Årsberetning for året 2013

Godkjent av årsmøtet 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ringerike Venstres årsberetning for 2013
Følgende ble valgt til styret i Ringerike Venstre på årsmøtet 23.01.13
– Leder: Vegard Bjørnå Floa (1 år)
– Nestleder: Ole Richard Mælingen,
– Sekretær: Mary Blikken Gravdahl,
– Kasserer: Marianne Wethal,
– Styremedlem: Frode Haugseth
– Styremedlem: Olav Relling
– Styremedlem: Roar Olsen
– Vara: Terje Bårdseng
Valgkomité: Anne-Marit Lillestø, Ole-Gunnar Øhren og Helge Stiksrud.
Revisorer: Leif Jensen og Kjetil Sudgarden.

Miljøpriskomité: Gjenvalgt: Ole-Gunnar Øhren og Kjetil Sudgarden.
Øvrige medlemmer er: Grethe Tollefsen (Ringerike kommune), Liv Skretteberg og
Andreas Groseth (uavhengige).

Ringerike Venstres Miljøpris
Årets miljøpris fra Ringerike Venstre ble lørdag 31.august tildelt Ringerike Turistforening for deres arbeid med å legge til rette for turer og friluftsliv. Styreleder Karsten Lien i Ringerike Turistforening tok imot prisen på vegne av foreningen. I begrunnelsen for tildelingen sto det blant annet, at turistforeningen igjennom frivillig innsats er med til å fremme folkehelsen, tar miljøansvar og gir andre en positiv glede for folk ved å oppholde seg i vår vakre natur.
Turistforeningen arbeider for natur og miljø på bred front ved å legge til rette for turer og friluftsliv for alle aldersgrupper. Ved å sørge for gode stier, lokkes folk ut på turer. Maleriet, et synlig bevis som fulgte Miljøprisen, var malt av kunstneren Elisabeth Aubert.
Styremøter. Møteplan for 2013 ble vedtatt av styret 30.januar. Denne planen inneholdt 11 møtedatoer. Det ble gjennomført 10 av møtene. Vedtatte møtedatoer 20.11 ble flyttet til 21.11 og 11.12 ble flyttet til 13.12. Møtet 13.12 ble avlyst fordi leder ikke kunne være tilstede. Det har i tillegg vært gjennomført 2 ekstra styremøter utenom planen. Totalt styremøter for 2013 er 12. Dette året har vært sterkt preget av stortingsvalget 9.september.
Det ble et bra valgresultat for Venstre både lokalt og sentralt selv om vår kandidat Rebekka Borsch ikke ble valgt. En stortingsgruppe på 9 dyktige Venstrepolitikere, et resultat på 5,2 % nasjonalt, 4,6 % i Buskerud og 4,1 % på Ringerike. En framgang på 0,6 % (+131 stemmer) fra 2009 i Ringerike. Takk til Helge Stiksrud, Vegard Floa, Olav Relling, Mary Blikken Gravdahl, Frode Haugseth, Terje Bårdseng, Roar Olsen, Marianne Wethal, Anne-Marit Lillestø, Ole Richard Mælingen, Ole- Gunnar Øhren, Paul Bjerke og Knut Ridderhus for god innsats under valgkampen.

