Rapport Bodø Venstres bystyregruppe 2013

Oppsummert er Bodø Venstre noe synlig i Bodø politikken, bystyregruppen jobber godt mot styret i Bodø Venstre og vi får satt noen saker på den politiske dagsorden og være med på å skape en flertallspolitikk som gir noen av de endringer og løsninger for bodøsamfunnet en liberaler ønsker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Last ned årsrapporten i pdf

Folkevalgte for Bodø Venstre
Bystyregruppen består denne perioden (2011-2015) av:
Terje Cruickshank
1.vara Ida G. Johnsen
2.vara Alexander Kolberg
3.vara Turid Høyersten Holm
4.vara Elise Viksaas

Bystyrekomiteer:
Terje Cruickshank er Venstres gruppeleder og faste representant i bystyret. Han har i året som er gått møtt 6 av 8 ganger i bystyret. Han er fast medlem av formannskapet og har møtt der 13 av 13 ganger, inkl ett felles formannskapsmøte med formannskapet i Fauske kommune.

Ida G. Johnsen er 1.vara bystyret og til levekårskomiteen. Hun stilte i bystyrets mars og maimøte, og har stilt på hvert komitemøte foruten om ett.

Alexander Kolberg er 1.vara til Eldrerådet og har møtt en gang, samt 3.vara til Klagenemnda.

Kommunale foretak:
Terje Cruickshank sitter i Representantskapet til de interkommunale selskapene i Salten (Salten Brann, IRIS og Miljøtilsynet).
Ida G. Johnsen ble valgt til fast styremedlem for Helse og Miljøtilsyn Salten IKF, og er vara i styret til Bodø Havn KF.

Stiftelser:
Terje Cruickshank satt i styret for Internasjonalt Senter. Vedtektsendringer høsten 2013 avviklet politisk oppnevnte styrerepresentanter.

Samtlige folkevalgte, inkl 1-3 vara, er også medlemmer/varamedlemmer av Bodø Venstres styre. I tilegg er Ida Johnsen styremedlem i fylkeslaget (for Venstrekvinnelaget) og styremedlem i Venstrekvinnelaget Nord-Norge.

Venstre er en del av den politiske flertallsposisjonen i Bodø kommune, der den fellespolitiske plattformen er nedfelt i Nyholmerklæringen mellom Høyre (8), Fremskrittspartiet (9), Senterpartiet (1), Kristelig folkeparti (1) og Venstre (1), og sammen utgjør vi posisjonen i Bodø bystyre. Arbeiderpartiet (13), Sosialistisk Venstreparti (2), Rødt (3) og uavhengige Ellen Belson (utbryter fra Høyre) utgjør opposisjonen.

I 2013 har det vært 8 bystyrer/ komitemøter og 12 formannskapsmøter og blitt behandlet 227 politiske saker. Gruppelederen blogger og legger ut en oppsummering fra nesten hvert bystyremøte på bodo.www.venstre.no. Styret i Bodø Venstre har også i 2013 lagt sine møter i forkant av komite og bystyremøtene, slik har samarbeidet mellom bystyregruppen og styret fungert særdeles tilfredsstillende. Mange saker er godt diskutert og forankret i partiorganisasjonen.

Politisk fokus
2013 har vært et stortingsvalg preget år, med et meget godt utfall for Venstre. Selv om man ikke er i regjering har man en samarbeidserklæring og løftet politikken tilbake til det offentlige rom og Stortinget. Med borgerlig regjering, litt borgerlig på fylkesnivået og borgerlig flertall i bystyret er dialogen mellom forvaltningsnivåene på politisk nivå blitt bedre på senhøsten 2013. Håpet er at man lettere klarer å løfte de mange uløste problemstillingene for Bodø kommune som flyplassløsning, godstransport (båt og tog) og samferdsel. Regionen vil nok også påvirkes sterkt av regjeringens klare signaler om reduksjon av antall kommuner i landet, spørsmålet er om regionen og dets sentrale politikkere er visjonære nok til å løfte debatten til et løsnings- og mulighetsnivå.

