vi en Virksomhetsplan i økonomisk balanse, stramme rammer – men samtidig framtidsvisjoner for en by i vekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Marianne Bremnes og Jan Fjellstad

Foto: Harstad kommune

Gjennom valgkampen i 2011, og gjennom den påfølgende prosessen i Kommunestyret, hadde Venstre er sterkt fokus på den økonomiske situasjonen Harstad kommune da var i. Selv om Harstad fortsatt har gjeld tilsvarende driftsbudsjett, har man gjennom strategi for økonomisk balanse snudd situasjonen til å nå ha utgifter på nivå med våre inntekter. Dette er ei positiv utvikling. Som lokalpolitikere ønsker vi alltid å gi våre innbyggere det beste; har kommunestyret i denne perioden i større grad klart å holde oss til å innfri ønskene ved behandling av Virksomhetsplanen framfor som strøvedtak gjennom året.

I arbeidet med VHP 2014-2017 har Venstre hatt noen hovedprioriteringer:
– Lys i alle rom på Bergsodden sykehjem sto øverst på lista. Dette er Venstre fornøyde med at det er tverrpolitisk enighet om, og at dette er innarbeidet i Formannskapets innstilling.
– Harstad skole: Som beskrevet i Virksomhetsplanen, med også tydelige innspill fra lærere på Harstad skole, aksentuert etter brannen på Harstad barneskole, er det nødvendig med grep for de fysiske rammene i Harstad skole. I vår fremmet de samarbeide koalisjonspartiene et oversendelsesforslag, som gir en sak utpå nyåret om framtidig bruk av skoleområdet omkring Harstad skole, herunder også sett ift Familiens hus. Harstad Venstre ønsket at det allerede nå i dagens Virksomhetsplan ble tydeliggjort Harstad skole som en viktig prioritet; og fremmet et verbalforslag på dette sammen med koalisjonen; som deretter ble vedtatt med stort flertall.
– Fjorårets mantra fra Venstre i kommunens budsjettprosess var fokus på forebygging, og også i år holdt vi samme fokus. Dersom vi skal gi bedre helse må vi dreie mer av innsatsen over fra behandling til forebygging, velge tidlig intervensjon framfor sen reparasjon. Helsestasjonen er det tiltaket vi vet virker. Den er grunnsteinen og spydspissen i det forebyggende arbeidet, brukes av nærmest alle, og har en unik mulighet til å tidlig fange opp helseutfordringer. Venstre ønsker en opptrappingsplan med 1000 nye helsesøstre i Norge, og ønsker velkommen at årets statsbudsjett har lagt inn ca 800 000 kroner i frie midler til Harstad kommune for å også her få flere helsesøstre. Det er opp til oss om vi benytter midlene der de er tenkt. Venstre fremmet et verbalforslag hvor vi ba Rådmannen forsøke prioritere nettopp det innenfor budsjettrammen, og fikk flertall på dette forslaget. I tillegg trakk Venstre fram det nyetablerte Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep, TOBRI. 1/5-1/10 utsettes for dette, og er under risiko for både psykisk uhelse, fysisk sykdom, og i tillegg faller de i større grad utenfor arbeidslivet. Gjennom virksomheten til dette senteret kan vi i bidra til én dør å gå til, bidra til at de ledes til den rette hjelpen tidligst mulig, og med støtte gjennom prosessene. Staten finansierer 80% av senterets drift, men kun dersom det allerede er 20% kommunal finansiering. Dersom kommunen ikke finansierer sin del, kommer det ei heller noen statlig støtte. Venstre fremmet forslag om å be Rådmannen vurdere denne søknaden, og forsøke finne økonomiske løsninger; eventuelt i samarbeid med nabokommuner/regionale midler. Også dette forslaget fikk tilslutning, og vi håper det bidrar til drift for TOBRI.

I Virksomhetsplanen er det avsatt nærmere 70 millioner i investeringsmidler for Harstad Helsehus. Sett opp mot prosjektplanen er prosjektet tydelig forsinket. Styringsgruppa har siden oppstarten i 2011 avholdt 3 møter; hvorav ingen i 2012, og to i 2013. Fortsatt gjenstår i allefall en viktig avklaring ift grenseoppgangen mot Familiens hus. Maria Serafia Fjellstad ba om en orientering om status i prosjektet, og planlagt framdrift ift forstudie, til utvalg for helse- og omsorg. Dette ble oversendt Rådmannen.

Flere av opposisjonspartiene, både FrP og SV, foreslo nedleggelse av Økonomiutvalget, og FrP foreslo i tillegg en reduksjon av Kommunestyrets størrelse. Venstre var i debatten tydelige på viktigheten av en åpen budsjettprosess med flest mulig involverte, og Jan Fjellstad trakk fram Økonomiutvalgets viktige posisjon som det organet hvor politikerne møter både enhetsledere og tillitsvalgte i budsjettprosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**