Protokoll fra årsmøtet 2014

I år skal vi spesielt fokusere på byutvikling og miljø!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Protokoll fra årsmøtet i Ringerike Venstre, rådhuset, formannskapssalen, onsdag 220114, kl 1900-2200
Leder, Vegard Floa, ønsket de 14 frammøtte velkommen og henviste før overgang til dagsorden til fjorårets presseuttalelse fra årsmøtet om Ringeriksbanen: “Årsmøtet i Ringerike Venstre er nå entusiastisk og optimistisk!”
1 Til møteleder ble valgt Vegard Floa. Referent, sekr Mary Blikken Gravdahl.
2 Møteinnkalling og saksliste godkjent, med tilførsel :Selv om møtet ble godt annonsert i Ringerikes blad, burde innkalling også gått til Nrk Buskerud, Hønefoss-kontoret v Anette Skafjeld og Buskerud Venstre.
3 Årsmelding, fikk tilslutning, med enkelte tilføyelser: Behov for en del ortografiske korrigeringer, politiske verv/råd og utvalg må tas inn i meldingen. Med de nevnte korrigeringer og tilføyelser, årsberetningen godkjent. Formell godkjenning/undertegning skjer etter at sekretær/referent har gjort de nødvendige rettelser og tilføyelser.
4 Regnskapet revidert og godkjent . Valgår til tross, laget har grei økonomi.
5 Innkomne forslag.
Det var ikke kommet inn skriftlige forslag til politisk uttalelse, men flere forslag til tema ble diskutert. Det ble besluttet at vår politiske uttalelse skal besluttes på styremøte 29/1 med årsmøtedeltagerne til stede.
Samstemt forslag om at Ringerike Venstre prioriterer arbeid med høringsuttalelse og engasjement knyttet til byutvikling fremover. Arbeidsgruppe utpekes på første styremøte. Dato for temamøte settes på handlingsplan.
Også samstemt oppslutning om at prosessen rundt Ringeriksbane og vei må holdes i gang.
6 Kontingent forblir uendret.
7 Valg. Følgende ble valgt, v akklamasjon:
Leder Marianne Wethal for 1 år (hun satte som betingelse at samtlige styremedlemmer tok løpende ansvar for definerte oppgaver og ellers lettet leders arbeid)
Nestleder Ole Richard Mælingen — 2 år
Sekretær Mary Blikken Gravdahl — 2 år
Styremedlem Florence Kamara — 1 år
Styremedlem Frode Haugseth – 1 år
Styremedlem Olav Relling – 1 år
Styremedlem Knut Ridderhus – 2 år
1. Vara Terje Bårdseng
2. Vara Leif Jensen
3. Vara Mathis Tangestuen
To til å underskrive protokollen: Florence Kamara, Mathis Tangestuen
Revisor: Leif Jensen
Valgkomite: Anne-Marit Lillestø, Ole-Gunnar Øhren og Helge Stiksrud.
Delegater til Buskerud Venstres årsmøte 08-090214:
Ole-Gunnar Øhren, Marianne Wethal, Knut Ridderhus, Olav Relling, Frode Haugseth samt Helge Stiksrud (Busk Venstre). Vara: Ole Richard Mælingen. Mary Blikken Gravdahl (kun søndag).
Nominasjonskomite: Styret oppnevner.
8. Politisk regnskap for kommunestyregruppa 2013 v politisk leder Helge Stiksrud. Sak på første styremøte 290114.
9. Handlings-og møteplan 2014. På bakgrunn av innkomne forslag fra styret om hvilke saker partiet må arbeide med i året som kommer, har avgått leder, Vegard Floa, utarbeidet utkast til møte-og handlingsplan, som settes opp som egen sak på første styremøte. Møtet ble avsluttet med overrekkelse av blomster og takk til tidligere leder.

Mary Blikken Gravdahl, sekretær

Florence Kamara Mathis Tangestuen
sign sign

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**