Kommunalt er dette andre hele året med borgerlig styre i Bodø kommune. Økonomien er fortsatt tøff og handlingsrommet er dessverre mer marginalisert i løpet av året som er gått. Helse og omsorgssektoren styrer fortsatt med et enormt overforbruk og klarer ikke å ta nødvendige grep raskt nok. Det er bare å innse at ting tar tid i politikken, vanvittig med tid fra tanke/ ord til handling/ iverksettelse. Den viktigste oppgaven er å få kontroll på økonomien, alt annet blir underordnet. Har man ikke økonomisk handlingsrom blir de gode visjoner og planer bare skuffefyll

Flertallspartiene forsøkte å ta ned rammene i 2012, men relativt få av de politiske visjoner har rådmannen klart å effektuere i året som har gått. Derfor ble man nødt å ta ned rammene ennå mer i årets budsjettforhandlinger, men denne gang er forslagene mer forankret og avkommer fra rådmannen/ administrasjonen selv. Derfor er håpet at man nå er mer på rett vei mot en sunnere og mer bærekraftig kommuneøkonomi som ikke bruker lån og fond til drift. Mange av kuttene er upopulære selvfølgelig og rammer hard. Venstre prioriterte at man ikke kuttet for mye innen skole og sammen med Høyre nådde vi godt fram med dette.

Når det gjelder hvordan politikken i Bodø fungerer er det bare å konstatere at lite har endret seg fra fjorårets rapport:
Selv om Bodø kommune har formannskapsmodellen som styringsform oppfører dessverre de politiske partiene seg som om man hadde by-parlamentarisme. Denne kvasiparlamentariske styringsformen er ugunstig for små/ mellomstore partier uten frikjøpte heltidspolitikere. Men verre er at den er svært ugunstig for demokratiet da man får dårligere påvirkningsmuligheter og flertallsarroganse, der kun noen ytterst få internt i flertallet utøver makten. Bystyregruppen vurderer fortløpende hvordan denne styringsformen best håndteres og finner situasjonen meget urovekkende og uønsket. Litt kan forklares med at posisjonen er ny, bred og jobber fortsatt med å finne sin interne samarbeidsform. Videre at dette en politisk kutyme som har fått bygget opp over tid for å møte stadig mer komplekse saksprosesser. Venstre skal fortsatt ta til ordet for og jobbe mot by-parlamentarismen i Bodø, men vi konstaterer at det er litt utfordrende å få formannskapsmodellen fungere som tiltenkt.
.
Det som har vært mest utfordrende i flertallsposisjonen er å få synliggjort Venstre i kompromissforslagene/ fellesforslagene, særlig i mediene er dette en utfordring i forhold til tidligere perioder.

Bystyregruppen har med rådføring og bistand fra styret i Bodø Venstre og Nordland Venstre forsøkt å ta opp med de samarbeidende partier samarbeidsproblematikk, samt tatt initiativ til dialogmøter om kommunikasjon, samarbeidsform og møtestruktur (etterlevelse av pkt 2 i Nyholmerklæringen). Noe er blitt bedre, mye gjenstår. Derfor vurderer bystyregruppen fortløpende om hvorvidt vi skal fortsette i denne kvasi-parlamentariske posisjonen, eller rendyrke formannskapsmodellen i større grad med å bryte samarbeidet og gå over til sak-til-sak samarbeid. Særlig manglende miljøorientering og manglende positivitet i flerkulturelle spørsmål blant dagens samarbeidspartnere taler for sistnevnte løsning.

Noen politiske seire i 2013 med liberal fokus – sett mot Venstres program.
Det er innført fritt skolevalg i Bodø kommune. Sentrum er blitt vakrere med vinterbelysning i Storgaten/torget. Planene for steinbrudd på Lille Hjartøy er utsatt og delvis skrinlagt inntil videre og det er et tydelig politisk nei til vindmøllepark på Helligvær.

Oppsummert er Bodø Venstre noe synlig i Bodø politikken, bystyregruppen jobber godt mot styret i Bodø Venstre og vi får satt noen saker på den politiske dagsorden og være med på å skape en flertallspolitikk som gir noen av de endringer og løsninger for bodøsamfunnet en liberaler ønsker.

Terje Cruickshank
Gruppeleder Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**