Årsmelding for Arendal Venstres bystyregruppe 2013

Pål Koren Pedersen (gruppeleder), Cathrine Høyesen Hall og Jan Kløvstad er Venstres bystyremedlemmer i inneværende periode. Pål Koren Pedersen sitter også i formannskapet, administrasjonsutvalget og komité for kultur, miljø og næring, Cathrine Høyesen Hall sitter i kommuneplanutvalget og komité for oppvekst, mens Jan Kløvstad sitter i komité for helse og omsorg hvor han er nestleder, og fra 1. august inntil videre fungerende leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Bystyregruppa Cathrine Høyesen Hall, Pål Koren Pedersen og Jan Kløvstad

Foto: Rune Sævre

Det absolutt viktigste arbeidet som er gjort i Venstres bystyregruppe i 2013, er vårt bidrag for å få til en forsvarlig styring av Arendal kommune. Venstre valgte, etter korte forhandlinger etter valget i 2011, å stå utenfor en posisjon med H, FrP og Krf. Venstres vurdering var at avstanden til FrP umuliggjorde en god og forsvarlig plattform for videre arbeid. Denne vurderingen viste seg å være riktig, da samarbeidet i daværende posisjon strandet senhøstes/vinteren 2013, da H og Krf brøt samarbeidet med FrP. Arendals vanskelige økonomiske situasjon trengte tiltak av både kort- og langsiktig art. H og Krf henvendte seg til V, som gjennom hele den innværende perioden har forsøkt å føre en balansert politikk, hvor vi verken har bundet oss til daværende posisjon eller opposisjon, men hele tiden har gitt vår støtte til de forslag som vi mener ligger Venstre nærmest og som har hatt en god sosialliberal innretning. I arbeidet med å få kommunens økonomi på rett kjøl har to saker utmeislet seg som svært viktige. Det langsiktige tiltaket dreide seg om skolestrukturen mens det kortsiktige tiltaket handlet om eiendomsskatt. Etter forhandlinger med H og Krf og etter hvert PP, kom vi frem til enighet for både skolestruktur og budsjett for 2014. Venstre har ment at skolestrukturen må formes ut fra hva som er best for hele Arendals-skolen på den ene siden og de elevene som har de største faglige utfordringene på den andre siden. Selv om vi har forståelse for enkeltskolers ønske om å bestå, har de nevnte kriteriene vært førende for vårt standpunkt i saken. Venstre har derfor ledet an for å endre strukturen med nedleggelse av Løddesøl, Nesheim og Eydehavn. Etter forhandlinger med våre partnere i den nye posisjonen, ble det klart at det ikke var mulig å komme til enighet om nedleggelse av alle tre skoler, men at Løddesøl og Nesheim legges ned. Vi tror med dette at vi har tatt et viktig skritt i retning av en bedre skole for hele kommunen, en endring som ikke hadde vært mulig uten Venstres arbeid. I budsjettet klarte V i god dialog med sine nye partnere, å komme frem til et budsjett som ikke lengre formes etter ostehøvelprinsippet og hvor vi har klart å beholde viktige poster av ikke-lovpålagte oppgaver, bl.a. innen kultur og frivillighet, i forståelse av disse oppgavenes viktighet for en sterk og levende kommune. For å muliggjøre budsjettets innretning ble eiendomsskatten økt med en promille. Det er ingen ønsket situasjon for Venstre å øke eiendomsskatten, men det er gjort en nøye avveining hvor viktigheten av både gode lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver er ivaretatt. Venstre har i bystyret tatt ansvar i stedet for å profitere på populistiske holdninger hvor man fraskriver seg alt ansvar.

Det er avgjørende både i inneværende periode og for fremtiden, at det politiske arbeidet fungerer godt, både med tanke på beslutningsprosesser og effektiv utnyttelse av de menneskelige og økonomiske ressursene som legges ned. Bystyret nedsatte derfor i november et utvalg som skal se på organiseringen av det politiske arbeide. Utvalget er representert ved alle partiene i bystyret og skal ledes av Venstres gruppeleder. Bystyrets valg av leder til utvalget må forstås som en honnør til Venstres balanserte tilnærming til det politiske arbeidet i bystyret.
Som tidligere år har Barbu-saken også i 2013 vært viktig. På tross av Venstres ønske om en annen løsing enn det som ble flertallsavgjørelsen, har vi sett viktigheten av å respektere den politiske beslutningen som foreligger og være en viktig aktør i arbeidet med utformingen av Barbu-området i tråd med det lovlig fattede vedtaket.
Venstres har også arbeidet videre fra forrige periode med fokus på differensiert boligbygging, som et viktig virkemiddel i å styrke levekårene og de urimelige ulikhetene som er i ulike deler av kommunen. Dette arbeidet ivaretas spesielt av Cathrine Høyesen Hall, som Venstres representant i kommuneplanutvalget og det nyutnevnte utvalget «Vekst i Arendal Øst».
Venstre har, i god sosialliberal tradisjon, forsvart de svakeste i samfunnet. Både flyktningspørsmålet og tigging har vært opp som saker i 2013. Under behandling av hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot har Venstre argumentert for en raus praksis. Vi har vist til at det ligger midler fra staten til dette arbeidet, men først og fremst har vi pekte på vårt medmenneskelige ansvar til å ta i mot så mange flyktninger vi kan. Dette er mennesker som er gitt oppholdstillatelse men som i dag «råtner på rot» i norske asylmottak. Ved behandling av budsjettet for 2014 er det lagt opp til å ta imot 75 flyktninger. Dette er færre en Venstres primære ønske, men flere enn det som ville blitt realiteten med den gamle posisjonen. Også i spørsmålet om tigging og et eventuelt forbud mot dette, har Venstre vært kompromissløse. Vi kan og skal arbeide for å minske fattigdommen i samfunnet, men vi kan ikke forby at den kommer til uttrykk i vårt gatebilde.
I tråd med Venstres anerkjennelse av frivilligheten og viktigheten av et mangfoldig idretts- og kulturliv, har vi også i 2013 jobbet for bedre forhold på dette området også ut over de generelle føringer som ligger i budsjettet. Spesielt har Venstre gått i spissen for å få etablert nye produksjons- og øvingslokaler for musikklivet. Et samlet formannskap stod sammen med Venstre om å etablere nye produksjons- og øvingslokaler i Dauholla, men i bystyret ble Venstre stående alene. Vilkårene for musikklivet vil likevel stå høyt opp på bystyregruppas agenda også i tiden fremover.
Venstres gruppe i bystyret jobber svært godt sammen og arbeidet er preget av gjensidig tillit og respekt. Vi setter også stor pris på den anerkjennelse vi får for vårt arbeid og at vi nå har fått en sentral plass i posisjonen. Dette innebærer stor grad av ansvar hvor kortsiktighet og populisme må vike for langsiktig og forutsigbar styring. Dette er en rolle Venstres gruppe er parat til å ta og som vi mener er en naturlig videreføring av den politikken vi har drevet så langt i bystyret i inneværende periode. Det er å håpe at Venstres lokale organisasjon støtter opp om dette arbeidet og bidrar med fornyet styrke i utformingen av det politiske arbeidet Venstre skal drive i posisjon.

Pål Koren Pedersen
gruppeleder for Venstre i Arendal bystyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**