Årsmøtereferat 2013

Årsmøtet 2013 i Frogner Venstre ble avholdt på Litteraturhuset mandag 16.12.13 kl. 19-21. Her er referat fra årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Frogner Venstre — årsmøte 2013

Dato: 16.12.2013

Møtet ble satt klokken 19:05

Tilstede: Audhild Harkestad, Erik Haaland, Morten Kristoffersen, Vegard Vik, Einar Kjerschow, Thoms Ø. Eibakk, Øivind Nordahl, Andreas Dobloug, Christina T. Apuzo, Daniel Heggelid-Rugaas, Jan Mykleset, Erik Marstrander, Marit Kamøy, Tore W. N. Walaker, Anne Lise Bergenheim og Odd E. Dørum.

Sak

ÅM-1/13: Konstituering
 Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble sendt ut iht. vedtektene og det fremkom ingen bemerkninger
 Godkjenning av dagsorden: Dagsorden ble godkjent uten endringer
 Valg av møteleder: Daniel Heggelid-Rugaas ble valgt til møteleder
 Valg av referent: Andreas Dobloug ble valgt til referent
 Valg av protokollunderskriver: Einar Kjerschow ble valgt til å undertegne protokollen

ÅM-2/13: Årsberetning
 Anne Lise Bergenheim redegjorde for styrets arbeid det siste året. Årsberetningen ble tatt til orientering av årsmøtet

ÅM-3/13: Politisk debatt
 Odd Einar Dørum innledet om utfordringene med å bevare grøntarealer og gode bomiljø i en by som er i stor vekst
 Einar Kjerschow hadde et innlegg om Filipstad-utbyggingen og Fjordbyen (tidl. Tankesmien) sitt innspill til reguleringsplan
 Salen stilte spørsmål til begge innlederne

ÅM-4/13: Innkomne forslag
 To politiske uttalelser ble debattert og votert over. Årsmøtet vedtok begge de fremlagte politiske uttalelsene. Årsmøtet vedtok å oversende forslaget «Venstre går inn for redusert oljeleting og —utvinning» til Oslo Venstres årsmøte samt å oversende forslaget «Venstre ber bydelen tilrettelegge for bildelingsordninger» til BU-gruppen slik at det kan fremmes for BU

ÅM-5/13: Valg
 Valgkomiteens leder redegjorde for det fremlagte forslaget til nytt styre. Det ble deretter foretatt votering
 Marit Kamøy ble enstemmig valgt til leder
 Anne-Lise Bergenheim, Erik Håland og Pål Magne Ånestad ble valgt til styremedlemmer
 Jan Mykleset, Tina S. Kornmo, Hakan Verimli, Magnus Huth, Line Kathrine Lunner, Thomas Øien Eibakk og Christina Apuzzo ble valgt til varamedlemmer

ÅM-6/13: Eventuelt
 Ingen var ingen saker til behandling under eventuelt

Årsmøtet ble hevet klokken 20:40

Andreas Dobloug & Einar Kjerschow
Referent (s) Protokollunderskriver

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**