Ansattepolitikk i Alstahaug

Under forige ukes formannskapsmøte vedtok formannskapet kompetanseavlønningen etter HTAS 4.A.4. Formannskapet vedto at kompetanseavlønning for ansatte i kapittell 4.A.4 skal bakes inn i grunnlønnen. Dette har fått venstres gruppelder og varaordfører Hanne Nora Nilssen til å reagere. – Det finnes ingen god grunn til å forskjellsbe” sykepleiere og helsesøstre. Hvorfor skal helsesøstre får kompetansetillegg lagt på topp av grunnlønnen mens sykepleiere får dette bakt inn, med det resultat at det spises opp ved første lønnsoppgjør i verste fall, sier Nilssen. Hun har skrevet et leserinnlegg om dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ansatte i Alstahaug kommune.

I siste møte i administrasjonsutvalget, bidro undertegnede sammen med tillitsvalgte fra henholdsvis Utdanningsforbundet og Fagforbundet å vedta retningslinjer for hvordan ansatte som tar videreutdanning skal kompenseres i lønn. Dette vedtaket ble anket av assisterende administrasjonssjef til formannskapet. Formannskapet, bestående av representanter fra A, H, Frp og Sp, valgte i formannskapet å gå tilbake på vedtaket fra administrasjonsutvalget. Stikk i strid med det ønsket alle ansatteorganisasjonene hadde kommet med i forkant. Formannskapet ønsket at lønnstillegget for kompetanse skal bakes inn i grunnlønnen, mens organisasjonene og undertegnede ønsket tillegget lagt på toppen av grunnlønnen. Organisasjonenes argumentasjon var blant annet at et kompetansetillegg skal gjenspeile den kompetansen som kommer arbeidsgiver til gode i form av bedre tjenesteyting. Selv mener jeg også at det vedtaket som formannskapet gjorde er i strid med kommunens lønnspolitiske plan vedtatt av Kommunestyret. Her står det at ansatte skal lokalt avlønnes høyere pr år enn stillingens grunnlønnsplassering når videreutdanningen er relevant for nåværende stilling og av minimum et halvt års varighet, samt kommunen har vurdert den aktuelle utdanningen som nødvendig for organisasjonen.

Hva er så forskjellen på om lønnstillegget for videreutdanning legges inn i grunnlønnen eller på topp av den? Dette kan illustreres ved et eksempel. En sykepleier tar videreutdanning på 15 studiepoeng og fullfører denne i desember 2013. Sykepleieren vil da få utbetalt 416 kroner før skatt pr. måned for å ha tatt denne videreutdanningen. Hvis dette skal legges inn i grunnlønnen for sykepleieren, vil denne sykepleieren risikere å miste dette kompetansetillegget i første lønnsoppgjør i mai 2014. I realiteten vil da denne sykepleieren bare ha fått godtgjort vel 1600 kr før skatt for denne ekstra kompetansen som sykepleieren har tilegnet seg. Om derimot dette kompetansetillegget hadde blitt lagt på topp av grunnlønnen, ville sykepleieren ha mottatt disse 416 kronene før skatt også etter lønnsoppgjøret, en ordning som blant annet kommunene Bodø og Trondheim har, samt Nordland fylkeskommune. Denne løsningen gikk dessverre ikke formannskapet i Alstahaug kommune for. (Her vil jeg legge til at jeg ble kjent inhabil av formannskapet da jeg som ansatt i kommunen har mottatt et kompetansetillegg for min videreutdanning, og deltok derfor ikke i behandling av saken).

I Venstres valgprogram for 2011-2014 står det at Venstre ønsker å legge til rette for kompetanseheving og skolering blant de ansatte. Å gi lønnstillegg for videreutdanning på topp av grunnlønnen ville ha fungert som en ekstra motivasjon for at ansatte til å ta videreutdanning. Nå risikerer man dessverre å bli avspist med skarve hundrelapper om man er så uheldig å ha eksamen èn måned før et lønnsoppgjør. Dette kaller jeg ikke å satse på de ansatte, og jeg er fristet til å spørre: Har Arbeiderpartiet glemt sine røtter?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**