Fremmer interpellasjon om delegeringsreglementet

Nes Venstre velger å fremme interpellasjon knyttet til bruken av delegeringsreglementet i kommunestyret 11. febaruar 2014. Årsaken er at folkevalgte representanter stadig mottar henvendelser knyttet til dispensasjoner gitt i byggesaksbehandlingen i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er kommunestyret som har ansvaret for og ledelsen av kommuneplanlegging og arbeidet med reguleringsplaner, og myndigheten til å gjøre vedtak om kommuneplan og reguleringsplan. Det er vedtatt at hver kommune skal ha et fast utvalg for plansaker. Dette utvalget ivaretar tidligere bygningsråds oppgaver, og har bl.a. myndigheten til å dispensere fra plan, behandle klager på plan og å nedlegge bygge- og deleforbud i medhold av plan. I henhold til delegeringsreglementet til Nes kommune er det formannskapet som er kommunens planutvalg.

Arild Skogholt

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Delegering av dispensasjonsmyndighet
Etter plan- og bygningslovens system kan ikke kommunestyret tildele andre kommunale organer den myndighet som loven har lagt til det faste utvalg for plansaker. Det er det faste utvalg selv som evt. må foreta delegasjon. Dette betyr at kommunedelsutvalg eller kommuneadministrasjonen bare kan få tildelt myndighet som etter plan- og bygningsloven ligger til det faste utvalg dersom både kommunestyret og det faste utvalg ønsker dette. Nes Venstre etterspør i sin interpellasjon om delegeringsreglementet derfor om formannskapet i form av planutvalg har vedtatt delegeringsmyndighet i dispensasjonssaker til rådmannen.

Departementet oppfordrer til varsomhet med delegering
“Kommunelovens § 12 nr. 4 kun åpner for at det kan delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Miljøverndepartementet har derfor oppfordret kommunene til å vise varsomhet i delegasjon av dispensasjonsmyndigheten, idet disse sakene ofte vil være av prinsipiell betydning, og således i strid med kommunelovens ovennevnte bestemmelse.” Dette står å lese på Kommunal- og moderniseringsdepartementets side. Nes Venstre etterspør derfor om det er utarbeidet et sett retningslinjer som rådmannen vurderer saker etter for å avgjøre om de er av prinsipiell karakter. Videre spør Nes Venstre om disse retningslinjene er vedtatt i planutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**