-Her skal byen ligge!

For liberale politikere som har som mål å legge forholdene best mulig til rette for næringslivet, er det ikke lett å si nei til planer for 2000 arbeidsplasser på Støodden. Les kronikk av Solveig Nilsen (bystyrerepresentant for Venstre i Kristiansand) og Stein Inge Dahn (fylkestingsrepresentant for Venstre i Vest-Agder), trykt i Fædrelandsvennen 27. februar 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


-Her skal byen ligge!

Christian4

De lærde strides om kong Christian IV virkelig sa disse kjente ordene i 1641 mens han pekte utover Sanden nedenfor Grim. Christian IV forsto samfunnsnytten av å samle næringsliv og befolkning i en regulert, effektiv by, mange hundre år før begrep som “næringsklynge”, “synergi” og “regionplan” ble oppfunnet. Den norgeskjære danskekongen innså det som i dag er pensum på alle arkitekthøyskoler; at det gode samspillet mellom ulike former for næringsliv, handel, forvaltning, kultur, akademia og samferdsel som man kun kan oppnå i en urban by, gir store gevinster som samfunnet ellers vil gå glipp av.

For liberale politikere som har som politisk mål å legge forholdene best mulig til rette for næringslivet, er det ikke lett å si nei til planer for 2000 arbeidsplasser på Støodden. Skal vi bruke vår folkevalgte makt til å forsøke å påvirke strategivalg til landsdelens viktigste private arbeidsgiver? Skal vi stille oss i veien for den spenstige satsingen til byens eiendomsinvestorer?

Vi har satt oss grundig inn i de utfordringer denne saken bringer med seg: Vårt standpunkt er godt forankret i Venstres visjoner —og er også i tråd med alle vedtatte planer og overordnede føringer som regulerer slik etablering. Planene er vedtatt gjennom omfattende demokratiske prosesser, hvor alle interesser har vært involvert. Både næringsliv, grunneiere, fagmyndigheter m.fl. Vi skal ikke ramse opp alt her, men vil trekke frem en viktig forutsetning: I Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 kan vi lese at “det er viktig at besøksintensive virksomheter som kontor og handel ikke presses ut til perifere bilbaserte næringsområder, men lokaliseres i kommunesentre og der hvor man kan tilby god tilgjengelighet med kollektivtransport. I så måte påhviler det Kristiansand kommune et særlig ansvar for aktivt å tilrettelegge for slik virksomhet i Kvadraturen og langs fellesstrekningen for bussmetro”.

Det er vår klare oppfatning at Kristiansand kommune og ordføreren har sviktet. Hvorfor har ikke kommunen vært på tilbudssiden og aktivt forsøkt å legge til rette for lokalisering som er fremtidsrettet og i samsvar med planene som kommunen selv har vært med på å vedta? Hvorfor lytter ikke ordføreren til sin egen miljø- og klimaminister Tine Sundtoft, i hennes gode kronikk her i Fædrelandsvennen i januar med tittel “Byer — vær en by!”? Her anbefaler statsråden at fortetning “må skje langs kollektivknutepunktene”, samtidig som hun støtter seg på budskap fra Civita, TØI og Faglig råd for bærekraftig byutvikling.

Ordføreren har invitert til middager for å få deltagere til Tall Ships Races, og han har arrangert ball for å samle inn til veldedige formål. Dette er vel og bra —men kanskje har han mistet egne visjoner av syne? Er kreftene brukt opp på kos og hygge? Når en så viktig nærings-, byutviklings- og klimasak skal opp til behandling, synes det som om den politiske ledelsen har kastet alle planer og prinsipper over bord. Planer og strategier blir redusert til festtaler.

Kommunen skal selvsagt legge til rette for NOV og deres ønsker! Men byens ledelse har et ansvar for å få alle aktører til å dra i samme retning. Venstre er skuffet over manglende innsats for å få prosjektet etablert i sentrum. Tiltak som må iverksettes hvis en slik utbygging skal lokaliseres til Støodden, påfører samfunnet betydelige kostnader i form av krav til veiforbedringer, rundkjøringer, sykkelveier og busstilbud. Løsningene er dyre — og ikke gode nok. Venstre er overbevist om at midlene kunne ha vært brukt til å presentere et uimotståelig tilbud til NOV i sentrum.

Christians IV holdt seg til sin plan og fikk stiftet Christians Sand. Byen er i dag landsdelens hovedstad og en motor for næringsliv, kultur og utdanning. Det er i kjærlighet til byen Kristiansand og i Christian IVs ånd at Venstre går i mot planene om å lokalisere et kontorbygg for 2000 ansatte på Støodden. Vi mener at en slik etablering må skje sentralt. Vi ser enormt positive ringvirkninger ved å få 2000 mennesker som skal arbeide, handle og kose seg i sentrum. Kvadraturen kan by på kvaliteter som ikke finnes på Støodden, og Venstre mener at kommunen må bidra på en slik måte at også NOV ville se verdien av å etablere seg her.

Solveig Nilsen i Oslo
Stein Inge Dahn

I Dagens Næringsliv er Kristiansand nylig blitt omtalt som “De tapte muligheters by”. Venstre er ikke enig! Vi er optimister, og har stor tro på en kraftfull utvikling av Kristiansand til en av landets viktigste storbyer. Vi tror at oppskriften som ligger i de vedtatte planene er riktig vei å gå. Det krever politisk handlekraft, integritet og prinsippfasthet.

Vi mener at sentrum må vitaliseres. Derfor sier Venstre Ja til byen, til handelslivet, til kulturlivet, til myldrende gater, til kollektivløft som kommer hele byen til gode, Ja til flere som kan ta buss, sykle og gå til jobben, Ja til mathall og til torvhandlere, til flere gågater, til lys i alle vinduer; Ja til en levende by.

Vi sier Ja til kontorbygg til NOV, men Nei til at dette skal ligge på Støodden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**