Referat styre- og gruppemøte Frogner Venstre 27.1.14

Det ble et meget intenst styre- og gruppemøte i Frogner Venstre – med fokus på politikkutvikling! Her er referat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


REFERAT STYRE- OG GRUPPEMØTE FROGNER VENSTRE MANDAG 27.1.14:

STED: Sommerrogaten 1, 5. etasje.
TILSTEDE: Anne-Lise Bergenheim, Erik Håland, Pål Magne Ånestad, Magnus Huth, Tina Shagufta Kornmo, Marit Kamøy, Tore Nitter Walaker og Einar Kjærschow.

FORFALL: Christina Apuzzo, Jan Mykleset, Thomas Øien Eibakk, Linn Catrine Lunder.

SAKSLISTE:

1. PRESENTASJON:
Alle oppmøtte styremedlemmer, varemedlemmer og medlemmer fra BU presenterte seg med navn, alder, yrkesbakgrunn og politisk interessefelt.

Presentasjonen viser at Frogner Venstres styre og BU-gruppe er svært mangfoldig sammensatt med erfaringsbakgrunn og kompetanse innen samferdsel, miljø, økonomi, kommunikasjon/media, helse og IT. De politiske interesseområdene omfatter:
•samferdsel/miljø
•innvandring/integrering/arbeidslivstilknytning
•byutvikling
•helse- og velferd

Styreleder oppfordret alle styrets medlemmer til å delta aktivt på Oslo Venstres debattmøter – disse møtene er viktig for kontakten mellom oss som er lokalt aktive og våre heltidspolitikere på bynivå og i Stortinget. Årsmøtet er en viktig arene for flagging av politiske saker man brenner for – viktig å “vise seg fram” både som person og lokallag.

Christian Herzog var invitert til å gi en kort presentasjon av seg selv og sitt kandidatur til det ledige vervet som leder i Oslo Venstre. Han fortalte om sin bakgrunn og sitt engasjement i Venstre både lokalt (Vestre Aker) og i Oslo Venstre/byrådet. Han poengterte at hans viktigste motivasjon for å stille som lederkandidat er at han ønsker å få til et tydeligere styre i Oslo Venstre og å bygge organisasjonen gjennom politikkutforming. Han brenner også for å etablere flere “lavterskel” sosiale arenaer etter mønster fra de franske “salons” for åpen politisk debatt og diskusjon.

Styremedlemmene og representantene fra BU hadde anledning til å stille Herzog spørsmål – Frogner Venstre er særlig opptatt av hvordan Herzog som ny leder i Oslo Venstre ville fulgt opp arbeidet med “Fjordbyen”/Frognerstranda, samt gi rom for en ny helse- og velferdspolitikk i Venstre.

2. ÅRSPLAN JAN-JUNI 2014:
Styreleder gikk gjennom de viktigste hendelsene på kalenderen for første halvår 2014:
•styre- og gruppemøter siste mandag hver måned
•Oslo Venstres debatt møter hver første tirsdag i måneden
•årsmøtet i Oslo Venstre 28.1 + 1.3
•nærmiljøkampanjen mai + juni 2014
•hovedstyremøtene ca. hver 2. måned; første 6.2.14

Styret har diskutert hvordan vi best mulig kan profilere Frogner Venstre og de sakene vi ønsker satt på dagsorden både lokalt, i OV og mediemessig.

3. POLITISKE SAKER:

a/BILDELINGSORDNING FROGNER:
Årsmøtet i desember vedtok en politisk uttalelse om å arbeide for å få bydelen med på å tilrettelegge for bildelingsordninger i bydelen. Denne saken er løftet opp til bynivå og til Stortinget – samt at Frogner Venstre jobber aktivt for å profilere saken i medier og i bydelens politiske organer.
En utfordring er at det trengs en forskriftsendring for at slike ordninger skal kunne iverksettes.

Styret og BU-gruppen har avtalt en arbeidsfordeling på denne saken – Tore + Anne-Lise jobber mot bynivået og Venstres Stortingsgruppe; Marit + Pål Magne + Erik jobber lokalt med saken; Anne-Lise + Tore holder på saken i BU og vis-a-vis de andre politiske partiene.

Styreleder fremmer saken for kommende hovedstyre

b/SVØMMEBASSENG TIL RUSELØKKA SKOLE:
Ruseløkka skole har et svømmebasseng som har vært ute av bruk siden 2010 pga. omfattende lekkasjer. Til driftsstyrets skuffelse ble Ruseløkka skoles basseng ikke nevnt i Bademeldingen som ble lagt fram av Venstres miljø og samferdselsbyråd Guri Melby.

Styret har hatt en fruktbar brainstorming vedr. hvordan vi kan mobilisere lokalt og på bynivå for å få svømmebassenget i bruk igjen. Magnus Huth i styret er koordinator på saken.

Det er mange gode grunner til å få Ruseløkka skoles svømmebasseng i bruk igjen – det er stort behov for svømmeopplæring blant barn og unge i Oslo; de andre skolene i bydelen (Urra, Bygdøy, Majorstuen) får tilgang til basseng i nærområdet og sparer tid og miljø ved å unngå lang reisevei til-fra svømmebasseng; kan brukes av andre grupper som gravide/babysvømming/revmatikere ++.

c/FORBEREDELSE TIL BU-MØTET 28.1.14:
Anne-Lise gikk gjennom sakslisten og refererte kort til forarbeider fra MIBU og HUSK. HUSK behandler stort sett skjenkebevillingssaker – men Venstres N. Sandbu har bedt bydelsadministrasjonen om en redegjørelse for praksis og omfang knyttet til avslag på søknad om langtidssykehjemsplass.

d/EVENTUELT:
Ingen saker meldt til denne posten.

Møtet hevet kl. 20:45.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**