Et mangfoldig næringsliv skaper verdier

Harstad Venstre avholdt i dag sitt årsmøte, med et temaseminar om Næringspolitikk. Stig Kjærvik fra Harstadregionens Næringsforening, Line Ravn Munkvold som gründer med Lykke & Lukas og Roar Sollied fra Troms Venstre sørget for lærerike innledninger som dekket bredden av tematikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Roar Sollied på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Stig Kjærvik fra Harstadregionens næringsforening forklarte hva deres oppgave som interesseorganisasjon var, og la også fram deres visjon om å være Nordområdenes mest attraktive næringsregion. Veien mente han ble til gjennom samarbeid; og vektla også viktigheten av tilrettelegging med blant annet god infrastruktur, gode samferdselsløsninger – og her også hvordan fylkesgrensa var til hinder for utvikling i nettopp vår region. Stig Kjærvik kom med et lite sleivspark til Venstres politikk om å verne LoVeSe for oljeutvinning; som han fra sitt perspektiv mente dempet optimismen i næringslivet. Både leder i Harstad Venstre, Maria Serafia Fjellstad, og fylkesråd Roar Sollied parerte dette utspillet med at vi som politikere må ta mer helhetlige valg og hensyn enn hva de som interesseorganisasjon gjør.

Lykke & Lukas´innehaver Line Ravn Munkvold fortalte historien om hvordan hun og medeier Benedicte startet opp sin forretning – og hvilke hindringer de møtte på veien dit. Dette handlet både om hvordan man kan bli møtt som kvinnelig gründer midt i 20-årene, om hvordan kommunen kan/bør tilrettelegge for gründere, og om hvordan dette burde være mulig uten økonomisk/praktisk hjelp fra familiemedlemmer. Lykke & Lukas har gjennom sine fem år blitt en suksesshistorie; og deres innspill om oppstartsfasen er verdt å lytte til! Munkvold la spesielt vekt på viktigheten av et levende sentrum; og hvordan vi som politikere må ta ansvar for å skape det. Hun stilte spørsmål ved om ikke også kommunen burde ta et større ansvar for utviklingen av handel i sentrum.

Roar Sollied har vært i Fylkestinget i en årrekke, og ble for to uker siden Fylkesråd for Utdanning. Han la fram Venstres næringspolitikk på en lettfattelig måte. Det handler om å skape verdier for å senere kunne dele goder; en god næringspolitikk er nødvendig for en god velferdspolitikk. Videre er den politikken som er bra for småbedriftene også god for de større bedriftene. Elementer som KapitalFunn, forenkling av rapportering/skjemavelde og endring av skattepolitikk ble også løftet fram. Sollied vektla også sammenhengen mellom utdanning og næring.

Årsmøtet vedtok deretter følgende uttalelse:

“Harstad Venstre vil legge til rette for et mangfoldig næringsliv, og sammen med næringslivet bidra til en positiv utvikling av vårt lokalsamfunn.
Harstad Venstre ønsker å ta vare på de små bedriftene som gjør vårt lokalsamfunn unike gjennom å bidra nasjonalt til bedre innovasjonslåneordninger, endringer i arbeidsmiljøloven og tryggere velferdsrettigheter for selvstendig næringsdrivende. Lokalt er vi opptatt av godt samarbeid mellom kommune og næringsliv for optimal tilrettelegging for næringslivet. Fortsatt satsning på en utadrettet næringsrådgiver og et næringsfond er viktig, det er også tilrettelegging for attraktive næringsareal.

Harstad Venstre ønsker å utvikle et levende og grønt sentrum for et rikt handels- og kulturliv. Vi vil bidra aktivt inn i arbeidet med ny Sentrumsplan; hvor byen, havet og menneskene står i sentrum. Et levende Harstad sentrum ivaretar handelsnæringens behov, og da særskilt en levende handel utenfor kjøpesentrene. Harstad Venstre er opptatt av sammenhengene og samvirkningen mellom samferdsel, næringsliv og det kommunale planverket.

Harstad Venstre ønsker et mangfoldig næringsliv. Det er rik vekst i kommunens oljerelaterte næringsliv. Nettopp da er det viktig å også se og synliggjøre andre deler av kommunens næringsliv. I nye Harstad kommune utgjør primærnæringene en større del. Realisering av Bjarkøyforbindelsene er viktig for utviklingen av robuste primærnæringer i øyriket. “

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**