Bolystmidler til hvem?

I dag bevilget AP og KrF bolystmidler til opp-pussing av en garderobe i et kommunalt bygg. Lokalet brukes i hovedsak til lager av instrumenter og uniformer for et skolekorps. I tillegg er det en kontorplass med notearkiv og systue. SP, SV, H og V mente at dette ikke er innenfor det kommunen bør gi bolystmidler til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Menneske og livskvalitet har myndighet til å fordele bolystmidler i kommunen. Det er utarbeidet kriterier for tildelingen. I dag ble to søknadert behandlet i utvalget. I begge sakene ble det et flertall og et mindretall.

I sak vedr. midler til opp-pussing av et lokale i et kommunalt bygg, mente mindretallet, inkl. Venstre , at intensjonene med midlene ikke var at pengene skulle kunne brukes til opp-pussing av kommunale bygg.

Den andre saken var en søknad om midler tl Soria Moria Kultur og Turisme. Administrasjonen innstilte på å innvilge kr. 12.000. Midlene skulle brukes til generell opp-pussing, herunder bygging av billettbod, planering av areal og bygging av ny utepeis/bålplass samt skjerming og gnistfanger på bålplassen.

Soria Moria-parken er en festplass for ulike trivselstiltaksommers tid. Anlegget består av Soria Mporia-hallen, grillhus, bålplass, friluftsscene, aktivitetsanlegg med skotthyllbane, natursti og lekeplass. Festplassen brukes hver sommer av en rekke ulike arrangører, lag og foreninger til ulike trivselstiltak.

Denne søknaden gikk AP og KrF imot! Begrunnelsen var at de hadde fått midler i fjor. Av saken går det fram at kr 18.000 i fjor var til andre forhold enn det som det ble søkt om i år! Vi i opposisjonen var enig i at søknaden klart var innenfor kriteriene for bolystmidler, hvor det bl.a. heter at midlene kan gis til stedsutvikling, tilrettelegging av anlegg, forskjønnings- og trivselstiltak.

Med slik ulik forståelse om hva bolystmidler skal brukes til, ble et forslag fra Venstre om en ny gjennomgang av kriteriene og evt. presiseringer av bestemmelsene, enstemmig vedtatt. Sak skal behandles før sommerferien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**