Kultur og frivillighet

Kulturlivet, kunsten, mediene og frivilligheten skal leve i kraft av seg selv og utfordre og utvikle samfunnet. Det er viktig for ytringsfriheten og fellesskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Sarpsborg bibliotek

Foto: Margrethe Motzfeldt

Bibliotek
Venstre ønsker en bibliotekmilliard for å styrke folke- og skolebibliotekene. Kunnskap er makt og makt skal spres. Derfor skal informasjon, kultur og kunnskap være tilgjengelig for alle. Vi vil bruke milliarden til å styrke bibliotekbyggene, sørge for tilgang til ebøker for alle og heve kompetansen til bibliotekarene slik at de blir oppdatert på ny teknologi og utvikler bibliotekene til gode møteplasser også i fremtiden.

Frivillighet
Venstre vil gi den frivillige sektoren vekstmuligheter ut fra frivillighetens egne vilkår og arbeide for langsiktige, trygge og etisk forsvarlige inntektskilder. Dette vil vi gjennomføre ved å øke midlene til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner slik at den dekker organisasjonenes reelle kostnader. Vi vil også redusere de administrative påleggene fra staten til de frivillige organisasjonene.

Idrett og friluftsliv

Naturreservatet Holtnesdalen, vår, hvitveis, edelløvskog

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Det må være et mål at flest mulig er i fysisk aktivitet. Derfor vil vi legge til rette for friluftsliv, idrett og aktivitet der folk bor og for bredden. Vi vil styrke svømmeopplæringen, også for voksne, sikre allemannsretten og legge til rette med turstier og nærmiljøanlegg.

Barne- og ungdomskultur
Venstre vil oppfordre til mangfold og kvalitet i det tilbudet som blir gitt. Kommunene må selv ha frihet til å finne de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud i sin kommune. Dette vil vi gjøre ved å styrke Frifond-ordningen for barne- og ungdomsorgansasjoner og uorganisert frivilig aktivitet. Vi vil også stimulere til utvikling av unge talenter, gjennom blant annet stipend til opplæring og skolering.

Mediepolitikk og ytringsfrihet

Presse

Foto: Daniel Gunnarsen

Kunnskap er makt, og makt skal spres. Derfor er Venstre opptatt av at informasjon skal være åpen, gratis og offentlig tilgjengelig for alle. Dette gjøres gjennom moderne bibliotek, lett tilgjengelige offentlige data, et fritt internett og en mediepolitikk som sikrer mangfoldet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**