Kvinners situasjon i norske fengsler

Interpellasjon i Kommunestyret 12.3.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Fengsel

Foto: sa.no

Det soner rundt 190 kvinner i norske fengsler. I de tre kvinnefengslene, Bredtveit, Ravneberget og Sandefjord fengsel er det til sammen 127 plasser. Dette betyr at over 60 kvinner soner i felles fengsler med menn. Ifølge Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund blir kvinners soningsforhold i Norge stadig dårligere. Kvinner som sitter i felles fengsler med menn er utsatt for en særlig risiko. En levekårsundersøkelse blant innsatte i norske fengsler viste at mange kvinnelige innsatte har vært utsatt for vold og overgrep (Friestad og Skog Hansen 2004).

Kvinner utgjør bare fem prosent av innsatte i norske fengsler. Dette betyr at det blir dyrt å bygge egne tilbud i fengsler mange steder i landet. Det er også stort behov for flere plasser til de mange mennene som står i kø for soning eller varetekt. Fordi kvinnenene utgjør bare en liten gruppe virker det som om disse faller mellom alle stoler i fengselsvesenet og blir ikke prioritert.

Målet må likevel være å forbedre soningsforholdene for kvinner. Regjeringen har bedt Kriminalomsorgsdirektoratet utrede hva som bør gjøres for å sikre at kvinner får like gode soningsforhold som menn. Skal norske myndigheter nå målet om å kunne tilby kvinner egne fengsler, eller egne avdelinger uten kontakt med menn, kreves det investeringer. Dette handler om økonomi og politisk vilje. Direktoratets anbefalinger burde bli lagt til grunn når nye fengsler skal planlegges.

En av grunnene til at så mange kvinner må sone i felles fengsler med menn er den skjeve geografiske fordelingen av rene kvinnefengsler i dag. Alle kvinnefengslene ligger på Østlandet. I Oslo, Sarpsborg og Sandefjord. Det betyr at et bedre fengselstilbud til kvinner vil kreve utbygging i flere deler av landet. I Justisdepartementet er man opptatt av å bedre kvinners soningsforhold. Likevel er det ingen konkrete planer om endringer. Sist gang det ble åpnet et nytt fengsel i Norge var i Halden i 2010. Her er det over 250 soningsplasser for menn.

Det er blitt uttalt at det er behov for flere fengselsplasser for kvinner i Trøndelag og i Nord-Norge. I Mosjøen foreligger det nå planer om å bygge et nytt fengsel. Vefsn Venstre mener at kommunen har en unik mulighet til å etablere et egnet soningstilbud for kvinner i Norge. Vefsn kommune har en beliggenhet som kan endre på den skjeve geografiske fengselsstrukturen i Norge. Som et ledd i norske myndigheters mål om å kunne tilby kvinner egne fengsler eller egne avdelinger mener Venstre at Vefsn kommune bør være en aktiv pådriver i etableringen av en egen avdeling for kvinner når det nå planlegges å bygge nytt fengsel i Mosjøen.

Spørsmål til ordføreren
1. Vil ordføreren medvirke til at innspillene som er kommet fram om kvinners soningsforhold i norske fengsler tas med i den videre prosessen om nytt fengsel i Mosjøen?
2. Vil ordføreren støtte det framlagte forslaget til vedtak?

Forslag til vedtak
Vefsn Kommunestyret ber gruppen som utreder nytt fengsel i Mosjøen om at innspill vedrørende kvinners soningsforhold i norske fengsler blir tatt med i prosessen som nå er startet. Videre bes det om å se på muligheten til å vurdere etableringen av en egen avdeling for kvinner som ledd i norske myndigheters mål om å sikre kvinner likeverdige soningsforhold.

Carola Karl Urvik, gruppeleder Venstre i Vefsn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**