Liberalt blikk på bystyremøtet i desember 2013

Tradisjonen tro er det budsjett og økonomiplan som preger desember forhandlingene i bystyret. En debatt der politiske forskjeller mellom sosialistene og de borgelige kommer tydeligst fram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sakslisten til desember møtet i bystyret er veldig fyldig, dog er det bare budsjettet og økonomiplanen som preger debatten.

3,6 milliarder kroner er rammene Bodø kommune har til å gi sine borgere god skole, gode kommunale helsetjenester og andre tilbud. Debatten i det offentlige rom og i mediene omhandler et par ti-talls millioner, godt under 1% av den totale rammen Bodø Kommune forvalter.

En av de viktigste oppgavene vi har som politisk parti er å utøve en stor porsjon økonomisk ansvarlighet ved å sette virkelighetsorienterte rammer for økonomien og prioritere innenfor disse. I for mange år har vår kommune vært preget av en politisk vilje til å utvide rammene med bruk av fond, låneopptak og økt skattlegging, samt en ukultur der merforbruk og komplett mangel på budsjettdisiplin har blitt belønnet med økte rammer og null konsekvenser for ansvarlige ledere. Kommunene får ikke lengre lov av staten å låne til drift (heldigvis). Bodø kommune har tilnærmet tømt sine fond (uheldigvis), vi har sågar opparbeidet oss ca 230 millioner i manglende avsetning til pensjonsfondet/ premieavviksfondet. På dette grunnlaget hadde jeg håpet at tiden for økonomisk uansvarlighet var over. Rådmannen og administrasjonen har heldigvis i noen grad innsett at tiden er moden for å sette tæring etter næring, og hadde i sitt forslag 250 små og store kuttforslag som til sammen gir en besparelse på ca 100 millioner.

De fleste kuttforslagene fikk posisjonens og Venstres støtte, men 10 millioner prioriterte vi omdisponert. Bl.a forslagene om kutt på skoletilbud, Gimle og utvidelse av eiendomsskatt omdisponerte flertallet – les mer her.

Sosialistenes svar, dvs Rødt, SV og AP er ikke å begrense de kommunale tjenestetilbudene, og som alle tidligere år øker de bare eiendomsskatten med noen promiller så har de råd til alle de gode ønsker og et par til.

Frimerkepenger velger jeg å betegne det politikken og den offentlige debatten har fokus på. Av et budsjett på 3,6 milliarder diskuterer vi om noen få ti-talls millioner. Det hadde vært ønskelig om noen flere i det offentlige ordskiftet hadde våget å løftet debatten litt. Undertegnede forsøkte å løfte debatten til å omhandle også kommunestørrelse, og da særlig problemstillingen at rådmenn i hele Salten foreslår å legge ned skoler. Dette kan de gjøre fordi kommunene ikke sitter med hele kostnadsansvaret ved skoledrift da man kan overføre transportkostnadene til fylkeskommunen. Men respondensen fra de andre debattantene var marginal og mitt innlegg ble bare hengende ubesvart.
For de spesielt interesserte kan man se opptak av budsjettdebatten på Bodø kommunes hjemmesider – undertegneds innlegg er tre timer uti debatten.

Venstre fikk de samarbeidene partene med på et par verbaler som vi tror kan bli meget positive for bodøsamfunnet i framtiden og som jeg vil trekke fram:

Deltid.
Bodø bystyre har som målsetning at uønsket deltid ikke skal forekomme i vår kommune. Bodø bystyre ber rådmannen åpne for og videreutvikle nye alternative driftsmodeller som i større grad åpner for hele stillinger. Bystyret ønsker et prosjektmandat for et forprosjekt som skal se nærmere på mulighetsrommet, både lokalt og nasjonalt. Mandatet framlegges i bystyret i juni 2014.

Det flerkulturelle Bodø.
Det er viktig at de lag og foreninger som tilhører det frivillige flerkulturelle mangfoldet i vår kommune blir imøtekommet og får sin naturlige plass i det nye Stormen bibliotek og litteraturhus, og innenfor de økonomiske rammer disse foreningene representerer.
Bodø Bystyre ber rådmannen opprette et nettverk mellom de som skal utforme innholdet i det nye Stormen bibliotek og litteraturhus og representanter fra de frivillige flerkulturelle miljøene. Det kommunale samarbeidsorganet Dialogforum kan benyttes i denne jobben. Bystyret orienteres om dette arbeidet.

Sykkelsatsning.
Stortingets transport- og kommunikasjonskomite er enige om en belønningsordning som innebærer et større antall millioner til kommuner som vil bygge gang- og sykkelveier. Bystyret ber rådmannen fremme Bodø kommunes sykkelplan ovenfor sentrale myndigheter for å posisjonere Bodø for denne nye ordningen. Tiltakene sees i sammenheng med klima- og energiplanen til Bodø kommune.

Som nevnt var sakslisten fyldig forutenom budsjett og økonomiplan. De som undertegnede finner verd å nevnte er følgende:
Handlings for velferdsteknologi 2014 – 2018
En god plan for hvordan man kan ta moderne teknologi og virkemidler i bruk.

Utvikling av sjørettet næringsareal i Bodø
En stor seier for kampen mot saneringen av Lille Hjartøy. I dette vedtaket parkeres planene for steinbrudd på Lille Hjartøy og man satser på utvikling av Langstanda og de sjønære arealene her.

detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum
Dennes planen skapte null debatt, inkl fra undertegnede, men de visjoner som eieren av Nordlandsmuseet har hadde fortjent en offentlig debatt. Det er ikke vakkert det som foreslås, men fra et liberalt ståsted må vel eier få lov å gjøre som han ønsker med egen eiendom, uansett hvor dårlig estetikken er.

Plan for idrett og friluftsliv 2014 – 2017
En virkelig god plan for de mange gode visjoner og ønsker for nye aktivitetsanlegg, og en sak som virkelig viser at det er nødvendig med økonomisk handlingsrom

Mørkvedlia studentboliger — utbyggingsavtale.
Denne saken er kjempepositiv og her bidrar Bodø kommune sterkt for at Samskipnaden kan realisere de planlagte studentboligene som vi sårt trenger.

Det var det som undertegnede fant verd å nevne fra dette to-dagers møte i bystyret. Da er det bare å ønske en fredfull høytid og godt nyttår.

Terje Cruickshank
Gr.leder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**