Liberalt blikk på bystyremøtet i februar 2014

Årets første bystyremøte var preget av ideologiske debatter og omkamper på vedtak. For første gang har Bodø en strategisk samfunnsplan – og Venstre satt sitt preg på denne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Den store saken i februarmøtet med mest forhåndsomtale var spørsmålet om lovelighetskontroll av budsjettvedtaket om Barnas hus/ mottaksbarnehagen. Alle var enige om at vedtaket var uheldig, og Venstre har tydelig flagget sin mening – Så debatten handlet mest om det riktige var å stemme for at vedtaket var ulovlig fattet eller om man skulle korrigere vedtaket i neste bystyremøte under tertialen (sak om økonomi status og budsjett reguleringer). Undertegnede er av den oppfatting at det er lov å fatte uheldige vedtak og at budsjettvedtaket med stor sannsynlighet var lovlig. Likeledes er det lov å korrigere seg når man oppdager at vedtak har utilsiktede uheldige konsekvenser. Uansett ble vedtaket til slutt at man sender saken til fylkesmannen for vurdering av lovlighet, og Barnas Hus/ mottaksbarnehagen skal det jobbes med å finne en løsning for til neste bystyremøte.

For første gang skulle Strategisk Samfunnsdel – Bodø 2030 vedtas. Dette er et overordnet strategi dokument for alle sektorer og mål for Bodø samfunnet. Planen rulleres hvert fjerde år. Venstre fikk god støtte fra de borgerlige posisjons samarbeidspartnerne og dermed flertall for flere endringer:
• Bodø skal fortsette å profilere seg som «Bodø i Vinden» og ikke «lysets by» som rådmannen ønsket.
• I «the high north» skal Bodø posisjonere seg som beredskaps-, sikkerhets- og logistikk hovedstad, og la Tromsø være hovedsted for Barentssamarbeidet.
• Byen det er godt å bo i – mangfold, levekår og livskvalitet ble løftet fra å være et delmål til å bli et av tre hovedmål.
• Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi skal prege morgendagens omsorgstjenester.
• Offentlig sektor skal være produktiv og omstillingsdyktig, med stor grad av innovasjon- og nyskapingsevne.
• Stormen skal ikke bli et bysymbol, men en regional kulturell storstue.

 Bystyrerepresentant Terje Cruickshank.

Bystyrerepresentant Terje Cruickshank.
Foto: Pryd Studio AS

Det var to saker som skapte en stor og rar debatt. Saken om «elevtall, prognoser, kapasitet og tilstand på skoleanlegg» ble til en debatt om posisjonen mente at de ville ha Tverlandet ferdig i 2016 når de hadde vedtatt dette, eller om de mente noe annet med sitt vedtak i desember 2013. Merkelig og svært engasjert debatt ble det utav dette. Alle vil ha Tverlandet skole bygget, men opposisjonen (Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti) argumentere at siden man vil ha dette realisert som et OPS så vil man egentlig ikke ha det – merkelig retorikk, men sikkert logisk for en sosialist.
Likeledes skapte opprettelse av «utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak» stor debatt. Posisjonen ønsker at man har en god og rask framdrift på dette prosjektet. Opposisjonen ønsker å beholde eiendomskontoret og er derfor mot prosjektet og forsøker selvfølgelig å trenere saken så lenge som mulig.

Til slutt i mitt blikk på bystyremøtet i februar vil jeg trekke fram tre saker som Venstre markerte seg i:

1. Konkurranseutsetting av renovasjonstjenester for kommunale bygg. Denne saken går at man nå legger kommunens søppelhåndtering ut på anbud. Dette betyr at Bodø kommune får et mer bevist forhold til kostnader omkring avfallshåndteringen, og dermed mer fokus på kildesortering. Venstre mener dette er en svært god miljøsak, i tillegg til smart økonomisk politikk. Ikke overraskende var SV og Rødt imot.

2. Petrostrategi og aktivitetsplan for Bodø 2014. I de store trekk har denne planen mange positive aspekter med seg, men så lenge man går inn for å bruke energi, krefter og har som målsettning å få igangsatt oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil Bodø Venstre være imot planen.

3. Undersøkelse for total opprensking av Bodø indre havn. Det viser seg at Bodø havn er sterkt forurenset, men nå tar man grep og med god medfinansiering fra staten får man igangsatt nødvendige opprensking.

Terje Cruickshank
gruppeleder Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**