Ingen reservasjonsrett i Sola

Reservasjonssaken var eneste tema da møte i Utvalg for levekår hadde møte denne uken. Venstre og Ap sine fellesforslag satte kvinners rettigheter og krav om likeverdig helsetilbud på dagsorden og de oppnådde flertall for at man ikke skal ha en lokal reservasjonsordning i Sola.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Alle forslagene som Venstre i samarbeid med Ap la frem, fikk flertall og vedtakene lyder som følger:

1.
Sola kommune mener at kvinners rett til abort ivaretas av dagens lovverk, og vurderer departementets forslag om innføring av en reservasjonsordning for fastleger som en svekkelse av kvinners rett til svangerskapsavbrudd. Sola kommune mener videre at en reservasjonsordning slik den beskrives i høringsutkastet, vil kunne være i motstrid til innbyggernes lovfestede rett til et likeverdig helsetilbud. Retten til selvbestemt abort er forankret i abortloven og abortforskriften, og lovverket gir i dag adgang for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten til å reservere seg mot å utføre eller assistere ved abortinngrep.

2.
Sola kommune mener avgjørelsen om legers reservasjonsmulighet ikke bør legges til hver enkelt kommune, men avgjøres gjennom nasjonale bestemmelser.

3.
Sola kommunes standpunkt og begrunnelse er uavhengig om reservasjonsordningen er kommunal eller statlig forankret. Dersom departementet skulle si nei til ordningen slik den er skissert i høringsutkastet, anbefaler Sola kommune ikke en alternativ lovendring der departementet/staten skal ha anledning til å inngå avtaler med fastlegene.

4.
Dersom det åpnes for at fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, mener Sola kommune at det må utarbeides nasjonale retningslinjer for hvordan en slik mulighet skal ivaretas i henhold til intensjonene slik de fremkommer i høringsutkastet. Sola kommune fraråder at myndigheten skal fatte beslutning om at ansvar for å inngå reservasjonsavtaler legges til den enkelte kommune. Dersom reservasjonsordningen skulle bli innført, må pasientenes lovfestede rett til et likeverdig helsetilbud være avgjørende når man skal vurdere hvorvidt det skal kunne inngås avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

5.
I høringsnotatet fremgår det at reservasjonsretten også kan omfatte aktiv dødshjelp dersom dette skulle bli tillatt. Sola kommune anbefaler at reservasjon knyttet til andre samvittighetshensyn blir behandlet enkeltvis, og ikke samlet, slik departementet legger opp til i denne sammenhengen.

Nestleder i Utvalg for levekår, Eli Aspen, sier seg godt fornøyd med at vi her har fått et vedtak som ivaretar kvinners krav på et likeverdig helsetilbud. Pasientens velferd kommer i første rekke, og fastlegenes rettigheter ivaretas allerede gjennom abortloven og abortforskiftene som sier at helsepersonell allerede har rett til å kunne resevere seg mot å utføre eller assistere ved selve abortinngrepet.

Eli Aspen

Foto: Anja Berggård Endresen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**