Vindmøller og miljø

I kommunestyremøte 11. mars 2014 fremmer Nes Venstres Øystein Smidt en interpellasjon der han etterspør hvordan miljøet skal ivaretas med opparbeidelsen av føringsveger gjennom Nes til den planlagte vindmølleparken på Sognkjølen i Nord- Odal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

vindmøller fornybar energi framtiden vind kraft vindkraft miljø

Foto: Stavanger Venstre

Interpellasjon i kommunestyret 11. mars 2014 om etablering av vindmøller i området Songkjølen i Nord-Odal og konsekvenser for Nes kommune


NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) vil har gitt E.ON Wind Norway konsesjon til å bygge og drive Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk med tilhørende infrastruktur. Siden det har vært innsigelser fra flere hold blir saken oversendt Olje- og energidepartementet for klagebehandling.

I april 2013 hadde formannskapet i Nes til behandling «Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredning — Songkjølen vindkraft i Nord-Odal». Med flertall 7 mot 4 ble saken tatt til orientering. Venstre, SV og Sp stemte i mot med begrunnelse av at det ikke skulle gis konsesjon til å bygge og drive kraftverk i Nord-Odal før slik kraftutbygging var forankret i en regional plan. Akershus fylkeskommune har gitt innsigelser konsesjonsanbefalingen for å kunne avklare slike saker ved rullering av fylkets klima- og energiplan.

Selv om de foreslåtte utbyggingsområder ligger i Nord-Odal, vil konstruksjonene være godt synlige fra flere steder i Nes, og deler av overføringsnettet er planlagt gjennom Nes for å koble det til overføringsledningen fra Skarnes til Minne.

Spørsmål til ordføreren:

1) Har Nes kommune mottatt noe trasékart som viser hvor overføringsledningen i Nes skal gå?
2) Hvilke miljøkrav stilles for å etablere disse linjestrekkene med tanke på skjæringer i naturen, opprydding etter inngrep og dyreliv?
3) Hvilke krav settes i forhold til opparbeidelse av veger inn til området med tanke på regelverk om motorisert ferdsel etc
4) På hvilken måte blir grunneieres rettigheter ivaretatt?

Nes Venstre la inn egen høringsuttalelse i saken, dette kan du lese mer om her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**