Om Barbu-avtalen: Vi må behandle folk likeverdig

– Venstre var i mindretal da Barbuutbygginga blei vedtatt heilt på tampen i forrige bystyreperiode. Vi ville ha mindre utbygging og meir grønt. Først stod vi aleine i planutvalet, og så stilte vi det same

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


forslaget (med noen små justeringar) i bystyret saman med Sosialistisk Venstreparti og Penjonistpartiet. I siste avstemmingsgrunde slutta også Høgre seg til forslaget. men vi tapte altså.

Barbu med Barbu kirke

Foto: Jan Kløvstad

Nå er det gått noen runder til, og utbygginga er nedjustert noe.

Dagens sak i bystyret handlar om den framforhandla utbyggingsavtalen, sa Jan Kløvstad på vegner av Venstre i bystyredebatten. Fleire har hevda at avtaleforslaget gir utbyggar urimelege store fordelar.

Han stilte kontrollspørsmål til rådmannen om det er noe i avtaleforslaget som er forskjellig frå avtalene om utbygging i Kunnskapshavna og for Havnegården. Rådmannen svarte at det einaste som er forskjellig er at Barbu Brygge AS tar på seg større ansvar for infrastruktur enn kommunens avtalepartar i dei to andre utbyggingane, og at byggestartkrav natuleg nok er justert utfrå nytt nasjonalt regelverk.

Jan Kløvstad konkluderte med at Venstre støttar utbyggingsavtalen.

Ved avstemming var det overveldande fleirtal for å vedta utbyggingsavtalen. Berre SV, Senterpartiet og fire i Arbeidarpartiet stemte mot.

Med dette kan utbygginga kome i gang. Og så kjem Vensre tilbake til konstruktive forslag for å gjere kommunens eigedom på vestbredden – området vest for Barbuelva – grønnare enn det som ligg i planen nå. Etter at Venstre lanserte dette forlsaget i fjor har stadig fleire i bystyret støtta det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**