Kommentar: Greater Stavanger — næringsutvikling på sitt beste!

I NHO’s NæringsNM vinner Stavangerregionen for niende gang av ti mulige. Er det tilfeldig? Selvsagt ikke. Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen kommenterer i dagens RA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Først og fremst har næringslivet æren — men måten kommunene i regionen samarbeider om næringsutvikling på gjennom Greater Stavanger har også bidratt sterkt til å gjøre oss til vinnere!
Det er for meg underlig at Arbeiderpartiet tar til ordet for å legge ned Greater Stavanger. Ja, de har sågar kuttet ut hele støtten i budsjettforslaget sitt — midt i en 4-årig avtaleperiode der vi og de andre partnerkommunene har forpliktet oss til å jobbe sammen på denne måten. Å snakke om nedleggelse er historieløst, det er svært lite strategisk riktig og det kan ikke samsvare med AP’s egne verdier slik jeg kjenner dem.

For å forstå Greater Stavangers betydning er det behov for et aldri så lite tilbakeblikk.
Vi har lange tradisjoner med samarbeid om næringsutvikling i Stavanger-regionen. Et av de første initiativene var opprettelsen av Stavanger-regionenes Europakontor i Brussel i 1993, som var det første av sitt slag.

I 1999 ble ARNE (Arena for Regional Næringsutvikling og Entreprenørskap) opprettet i samarbeid mellom Stavanger kommune, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune. Bakgrunnen for samarbeidet var dårlige tider i oljen da oljeprisen hadde falt til 10 dollar fatet tidligere samme år. Kommunene på Nord-Jæren innså at situasjonen krevde samarbeid i næringssaker og ARNE ble et av virkemidlene. Næringslivet i regionen var truet, og arbeidsplasser var truet. Samtidig sank skatteinntektene og kommunenes tjenestetilbud var under press. Det var viktig å handle, og det var avgjørende å samarbeide. Dermed ble en næringsplan utarbeidet.

I 2004 kom regjeringens storbymelding samtidig som man startet å revidere næringsplanen. Det ble tatt initiativ til å utvide samarbeidet. Stavanger-regionen ble definert til å bestå av 14 kommuner fra Hå i sør til Hjelmeland i nordøst. Samtlige takket ja til invitasjonen om å utarbeide en felles næringsplan.

Gjennom dette planarbeidet vokste det fram en bred forståelse både blant politikere og i administrasjonene at kommunal næringsutvikling bør skje uavhengig av kommunegrensene i den funksjonelle Stavanger-regionen. Når planen forelå, så fellesskapet også behovet for en organisasjon som kunne følge opp intensjonene i den felles næringsplanen. I starten ble denne forholdvis løse organisatoriske sammensetningen av 14 kommuner kalt for «Stavanger-regionen Næringsutvikling» (SrN). I 2007 ble virksomheten ble organisert som et eget selskap.

Ved etableringen som eget selskap ble Suldal og Sirdal tatt inn som partnere. I 2009 gikk Hå ut etter en prøveperiode på to år. I 2010 skiftet selskapet navn til «Greater Stavanger». Hensikten var å unngå forveksling med Næringsforeningen i Stavanger-regionen og destinasjonsselskapet Region Stavanger. Det engelske navnet ble valgt da dette allerede var innarbeidet for det internasjonale arbeidet, som har blitt stadig viktigere i en globalisert tidsalder.

Historien forteller oss om vilje til å stå sammen, ikke minst når det næringspolitisk butter i mot. Her hviler verdier som at vi står bedre rustet når vi samarbeider enn når vi kommunalt arbeider hver for oss. Her er ønske at alle skal med. Det er gjort strategiske valg og felles nærings- og handlingsplan er utarbeidet. Greater Stavanger tilbyr en rekke tjenester til næringslivet i regionen. Her er noen av dem:

Smartkommuneportalen gir oversikt over byggesaker
Vertskapskontoret hjelper bedrifter og offentlige instanser med å ta i mot internasjonale delegasjoner
Internasjonal avdeling hjelper næringslivet med internasjonale relasjoner
Næringsarealportalen tilbyr oversikt over ledige næringsarealer og -lokaler i alle partnerkommuner.
I tillegg jobber vi for å tilby flyruter som er spesialtilpasset næringslivet

I tillegg kommer en lang rekke prosjekter der Greater Stavanger bringer sammen næringsliv, kunnskapsmiljø og det offentlige for å identifisere flaskehalser for næringslivet eller utrede nye muligheter for regionen.

Et liv uten Greater Stavanger ville blitt særdeles vanskelig i et næringspolitisk perspektiv. Alternativet er at vi må gjøre alt arbeidet hver for oss. Det ville på langt nær gitt den helhetlige og strategiske tilnærmingen som vi nå ser, de kommunale næringsavdelingene ville måtte øke antall ansatte og vi ville ikke fått en samlet kompetanseoppbygging. Jeg tror det hadde svekket den felles strategiske tilnærmingen til verdiskapingsmuligheter som næringslivet er opptatt av. Kommunegrensene hadde blitt et større problem for bedriftene.

I 2011 sa Fylkeskommunen og alle de 15 kommunene i Greater Stavanger ja til å drive arbeidet videre sammen i fire nye år. Det skjedde etter en ekstern evaluering av virksomheten og noen tilpassinger i forhold til økonomi og styresammensetting gjennomført. Av 419 politikere som behandlet saken stemte 379 for og 40 i mot. Over 90 prosent oppslutning må kunne kalles et solid votum.

For meg er det ubegripelig å få tak på hvilke utviklingstrekk som har skjedd de siste årene som skulle tilsi at det nå var i nærheten av grunnlag for å legge ned Greater Stavanger. Snarere tvert i mot. Vi opplever større grad av internasjonalisering, regionene står sterkt i EU/EØS området og ikke minst kan vi gå mer usikre tider i møte både med tanke på arbeidsplasser og næringsutvikling.

Vår region står samlet overfor store utfordringer når vi skal utvikle nye næringsklynger, nye virksomhet, nye arbeidsplasser. Å hvile oss i olje og gass er ikke fremtiden! For meg er det så åpenbart at dette er utfordringer vi løser i samarbeid. Ikke hver for oss.

Jeg har fulgt det næringspolitiske arbeidet i regionen på nært hold. Jeg har hatt hørt hvor begeistret store deler av næringslivet er for Greater Stavanger. Jeg har fulgt med i hvor samlet lokalpolitikerne i regionen er i næringsutviklingen. Jeg har sett den kompetansen Greater Stavanger har både i ledelse og blant ansatte. En kompetanse vi må hegne om, ikke bryte ned. Og jeg har opplevd Greater Stavangers som tilrettelegger for internasjonalt arbeid.

Selvsagt kan enhver organisasjon bli enda bedre. Det opplever jeg også at Greater Stavanger hele tiden blir. De er alltid på let etter å gjøre næringsutviklingsarbeidet optimalt. Derfor vinner vi også næringsmesterskap fra tid til annen. Det er en særdeles dårlig ide å legge ned noe som virker så godt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**