Aktiviteter under valgkampen
– 27.mai:Stortingskandidat Rebekka Borch besøker Ringerike
– 5. juni: Rushtid- aksjon
– 6.juni: Møte med HRA 10. juni: Valgkampåpning Dronning Thyra
– 18. juni: Utforming av valgkampplan: Styremøte
– 22. juni: Besøk av Trine Skei Grande, Treklyngen: Leder og nestleder deltok
– 22.juli: Rebekka på tur. Besøk Galleri Klevjer: Leder deltok
– 29.juli: Bestilling av valgkampmateriell: Leder og kasserer
– 1. og 2. august: utarbeiding av regions brosjyre: Leder, Olav og Helge
– 15.august: Skogmøte, Treklyngen
– 21., 22. og 25. august: Pakking av valgkampmateriell
– 26. august: NHO- debatt Helge
– 02.september:Utsendelse av valgkampmateriell
– 03.september:Rushtid-aksjon
– 07.september: Postboksaksjon
– Stands
– 1. juni: Torget.
– 22. juli: Rebekka på tur
– 3.,10.,17.,24. og 31. August: Torget
– 27. august: skolevalg
– 02. september: Mangfoldsfestivalen
– 05. september: Rema 1000
– 06.september: Sentrumskvartalet
– 07. september: Torget, Ringeriksdagen
– 08. september: Ringerike Stormarked.
Media
Det har vært skrevet mange leserinnlegg som har kommet på trykk i Ringerikes Blad og «Publikums Røst». Under valgkampen fra 11.juni til 7.september ble det registrert over 20 forskjellige skrevne innlegg. Dette plasserer oss som et av de mest aktive partiene i vår lokale avis i forhold til fronting av aktuelle saker. Vår stortingskandidat Rebekka Borsch og Helge Stiksrud fikk flere oppslag i avisen både før og under valgkampen med ulike tema vedrørende Ringerike. I tillegg har vi side på facebook som har 64 "liker" og en web-side.
Medlemsmøter
Det er avholdt 2 møter hvor Ringerike Venstres medlemmer har vært spesielt invitert. Dette var til valgkampåpningen Dronning Tyra 10. juni og til møte med arkitekt og leder for fortidsminneforeningen Knut Ridderhus 13.mars
Andre møter:
Fylkesårsmøte 9 og 10.februar. Vegard, Frode, Roar, Olav og Terje deltok. Fylkesrådkonferansen Holmsbu 0111-021113. Olav, Anne-Marit og Vegard deltok- samt fylkesrepr.Helge.
– Lokalpolitisk nettverksmøte 4.mai Drammen. Olav, Marianne, Vegard, Ole-Gunnar, Frode , Mary og Helge deltok.
– Dialogmøte om byutvikling, 5.august i Drammen. Tilstede: Olav, Helge, Knut Ridderhus og Vegard.
– Samarbeidsmøte Venstrelagene i Hallingdal og Ringerike. Gol Rådhus 28. mai. Til stede: Vegard, Helge Feet, Hallvor Lilleslett, Gol, Mathias Eide, Hol og Sissel Urke, Ål. Det er ønskelig med et tettere samarbeid mellom Venstrelagene i Hallingdal og Ringerike. Disse to regionene har mange sammenfallende interesser og regionene vil ved et tettere samarbeid stå sterkere og få bedre gjennomslag for sine saker. Møtet ble enige om følgende punkter:
Felles drøftinger før fylkesårsmøte og eventuelt fylkesrådmøte.
Felles drøftinger i sammenheng med listestilling ved stortingsvalg og fylkestingsvalg.
Felles drøftinger før nominasjonsmøte ved stortingsvalg og fylkestingsvalg.
Oppdatert kontaktinformasjon.
Gjensidig informasjon om arrangementer og tiltak.
Sykehus
Samferdsel: E 16, Ringeriksbanen, veipakken Hallingdal.
Andre saker etter behov.
Annet: For Ringerike Venstre, miljøpartiet, har det vært viktig å gi innspill blant annet revisjon av Ringerikes kommuneplan. Ringerike Venstre er opptatt av: Bevaring av natur- og friluftsområder som gir trivsel, bolyst og "bli-lyst". Økt satsing på gang- og sykkelveier som bindeledd sentrum og omegn. Større fokus på interessemotsetninger mellom næringsinteresser-miljø/helse. At frivillig sektor tas inn som 3. sektor i samspillet mellom offentlige og private aktører i videreutviklingen av Ringerike.
– Høringsuttalelse fra Ringerike Venstre vedrørende tomtevalg for "Ny skole Hønefoss syd".
Høringsuttalelse fra Ringerike Venstre – imot utvidelse av Hensmoen grusuttak.

Følgende representanter har arbeidet politisk i Ringerike kommune i år

Folkevalgte:
Helge Stiksrud : Formannskap og kommunestyre.

Anne-Marit Lillestø: Kommunestyret

Ole- Gunnar Øhren: Kommunestyret

Vara til kommunestyret: Frode Haugseth, Kaja Stiksrud, Olav Relling, Ole R. Mælingen, Nan Chun Chen

Utpekte til hovedkomiteer:

Helse og omsorg: Anne Marit Lillestø

Areal og miljø: Ole-Gunnar Øhren

Oppvekst og kultur: Ingen fast representant. 1ste vara Marianne Wethal

Andre styreverv og utvalg:

Kirkelig fellesråd: Helge Stiksrud

Valgstyret: Helge Stiksrud

Styret Hønefoss Kirkestue: Ole-Gunnar Øhren

Styret i Ringerike sparebanks kulturstiftelse: Helge Stiksrud

SU Eikli barnehage: Mary Gravdahl

SU Vang skole: Leif Jensen

Kommunal klagenemnd: Marianne Wethal

Eldrerådet: Florence Kamara (vara)

Representasjoner i Buskerud fylkeskommune

Ringerike Venstre er representert i fylkestinget ved Helge Stiksrud.
Helge Stiksrud er også Venstres gruppeleder i fylket og er fast medlem av Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud.

Komite for miljøpris: Ole-Gunnar Øhren (Ringerike Venstre), Kjetil Sudgarden (Ringerike Venstre) Grethe Tollefsen, Liv Skretteberg, Kristoffer Kristiansen.

– Registrerte medlemmer Ringerike Venstre:
– 37 betalende medlemmer i 2010
– 40 betalende medlemmer i 2011.
– 41 betalende medlemmer i 2012
– 29 betalende medlemmer i 2013 pluss 2 av de nye som ikke er pliktig til betaling før 2014, altså 31 medlemmer.
Hønefoss 18.01.14,
Vegard Bjørnå Floa
Lokallagsleder 2013

Korrigert etter årsmøtets merknader:
Hønefoss 25.01.14
Mary Blikken Gravdahl
sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**