Vidkunn Eidnes tildeles Harstad bys fortjenestemedalje!

Harstad Venstre gratulerer ildsjelen Vidkunn Eidnes med Harstad bys fortjenestemedalje!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Vidkunn Eidnes

Foto: ukjent

Begrunnelsen for Formannskapets tildeling er god og grundig, og baserer seg på innstilling fra Rådet for Harstad bys fortjenestemedalje. Vidkunn Eidnes har gjennom et langt yrkesaktivt liv hatt, og fortsatt har, et meget bredt interessefelt. Han kan se tilbake på en meget lang og omfattende innsats for og i det lokale kulturlivet. Hans gjerning som lærer er videreført og understreker betydningen og muligheten for livslang læring. Hans innsats har gitt og gir lokalsamfunnet viktige signaler om at ildsjeler som Vidkunn Eidnes er av uvurderlig betydning for et fellesskap. Av kandidatens mangeårige arbeid og betydelige innsats er det spesielt fremhevet:
som lærer og leder ved Trondarnes Folkehøgskole har han ført videre og forvaltet Skolens store betydning for kulturblomstringen i Harstadregionen
han har hatt et meget bredt interessefelt, og hans medvirkning har vært viktig og betydningsfullt.
gjennom sin mangeårige ledelse av “Pensjonist-universitetet” har han på en genuin måte satt begrepet livslang læring i system. Han har gått foran og vist vei.
hans uoppslitelige opp-backing av Harstad Historielag, arbeidet med tidsskriftet “Håløygminne” og bidragsyter til “Årbok for Harstad”. I tillegg har han skrevet jubileumsberetningene for Harstad Orienteringslag og for Troms Orienteringskrets.
han har gjennom mange år gjort en uoppslitelig innsats for orienteringssporten og han står fortsatt på for Orienteringslaget. Det er grunn til å fremheve den betydning det har for nye generasjoner at han gir videre kunnskapen om å orientere seg ved bruk av kart og kompass. Mange skoleelever i Harstad har hatt stor glede av overføring av slik kunnskap.
en meget allsidig innsats i idrettslivet gjennom mer enn 50 år og ble i 2011 tildelt Troms Idrettskrets sin Ildsjelpris.
han er en kulturbærer av rang. Han er en stillferdig, men flott og enestående representant for de frivillige kulturarbeidere som et levende lokalsamfunn er helt avhengige av for å kunne fungere og videreutvikles.
som aktiv medborger har han også medvirket i lokalpolitisk sammenheng.

Vidkunn Eidnes er en mann med sindighet og ro og som på en stillferdig måte gjør og har gjort en stor og god innsats på flere områder, til beste for Harstad by; avslutter Rådet for Harstad bys fortjenestemedalje ved leder Britt Skinstad Nordlund. Viser her også til HTs oppslag på saken.

Harstad Venstre er stolte av å ha Vidkunn Eidnes som medlem, engasjert og trofast bidragsyter. Vidkunn Eidnes historiske kunnskap, engasjement for samfunnet og praktiske evner er noe også vi i mange år har fått nyte godt av. Vi gratulerer varmt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**