Venstre markerte politisk prioritering i endringsforslag til Budsjettet og økonomiplan 2014-2017 for Kristiansund kommune

Tirsdag 17.desember vedtok bystyret budsjett og økonomiplan.
Venstre fremmet et eget budsjettforslag som holdt seg innenfor rammene til Formannskapets forslag, men med noen omprioriteringer for hjemmetjenesten og grunnskolen, og videreføring av arbeidet med bokverket Kristiansunds historie. Budsjettforslaget fikk Venstres to stemmer og falt. Venstres fremmet et verbalforslag om bind 7 i Kristiansunds historie som ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstres bystyregruppe ønsket med sitt forslag å signalisere at det fremover må satses relativt mer på hjemmetjenesten innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Gruppeleder Ragnhild Helseth sa i sitt innlegg at Venstre tar på alvor de signaler som er gitt fra rådmannen gjennom budsjettkonferansen i høst og løpende informasjon om kommunens økonomiske handlingsrom. Om Venstres prioritering innenfor pleie og omsorg sa Helseth at Prosjekt Hverdagsrehabilitering må igangsettes. Vi må gå ned et trinn på Omsorgstrappa og satse mere på hjemmebasert omsorg og styrke dagtilbudet for mennesker med demens. For grunnskolen ønsker Venstre en styrking og nevnte spesielt at Levende Vågen som alternativ undervisningsarena må opprettholdes. Venstre ønsker en videreføring av MOT-prosjektet.

Verbalforslaget som ble vedtatt har følgende ordlyd:
Gjenoppstart arbeidet med bind 7 i Kristiansunds historie.

-Bystyret ber Hovedutvalg for barnehage, skole og kultur om å nedsette en arbeidsgruppe som skal starte opp arbeidet med mandat og planlegging av gjennomføring bind 7 av Kristiansunds historie 1940-1965. Planlegges sluttført til Kristiansund sitt jubileum i 2017.

Venstre forslag til endring i driftsbudsjett 2014:

31 Sykehjem:
Det etableres 12 nye dagsenterplasser for demente
ved omlegging av 8 sykehjemsplasser Bergan, kr – 2 800 000

32 Hjemmetjenester:
Fjerne reduksjon i bemanning etter tidskartlegging
og turnusgjennomgang, kr. 1 200 000

25 Kultur og næring:
Bind 7 Kristiansunds historie, ta opp igjen arbeidet, kr 300 000
21 Grunnskole, kr 870 000 kr 1 300 000
12 MOT, kr 430 000

Samlet omprioritering kr 2 800 000

Venstres budsjettforslag fikk to stemmer og falt. Deretter stemte Venstre for fellesforslaget til Ap, Sp og SV som ble det endelige vedtaket for budsjett og økonomiplan 2014-2017 Kristiansund kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**