Interpellasjoner til fylkestinget

Venstres gruppeleder på fylkestinget, May Valle, har sendt inn to interpellasjoner til fylkestingets møte i Bodø 17.02.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Interpellasjonene omhandler Skutvikferja og bruk av midler til næringsformål.

May Valle

Foto: Pryd Studio AS

Interpellasjonene kan lastes ned her:

Midler til næringsformål
Skutvikferja

Skutvik-ferja:
Jeg er kjent med at fylkeskommunen har gjennomført en undersøkelse i regi av Asplan Viak for en tid siden. Både lokalpolitikere, Salten Regionråd og reiselivsnæringene venter nå på en avklaring for sambandet. Resultatet av undersøkelsen underbygget både behovet for opprettholdelse av fergestrekningen og utviklingspotensialet denne har. Noe av det som er kommet fram i undersøkelsen er at mange oppgir selve opplevelsen av ferjeturen og severdigheter i Hamarøy som grunn til å velge fergeforbindelsen Skutvik-Skrova-Svolvær. I Hamarøy har fylkeskommunen satset på Hamsunsenteret som også er en turistattraksjon internasjonalt. Turiststedet Tranøy har gjennom framvekst av kulturbasert reiseliv hatt stor vekst og omsetning. Et godt fergetilbud over Vestfjorden, gir også mulighet for å knytte reiselivssatsingen i Skrova til den samla opplevelsen. Fylkeskommunen har jo også satset betydelig på reiselivsanlegget, Åsjordbruket.

Fylkesrådsleder Thomas Norvoll sa under NHO’s reiselivskonferanse «Nord-i-Sør» i år at vi skal ta tilbake sommerturistene. Denne fergestrekningen som er kåret til «verdens vakreste fergereise» med opplevelsene i både Hamarøy, Skrova og Svolvær vil nettopp kunne bidra til det. Da er det viktig at man avklarer både ferjeruter og stabil forsterket sommerrute snarest mulig. Vi er kjent med at fylkesrådet arbeider med saken.
Spørsmål:

Ser fylkesrådet de mulighetene denne fergeforbindelsen gir totalt for reiselivsnæringen?
Kan fylkesrådet tenke seg en utvikling av ei kulturferje — der man utvikler ferjekonseptet og knytter det mot kulturbasert reiseliv — noe man tidligere har hatt tanker for?
Når tid vil avgjørelse om dimensjon på fergeruten Skutvik-Skrova- Svolvær skje?

Vedr. saker delegert til den enkelte råd. Praksis ved tildeling av midler til næringsformål.

Sitat fra fra protokollen:

«DEL – 433/13: BESLUTNINGSDOKUMENT Tilskudd utviklingstiltak – Spiren
Sommerskole
Fylkesrådens vedtak
Lurøy kommune innvilges et tilskudd inntil kr 300 000,- til prosjektet Spirens Sommerskole.
Tilskuddet belastes konto nr. 40020218.
Bodø den 21.12.2013
Arve Knutsen
fylkesråd for næring»

Det var ikke mulig å finne søknaden som var bakgrunn for dette vedtak i fylkeskommunens journal. Imidlertid fant jeg saksframlegget datert 27.11.13 i Lurøy kommune, behandlet der 6.12.13. Her søker Spirens sommerskole om tilskudd fra Lurøy kommune på kr. 71 500,-. Av finansieringsoppsettet kan vi lese at fylkeskommunen skal bidra med kr. 150 000,-.

Spørsmål 1: Hva er grunnen til at fylkeskommunen innvilger et tilskudd på kr. 300 000,- til formålet når søknaden oppgir kr. 150 000,?

I sakspapirene fra Lurøy kommune står det følgende:sitat: «Nordland fylkeskommune har vurdert søknaden, og viser til at: Søknaden vurderes som interessant, men våre virkemiddelordninger tillater ikke finansiering av tiltak der søker er et AS eller annen privat næringsvirksomhet. De mener at: Vi er likevel innstilt på å bidra til en løsning for dette prosjektet dersom Lurøy kommune kan ta en formell hovedrolle som søker og dersom kommunen kan synliggjøre sitt engasjement ved å gå inn med en delfinansiering av tiltaket. I praksis vil dette si at prosjektet vil motta støtte fra fylkeskommunen dersom kommunen overtar prosjektansvaret og gir tilskudd til Spiren sommerskole. Nordland fylkeskommune signaliserer at det vil være mulig å imøtekomme søknaden med inntil kr. 300 000,- (totalt medregnet tilskudd fra LK).»(Sitat slutt.)

Spørsmål 2. Vil det si at Nordland fylkeskommune dekker kommunens andel på kr. 71 500,- i tillegg til eget tilskudd?

Spørsmål 3. Dersom det er tilfelle, hva er de resterende kr. 78 500,- tiltenkt?
Fylkeskommunen har i dette tilfelle ikke anledning til å gi tilskudd til privat aktør, men ber kommunen stå som søker, samtidig avviker det fylkeskommunale tilskuddet med oppsatt finansieringsplan.

Spørsmål 4: Er dette en vanlig praksis for bruk av næringsfondsmidler? Har man hatt denne praksisen overfor andre kommuner?

Spørsmål 5: Er det ikke vanlig at man knytter betingelser til vedtak om tilskudd? Her er ingen betingelser satt.
Aktiviteten som er planlagt er skolering rettet mot 4 grupper a 10 ungdommer i alderen 13-16 år i 5 dager. Budsjettet er på totalt 715 000 kr. Undervisningen er planlagt med pauser fra kl. 10-16 altså 6 timer i 5 dager med 4 forelesere. Lønnskostnaden er satt til kr. 210 000,- Dette betyr en dagslønn på over kr. 10 000 pr. foreleser pr dag og kr. 52500 som ukelønn for 30 timers undervisning. I tillegg skal det betales kr. 9 000,- pr dag til kokk, dag/kveldsvakt, totalt kr. 45 000. Med rekrutteringskostnader/planleggings- og etterarbeid beregnet til kr . 165 000,- vil man altså ha en lønnsutgift på dette 5 dagers kurset på totalt 420 000 kr.
Dette beløp tilsvarer en hel årslønn for en lærer.

Spørsmål 6: Synes fylkesråden at disse lønns kostnadene står i forhold til aktiviteten som er planlagt?

Spørsmål 7 : Hvilke mål innenfor fylkeskommunens næringsarbeid kan dette sies å dekke?
Aktivitetene som er beskrevet er kunst, film/foto, dans og design. Målgruppa er som sagt i alderen 13-16 år.

Spørsmål 8: Er dette et kurs som går utover kompetansemålene innenfor de samme fagene innenfor den videregående skolen?

May Valle
Gruppeleder fylkestingsgruppa

Se saksliste her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**