La ikke Aulivassdraget dø!

Resolusjon om Aulielva fra årsmøtet til Tønsberg Venstre 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

auli

Foto: Odne Lyngstad

Venstres målsetting er å bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre oss selv og våre
etterkommere en ren framtid. Vannforskriftens målsetting er at elver, innsjøer og kystlinjer skal ha god miljøtilstand i 2021. Vann kjenner ingen kommunegrenser, og vi må se Aulivassdraget som strekker seg gjennom flere kommuner som et felles miljøprosjekt.

For Aulivassdraget befinner seg i risikosonen. Prøver har vist svært dårlige verdier mange steder. Til og med under grensen for bærekraftig bruk. Samlet er de målte verdiene i Aulivassdraget vurdert som moderat til svært dårlig.

Aulielven i Tønsberg er enn så lenge moderat i sine verdier, men det er ikke bra nok! Det kan gi oss håp om at det fortsatt er mulig å snu trenden, men da må vi gjøre noe med det, raskt.
Elvemusling, fisk og bunndyr lever i og ved dette vannet. Det er deres hjem. Vi har et kjempeansvar overfor elven som munner ut i vår egen Tønsbergfjord. Hvis vi vil at det fortsatt skal være liv i elven, uten forurensning – så må vi få fortgang i prosessene som er i gang for å få friskmeldt vassdraget.

Erosjon i elveløpet. Ditt og mitt søppel, manglende rensing fra spredt bosetting, matjord og gjødsel som flyter ut i vannet, trær som demmer opp. Det er mye å ta tak i.

Tønsberg Venstre ønsker:
— Fortgang i å ferdigstille alle prøver/ en raskere prosess
Nå er det usikkert om vi kan nå målene i 2021. Aulivassdraget SKAL friskmeldes i god tid før det.
— Flere konkrete miljøtiltak – på flere steder – på både kort og lang sikt
— En bredere involvering
Vi må se på hvordan alle parter kan bidra med sitt for å friskmelde Aulivassdraget. Vi trenger mer kunnskap for å finne alle de kloke tiltakene og midler til gjennomføring av tiltak.
Stat: For eksempel bruke lovvverket slik at alt utslipp renses tilfredsstillende, bruke en del av landbrukstilskuddene til miljøtiltak for vassdraget, sette av midler øremerket gjennomføringen av vanndirektivet.
Fylkesmannen: Fortsette med å involvere nødvendige parter og synliggjøre behovene samt generell fortgang.
Kommunen: For eksempel sette av tilstrekkelige midler til gjennomføring/utbygging avledningsnett og rensetiltak, se på hvordan involvere frivilligheten og folket, vurdere oppkjøp av eiendom langs elven.

Og VI – Vi må begynne å snakke om Aulielva!
Vi må snakke med hverandre om hva VI kan gjøre, hva jeg kan gjøre, hva byen vår kan gjøre, og hva Vestfold kan gjøre.
Ta en titt på Aulielva neste gang du ser den. Tenkt deg hvor levende og vakker den igjen kan bli.

Årsmøtet til Tønsberg Venstre


Resolusjonen ble sendt årsmøte i Vestfold Venstre
Aksjon for Aulielva + stand + facebookgruppe om Aulieleva

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**