Årsmøtet 2014

Moss Venstre avholdt årsmøte på Café Halina 7. januar 2014. Her er valg, uttalelser og protokoll fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Protokollen i Østre Molands Herreds Venstreforening

Foto: Jan Kløvstad

Årsmøtet var enig i at Venstre gjennom 2013 har oppnådd en rekke gode resultater og god Venstre-politikk i sitt samarbeid med styringspartiene i kommunen. Moss Venstre er en pådriver for miljø, fremtidsrettet næringspolitikk, skole og kultur. Det arbeides nå i kommunen med Kulturplan og Strategisk skoleplan – to gode Venstresaker. Årsmøtet var også fornøyd med partiets forslag om å bosette flere flyktninger i Moss.

Det ble vedtatt å starte arbeidet med utforming av valgprogram for lokalvalget i 2015, parallelt med arbeid med valglista. Nominasjonen for Moss Venstre skal være ferdig innen 1. desember i 2014.

Moss Venstre ønsker å samle Mosseregionen til én større og samlende kommune. Årsmøtet ba det nye styret om å kontakte andre Venstrelag i regionen for å samarbeide om en felles politikk for kommunesammenslåing. Formålet er å utarbeide samstemte vilkår og innspill til kommunesammenslåing i regionen, i forkant av den nasjonale prosessen knyttet til kommunereform.

Årsmøtet vedtok to politiske uttalelser — om at sosialstøtten ikke skal ta hensyn til barnetrygden når den beregnes, og at det er viktigere for kommunen å opparbeide seg økonomiske fond til framtidige investeringer enn å senke eiendomsskatten.

Styret i Moss Venstre
Uttalelse om sosialstøtte
Uttalelse om eiendomsskatt
Årsmøteprotokollen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**