Venstre fremmer forslag om nei til reservasjonsrett i Trondheim

Venstres Trond Åm har fremmet et forslag om at Trondheim skal si nei til reservasjonsrett for fastleger i kommunen. Forslaget har allerede fått støtte fra SV, Arbeiderpartiet og Rødt, og er dermed sikret flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Trondheim kan bli den første av storbyene som sier nei til at fastleger skal kunne reservere seg fra å henvise til abort, etter at helseminister Bent Høie åpnet for at kommunene selv skal avgjøre.

Venstres Trond Åm ha fremmet en interpellasjon til bystyrets møte torsdag 30. januar, og har fått med seg SV, Arbeiderpartiet og Rødt som medforslagsstillere.

Interpellasjonen kan du lese her:

Interpellasjon: Nei til reservasjonsrett for fastleger i Trondheim kommune.Bystyrets møte 30.1.2014. Fra Trond Åm (V), Knut Fagerbakke (SV), Geir Waage (Ap) og Jo Røed Skårderud (Rødt)

I et høringsnotat som regjeringa i disse dager sender ut til kommunene, åpnes det for at den enkelte kommune selv kan avgjøre om den skal gjøre avtaler om reservasjonsrett med leger som er motstandere av abort. Kommunene skal etter de foreslåtte endringene ha mulighet til å inngå slike avtaler, men ingen plikt. Og det er opp til kommunen selv å avgjøre om avtale om reservasjon kan inngås uten at det vil føre til «urimelig ulempe» for den berørte kvinnen.

Abortloven av 1975 gir allerede reservasjonsrett for sykehuspersonell fra å utføre eller delta i abortinngrep. Denne reservasjonsretten er viktig og riktig. Forslaget om at fastleger skal kunne reservere seg fra å henvise til abort, går etter mitt skjønn langt utover det som ligger i abortloven. Med henvisning til abort menes «alle handlinger som inngår i prosessen fra å motta en kvinnes spørsmål eller begjæring om abort». Det er et åpent spørsmål hva man i realiteten vil oppnå med endringen. Ettersom pasientens rettigheter er lovfestet, er både kommunen og den enkelte fastlege forpliktet til å sørge for at ingen skal få et dårligere tilbud av at fastleger reserverer seg fra enkelte deler av det offentlige helsetilbudet. Dette betyr blant annet at leger som selv ikke vil henvise til abort, må henvise til en annen lege som kan henvise. Jeg har vanskelig for å se hva reserverende lege vil oppnå annet enn en politisk demonstrasjon.

Det er viktig at legenes samvittighetsfrihet avveies mot retten til lovbestemte helsetjenester. Men dette er allerede godt ivaretatt i abortloven. Dagens ordning innebærer at fastlegen skal informere om gjeldende helsetilbud, og sammen med pasienten underskrive en «begjæring om svangerskapsavbrudd». Det innebærer ikke at legen skal anbefale abort.

 Faksimile fra Klassekampen 24. januar.

Faksimile fra Klassekampen 24. januar.

På den annen side vil en slik ordning utvilsomt virke stigmatiserende på en del kvinner som allerede befinner seg i en vanskelig situasjon. Regjeringa vedgår også selv at ordningen vil medføre merkostnader for kommunene. Jeg mener derfor det er gode grunner til at Trondheim kommune må si nei til å åpne for en slik reservasjonsrett.

Spørsmål til ordføreren

Er ordføreren enig i at Trondheim kommune bør si nei til reservasjonsrett for fastleger? Hva vil ordføreren gjøre for å sikre at gravide kvinner i Trondheim ikke settes i en sårbar situasjon i forbindelse med legekonsultasjoner om abort?

Forslag til vedtak

Bystyret i Trondheim mener at de foreslåtte endringene i abortloven kan medføre et dårligere offentlig helsetilbud, og sette gravide kvinner i en sårbar situasjon. Bystyret mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig ivaretatt gjennom abortloven, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til abort i Trondheim kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**