Start planleggingen av Tromsbanen

Godstransporten øker i nord, og mange trafikanter opplever at sikkerheten på veiene er dårlig. Troms er et fylke uten jernbane som alternativ til veitransport. Samtidig viser erfaringene fra Ofotbanen at store volum godstransport på skinner er økonomisk lønnsomt. Med økende aktivitet i nordområdene og større godsvolum vil utfordringene på veinettet øke. Venstre mener det må satses på utvikling og sikring av stamveinettet, og at mer gods må over fra vei til bane også i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Saltenpendelen på Nordlandsbanen slår ut buss og privatbil, men mangler stopp og frekvens for nærtra

Foto: E. Kantun 20©05.

Venstre mener at det må satses på jernbane i Nord-Norge, først gjennom Tromsbanen fra Narvik til Tromsø. Dette vil være et godt og fremtidsrettet tiltak for trafikksikkerhet, næringsliv, klima og miljø i regionen.

Derfor må Tromsbanen inn i NTP. I påvente av jernbane må man sikre at gods fra endestasjon Nordlandsbanen bringes videre på skip for å dempe godstrafikken på veiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**