Hvem vil DU ha på fylkestinget for Venstre?

Venstre ønsker forslag til kandidater til fylkestingslistene i Aust-Agder og Vest-Agder. Både lokallag, enkeltmedlemmer og alle andre kan stille forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Torunn Sandvand

Torunn Sandvand[email protected] for Vest-Agder
Nominasjonsnemnd for fylkestingsvalget i Vest-Agder 2015: Ingeborg Haughom, Flekkefjord, Kjell Olsen, Lindesnes,Torunn Sandvand, Kristiansand, Sigurd Rognhaugen, Unge Venstre og Åse Rostvåg,Venstrekvinnelaget
og

Helene Falch Fladmark

Helene Falch Fladmark[email protected] for Aust-Agder
Nominasjonsnemnd for fylkestingsvalget i Aust-Agder 2015: Helene Falch Fladmark, Arendal (leiar), Tor Granerud, Tvedestrand, Kai Ove Sandåker, Gjerstad, Anne Midtlien, Grimstad, – og Ketil Nyjordet, Unge Venstre.

Her er foreløpig tidsplan for arbeidet:

Innen 1. mars 2014:
Fylkesstyret/lokallagsstyret oppnevner nominasjonskomité, eller den velges av årsmøtet
eller et medlemsmøte.

Innen 1. april 2014:
Fylkesstyret/lokallagsstyret innkaller nominasjonskomiteen til konstituerende møte.
Informasjon om komiteens medlemmer og fremdriftsplan for videre nominasjonsprosess
må rett etter det konstituerende møtet gjøres kjent for medlemmene i
fylkeslaget/lokallaget.
Nominasjonskomiteen må gjøres lett tilgjengelig på fylkeslagets/lokallagets nettsider.

Innen 1. mai 2014:
Nominasjonskomiteen kontakter valgte representanter for avklaring om de ønsker
gjenvalg.
Nominasjonskomiteen inviterer alle medlemmer/lokallag til å komme med forslag til
listekandidater. Forslagene trenger ikke rangeres, men for hver kandidat bør det fylles ut
en standard mini-cv.
Svarfrist for medlemmene/lokallagene: 1. juni 2014.

Innen 1. september 2014:
Liste over alle foreslåtte kandidater (i alfabetisk rekkefølge) sendes ut til alle lokallag (i
fylkeslaget) eller medlemmer (i lokallaget). Lokallagene eller medlemmene bes rangere
og returnere til nominasjonskomiteen. Mini-cv over kandidatene bør følge med denne
lista som vedlegg, slik at alle medlemmer kan gjøre seg opp en mening.
Svarfrist for medlemmene/lokallagene: 15. september 2014.

Innen september 2014:
Nominasjonskomiteen inviterer til åpent medlemsmøte der alle foreslåtte toppkandidater
kan presentere seg og svare på spørsmål. Dersom man har kapasitet bør dette filmes og
legges ut på nettsidene.

Innen 1. oktober 2014:
Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste sendes til alle medlemmer og
offentliggjøres.

Innen 1. november 2014:
Styret innkaller til nominasjonsmøte. Ihht normalvedtektenes skal innkallingen sendes ut
minst en måned (i fylkeslag) eller 14 dager (i lokallag) før møtet.

Innen 31. desember 2014:
Nominasjonsmøte avholdes ihht til § 6 i Venstres normalvedtekter for fylkeslag / §5 i
Venstres normalvedtekter for lokallag.

Innen 31. mars 2015:
Fylkesstyret/lokallagsstyret har ansvar for at listen blir innlevert til valgstyret i
fylkeskommunen/kommunen med de opplysninger, underskrifter og vedlegg som er nedfelt i valgloven.

Torunn Sandvand
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**