Uttalelse – All makt i BYSTYRESALEN!

Bodø trenger ikke flere heltidspolitikere. Vi trenger politikere som er motiverte til å gjøre sitt politiske arbeid fordi de vet at de har reell innflytelse. At organet de er valgt inn i, Bystyret, er det faktiske beslutningsorganet i kommunen. Vi trenger politikere som undersøker og kontrollerer, kritiserer og reflekterer, som er vaktbikkjer og spydspisser og som gjør vedtak på bakgrunn av åpne prosesser og gode debatter. Vi må sikre at makten forblir i bystyresalen — og stemme ned ethvert forsøk på å innføre parlamentarisme i Bodø kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På tampen av 2013 fremmet Høyre og Frp forslag i Bystyret om å innføre parlamentarisme. Forslaget er første ledd i en prosess som kan ende med at Bodø etter 2015 vil sitte med en kostbar og udemokratisk parlamentarisk styringsmodell.

Parlamentarisme på lokalt nivå innebærer å flytte makt fra bystyresalen og konsentrere den blant få utvalgte heltidspolitikere i en byregjering. Rådmannen erstattes med et knippe byråd som både er politikere og virksomhetsledere. Dette er en rolleblanding som gir store utfordringer i forhold til kontroll og rapportering. Hvem kontrollerer hvem? Bodø Venstre støtter dagens ordning der administrasjon og politikk holdes adskilt og hvor posisjon og opposisjon har like forutsetninger for å kontrollere administrasjonens virke.

Vi må sikre at de politiske debattene foregår i det åpne rom, og ikke bak lukkede dører blant få utvalgte. Bystyret er åpent, et eventuelt byråd vil være lukket. Bodø Venstre vil at komiteene i Bystyret skal være politiske verksted, ikke formelle demokratialibi. Vi vil at alle politikere i Bystyret skal kunne øve reell innflytelse på politikken som føres i kommunen. I et parlamentarisk system vil bystyrepolitikerne få mindre innflytelse. Byrådet fatter avgjørelsene og har sitt stemmekveg i Bystyret. Opposisjonen ekskluderes både fra debatten og makten. Dette gir ikke god rekruttering til politiske verv. Vårt lokaldemokrati trenger mennesker som vil engasjere seg fordi de kan utrette noe. Slike muligheter finnes det flest av innenfor dagens formannskapsmodell og ikke innenfor et parlamentarisk system hvor makten konsentreres.

I tillegg til de demokratiske utfordringene en parlamentarisk modell representerer på lokalt plan, vil kostnadene ved et slikt styre øke betraktelig. Bodø Venstre mener det er galt å bruke mer penger på politisk styring når resultatet blir et svekket demokrati.

Da Oslo i 1984 innførte parlamentarisme var det et resultat av en skakkjørt kommuneøkonomi. Parlamentarismen skulle ansvarliggjøre politikerne og gjøre skillet mellom posisjon og opposisjon tydeligere for velgerne. Slik skulle velgerne på valgdagen lettere kunne plassere sin kritikk. Dette har fungert for Oslo. Og det fungerer på nasjonalt plan. Men dette er en ressurskrevende styringsform. Det krever svært kompetente politikere. Det krever et kontrollapparat som en kommune på Bodøs størrelse ikke kan ha. Det konsentrerer makten. Det knebler debatten. Og på fylket viser dagens regjering med Høyre og Ap at skillet mellom posisjon og opposisjon ikke blir tydeligere, men derimot nettopp at makten samles på færre hender.

Bodø Venstre advarer mot å innføre parlamentarisme i Bodø kommune. Vi mener politikerne og administrasjonen må ansvarliggjøres innenfor dagens formannskapsmodell. Vi vil spre makten. Og vi vil at pengene vi bruker på politikk i kommunen skal føre til mer demokrati, ikke mindre.

Uttalelse fra Årsmøtet i Bodø Venstre, 13.01.14

demokrati
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**