Ja til videreutvikling av Sola – samt bevaring av Einargarden

Venstre stemtei kommunestyret for etablering av hotellet ved Einargarden og for et sentrumsnært servicetilbud som kommer lokalsamfunnet til gode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


da saken ble behandlet i kommunestyret tok Nora A. Nilsen, Venstres nestleder i utvalg for arealsaker ordet. Hun pekte på at reguleringsplanen for Einargarden er en forholdsvis stor og omfattende plan. Der er mange hensyn å ta i området, og dette har medført at det har tatt tid å få planen frem. Bla a har avklaringer med Avinor ang flysikkerhet og radarsoner vært tidkrevende, og medført ekstra arbeid.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for hotell med ca 220 rom og konferansesenter, og kontorbygg. Det mest sentrale i planprosessen har vært tilpasning i landskapet, og konsekvenser ifht nærmiljø, naturmiljø, kulturmiljø, næringsliv og trafikk.

konferanse_gruvedrift

Foto: KIV

Nærheten til Sola sentrum, Hafrsfjord, flyplassen og Solasplitten har gitt en del utfordringer. Utnyttelsesgrad, høyder og plassering av bygninger åpner for gode kvaliteter i området. Der er tenkt gode løsninger for tilgang til grøntdrag og park. Bevaringen av Einargården er et viktig element i planen. Det å integrere Einargarden i prosjektet trekker flotte linjer tilbake i tid. Der er registrert bosetning og dyrking i området helt tilbake til steinalderen.

I samarbeid med Avinor har en funnet fram til plassering, høyder og form på bygninger som ikke reduserer flysikkerheten i området. Planområdet ligger innenfor akseptable avstander for kollektivstoppesteder. Med sykkelavstand til eksisterende og nye boligområder i Sola sentrum, Skadberg, Røyneberg vil dette bidra til en positiv utvikling i transportutfordringene "hjem-jobb" som vi har i regionen.

Nærheten til sentrum er av betydning for utviklingen av planområdet, og vil forhåpentligvis gi positive virkninger i forhold til handel og service i Sola sentrum og omliggende områder.

Landskapet i planområdet er et viktig element i et grøntdrag fra Sømmevågen og sørover mot Sola sentrum. Høydedraget har verdi for landskapsbildet, både sett på avstand og nært. Fra toppen av høydedraget er det flott utsikt til Sømmevågen og Hafrsfjord.Området har en mengde planter og trær, det ble under befaringen notert 93 ulike plantearter.

Mange av de elementene som vektlegges som viktige i saksforelegget bygger opp under utvalgets standpunkt om at en gangbro over Sentrumsvegen og inn i dette området vil ødelegge mer enn den vil tilføre noe positivt. Gangbroen vil måtte landes i et område med spesiell natur. Kollene som tydelig trer frem i landskapet vil bli utvisket av broens linjeføring. Utvalget mener også at gang/sykkel mulighetene er vel ivaretatt via gangbroen over Solasplitten for de som tar til høyre, og for dem som vil til Sømmevågen vil det bli planfri kryssning av Sentrumsvegen ved rundkjøringen. (Punkt 2.1.3.)

Kvalitetsopplevelsen av å ferdes over høydedraget og langs Solasplitten, med den tilhørende trafikkstøyen der er tvilsom, og stigningsforholdet er slik at universell utforming ikke kan oppnås. Utvalget mener derfor at de som ønsker å ta denne ruten kan bruke de nye stiene som er en del av planen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**