Kjøp av Domusbygget/salg av lokaler på Sjøsiden

Som lokalpolitiker er jeg interessert i å føre en ansvarlig økonomisk politikk, noe jeg har gitt uttrykk for ved flere tidligere anledninger, senest i juni når økonomiplan 2014-2017 ble behandlet i kommunestyret. Da fremmet Venstre et verbalforslag om å ta ut kjøp av Domusbygget fra økonomiplanen og heller bruke penger på andre viktige områder. Dessverre falt vårt forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Carola Karl Urvik

Foto: Pryd Studio AS

Med stor forundring ser jeg tegn på at salg av bibliotekets lokaler samt en flytting av biblioteket og kjøp av Domusbygget kan bli realitet om få år. Dette på tross av kommunens allerede per i dag høye gjeld og utfordringer som blir beskrevet i budsjettet for 2014: «En ser at netto lånegjeld øker mer i Vefsn kommune enn sammenligningskommuner. dette vil gi oss utfordringer ved at den økende andel av våre driftsinntekter må anvendes til renter og avdrag».

I mitt enkle hode trodde jeg at det var slik at også kommuneøkonomien måtte forholde seg til realitetene slik det er i privatøkonomi. Har man ikke råd til å kjøpe noe må man la være. Når Vefsn kommunes gjeld overstiger 1 milliard kroner fra 2014, blant annet pga kjøp av et bygg til formål til noe som allerede fungerer bra i kommunen, kan en spørre seg om det kanskje er litt for mange håndsrekninger inne i bildet som går på bekostning av kommunens innbyggere og lovpålagte tjenester innbyggerne har krav på.

Når en finleser litt i budsjettforslaget for 2014 ser en at kommende store utfordringer ikke lar vente på seg alt for lenge. Allerede fra 2015 vil Vefsn kommune måtte dekke 6 millioner kroner ekstra i forbindelse med samhandlingsreformen hvis ikke det blir gjort noe med ordningen fra statens side. Enda verre blir det når statlige overføringer minskes pga blant annet alderssammensetning i kommunen vår. Utfordringer kommer til å stå i kø med andre ord.

Bibliotekets lokaler på Sjøsiden er da altså 20 år gamle og ble kjøpt i sin tid for 18 mill kroner, blant annet for å gi drahjelp til realiseringen av Sjøsidensenter. Det foreligger nå en takst på 14,6 mill kroner. Når en ser på vanlig prisstigning på 18 mill kroner i dag, og sammenligner det med dagens takst for bibliotekets lokaler ser en at taksten er nokså lav i forhold til det man kanskje kunne forvente. Første tilbudet fra Salto Eiendom for kjøp av biblioteket ligger på 11,4 mill kroner, enda lavere enn taksten som synes å være for lav. I tillegg skal Salto Eiendom få lov å kjøpe tilleggsarealer for 20 mill kroner for å utvide Sjøsiden til et gigantisk kjøpesenter med tilsammen rundt 11.470 kvadratmeter. For en del av arealene Salto ønsker å kjøpe nå foreligger det ikke en gang takst (parkeringsplassen mellom Sjøsiden og politihuset). Salto Eiendom ønsker å fastlegge prisen for dette arealet selv og tilbyr ca 8 mill kroner.

Salto Eiendom er et rendyrket kjøpesenterselskap som har kjøpt 20 eiendommer siden oppstart i 2006, og har en portefølje på over 150 000 kvm kjøpesenterareal. Planen for Sjøsiden senter er ifølge Salto Eiendoms nettside å utvide med inntil 6500 kvm over to plan samt 100 parkeringsplasser i underjordisk parkeringsanlegg. Jeg tror det må mange handlekraftige mosjøværinger og helgelendinger til for å holde liv i både Sjøsiden senter og et kjernesentrum med planlagte nye butikker.

Et kompromiss i denne saken kan være at Salto kan få tilbud av Vefsn kommune om å kjøpe arealet mellom Sjøsiden 1 og 2 for å bygge igjen hele senteret. På denne måten kan Salto utnytte senteret på en god måte mens kommunen fortsetter planleggingen rundt utviklingen av kjernesentrum. Vefsn formannskap fikk på et møte tidlig i vår bekreftet at det mangler ikke på kapital til interessert private næringsdrivende som kan investere på Mosjøens torg. Hva venter disse markedskreftene på?

Det er på tide å bruke penger på menneskene som lever i denne byen, i steden for å investere i enda et byggeprosjekt som til slutt vil sprenge alle finansielle rammer som ble vedatt i forkant. Faktisk er det ikke bare Venstre i Vefsn som mener det, men mange bekymrete borgere og andre grupperinger som frykter for et godt nok tilbud i skolesektoren og i helse- og eldreomsorgen. For å nevne én skrev Fagforbundet i Vefsn et notat til alle politikere i forkant av økonomiplanbehandling i juni om at også de ikke har tro på at en flytting av biblioteket vil ha ønsket effekt for å få nyetablerere til Mosjøen torg. Tvert imot vil en deling av kultursenteret komplisere og fordyre driften.

Som lokalpolitiker er jeg interessert i å føre en ansvarlig økonomisk politikk, noe jeg har gitt uttrykk for ved flere tidligere anledninger, senest i juni når økonomiplan 2014-2017 ble behandlet i kommunestyret. Da fremmet Venstre et verbalforslag om å ta ut kjøp av Domusbygget fra økonomiplanen og heller bruke penger på andre viktige områder. Dessverre falt vårt forslag.

Jeg mener fortsatt at det er alt for mange uavklarte momenter i denne saken. Å gå inn for kjøpet av 2. etg. i Domusbygget for 11.250 mill kroner samt en garantert renovasjonspris av FG Eiendom på 12.987 mill kroner, (slik det står i budsjettforslaget for 2014), som med fasadearbeider og kostnader til byggeledelse og arkitekt, koster 30 milli kroner, høres ut som å kjøpe katta i sekken. Her er det på ingen måte redegjort for oss politikere hva vi er med på å vedta, (planer, skisser, anbudsrunder?). I tillegg er det knyttet betydelig usikkerhet rundt flytting av Mosjøen kino som fordyrer tilrettelegging av Domusbygget med ytterligere ca. 10 mill kroner. Det gjelder å skynde seg sakte for å ikke gjøre grep vi senere kommer til å angre på.

Carola Karl Urvik, gruppeleder for Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**