Agder Venstre vedtok desse fråsegnene

Årsmøtet i Agder Venstre vedtok fire fråsegner i Søgne i helga:
Bedre sykehustjenester vest i Agder
Asylbarna trenger amnesti nå!
Nytt storfengsel må plasseres på Evje
Sundtoft må sikre Skagerrak!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Bedre sykehustjenester vest i Agder

Venstre mener at nærhet til sykehus er viktig for hele Agders befolkning. Distanse og tid er sentralt i livets sårbare faser som ved fødsel og når livet står i fare. Befolkningen i Agders vestre del vil få lang avstand til sykehus på en dårlig vei som til tider er stengt om vinteren. Luftambulansen har også i slike perioder dårlig flyvær og flytiden er lang selv når været tillater det. Agder Venstre mener at hele befolkningen i Agder skal oppleve trygghet og sikkerhet for sitt liv og helse, og det er derfor behov for et godt sykehustilbud i Flekkefjord med både akuttfunksjoner og føde.

Asylbarna trenger amnesti nå!
Mens vi diskuterer lider barna. Nirol Zubayr (9 år) har bodd i Norge i hele sitt liv. Hun og hennes tre yngre søsken, som alle er født i Norge, har ingen kontakt med foreldrenes hjemland, Irak. De snakker norsk, de har vokst opp som norske borgere, de er godt integrert gjennom barnehage, skole og fritidsaktiviteter og alle deres venner bor i Norge.

Nirol og søsknene hennes trues nå av utkastelse etter at UDI nylig har besluttet å avslå asylsøknaden fra moren. Agder Venstre mener at barn er selvstendige individer, med selvstendig menneskeverd, og som ikke kan straffes for eventuelle uregelmessigheter som foreldrene har begått, eller for sendrektighet i det norske byråkratiet.

I 1991 ratifiserte Norge FNs barnekonvensjon. Den bygger på prinsippene om at barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor har de sine egne rettigheter uttrykt i konvensjonen. Barnekonvensjonen gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor. Norske barn risikerer å bli stående utenfor når FNs nye klageordning for barn trer i kraft i april i år. Til tross for at et samlet Storting har gått inn for at Norge skal ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen som hjemler klageadgang, har Norge ennå ikke gjort det.

Barnekonvensjonen krever at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Det betyr at barnets beste som hovedregel skal være overordnet andre hensyn; det skal svært tunge grunner til å fravike det.

Agder Venstre mener at barn eldre enn 6 år, som har bodd mer enn 3 år i Norge, må omfattes av avtalen som Venstre og Kristelig Folkeparti har inngått med regjeringen om amnesti for asylbarn. Amnestiet må også omfatte familien Zubayr i Mandal og barna i familien Tunc i Lillesand. Agder Venstre ber om et snarlig amnesti!

Agder Venstre krever at regjeringen snarest ratifiserer tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon om klageordning for barn, før den trer i kraft i april i år.

Nytt storfengsel må plasseres på Evje

Agder Venstre ber hele Agderbenken samle seg om et fengsel på Evje. Grete Faremo sa i valgkampen at bygging av et nytt fengsel på Sørlandet kunne bli satt i gang allerede om to år. Det er den siste tiden sådd tvil om nytt fengsel i det hele tatt vil bli etablert på Sørlandet. Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) har uttalt til Fædrelandsvennen at det ikke foreligger planer om å etablere fengsel i Agder.

Agder Venstre har jobbet for etablering av fengsel på Evje, og situasjonen på Stortinget er slik at Venstre kan bli tungen på vektskålen når plassering av nytt fengsel skal avgjøres.

Nå må Agderbenken samle seg og sørge for at Sørlandet ikke blir forbigått igjen. Et nytt storfengsel på Sørlandet vil ha en prislapp på mer enn én milliard kroner og få om lag 200 arbeidsplasser. Indre Agder trenger et løft, og alt ligger til rette for denne etableringen. Det er på tide at alle i landsdelen ser verdien av å skape ny utvikling i indre Agder. Fengsel og etablering av mange kompetansearbeidsplasser er saken som kan bidra til en slik ønsket utvikling.

Sundtoft må sikre Skagerrak!

Agder Venstre er urolige for økt forurensningsfare ved den norske sørlandskysten. Området er viktig som matfat, for reiselivet og for det biologiske mangfoldet, og vil være truet av en mulig petroleumsvirksomhet.

Skal vi klare å nå målene i klimapolitikken og begrense klimaendringene, er det en forutsetning at utvinnings- og forbrenningstempoet av fossile ressurser flater ut og på sikt synker. Dette forutsetter at majoriteten av verdens kjente olje- og gassressurser blir liggende. Derfor er det rimelig at man allerede nå sikrer varig vern av havområder med spesiell verdi. Lofoten, Vesterålen og Senja er et slikt område som må vernes. Agder Venstre mener at også Skagerrak har tilsvarende verdier, og vil jobbe for varig vern av området.

Nå skal også flere oljefelt på Utsirahøyden vest for Stavanger bygges ut. Oljefunnene sies å være de største etter Ekofisk, og utvinning er allerede vedtatt.

Agder Venstre utfordrer miljøvernminister Tine Sundtoft og regjeringen til å bruke ren energi fra land til å drifte plattformene på Utsira. Elektrifisering vil gi et vesentlig bidrag til å begrense utslipp av klimagassen CO2. Dersom dette ikke gjøres, vil utslippene når produksjonen er på det høyeste, være tilsvarende utslipp fra en halv million privatbiler. Oljeselskapene ser selv muligheten til å elektrifisere sokkelen, men regjeringen bremser.

Skal vi ta fremtiden og inngåtte avtaler om utslippsreduksjon på alvor, må oljenasjonen Norge ta seg råd til miljøtiltak i oljeindustrien. Vi må også ta oss råd til å verne sårbare havområder som Skagerrak. Signalene fra regjeringen er vinglete og usikre. Nå må miljøvernministeren på banen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**