Et godt og trygt fødetilbud for Harstads innbyggere

Maria Serafia Fjellstad fremmet i dagens kommunestyre forslag til uttalelse vedrørende fødetilbudet i Harstad. Uttalelsen ble vedtatt enstemmig, og oversendes media, UNN, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Harstad sykehus

Foto: Jan Fredrik Frantzen

UNN Harstad har som mål å være et fullverdig lokalsykehustilbud for befolkningen i Sør-Troms; noe som innbefatter generell kirurgi og indremedisin, AMK-sentral og akuttmottak, gynekologisk tilbud og fødetilbud, samt tilbud innen fysikalsk medisin og rehabilitering. I 2012 vedtok UNN å sommerstenge fødeavdelingen i Harstad i 4 uker med begrunnelsen for få faste gynekologer, i 2013 stengte man fødeavdelingen i Narvik utfra begrunnelsen om ombygging av operasjonsstue og for sommeren 2014 skal man nå igjen stenge fødeavdelingen i Harstad i 6 uker for utskiftning av kloakkrør. Dette rammer ca. 40-60 fødende kvinner i det aktuelle tidsrommet, i tillegg til ammende kvinner med behov for hjelp ved ammepoliklinikken, gravide kvinner med behov for ekstra oppfølging, samt også den generelle aktiviteten ved den gynekologiske seksjonen ved UNN Harstad.

Det synes å måtte være slik at det for 2014 er vedlikeholdsbehov som nødvendiggjør denne løsningen. Imidlertid er det mer bekymringsverdig at UNN nå sender ut tydelige signaler hvor de skisserer sommerdrift alternerende mellom disse to avdelingene. Dette anses ikke som et fullverdig lokalsykehustilbud, og dermed ikke en foretrukket løsning. For de fødende er det en helt klar fordel med et godt og sikkert tilbud i nærkommunen, for barselkvinnene en trygghet å kunne søke ammehjelp ved behov. Den øvrige gynekologiske virksomheten med abortsøkende medfører også et behov for snarlig hjelp, og også planlagte kontroller må gjennomføres sommerstid. En stenging medfører økte kostnader til transport; som har effekt på det samfunnsøkonomiske regnskapet. Harstads kvinner har gjennom barnehageloven allerede bestrebet seg på et høyt antall fødsler sommerstid for å sikre barnehageplass, og presses nå til å i tillegg hensynta tidsrommet for mulig stengt avdeling.

UNN Harstad har de siste årene gjort et godt arbeid i å rekruttere nye gynekologer til sykehuset, i tillegg til erfarne og dyktige jordmødre. En usikkerhet omkring framtidig driftsstruktur, og også en drift med fastbestemt ferieavvikling eller eventuelt tvunget ambulering, kan også ha konsekvenser for de ansatte. Dersom man i framtiden skal lykkes med å fortsatt ha en faglig sterk stab i Harstad bør de ansatte lyttes til.

Ansvar og beslutningsmyndighet i denne saken ligger hos helseforetaket. Som lokalpolitikere med våre innbyggernes beste for øyet, med roller som talsmenn og ombudsmenn, bør vi imidlertid synliggjøre vår holdning i dette spørsmålet. Harstad kommunestyre vedtok en uttalelse i 2012 hvor vi gav uttrykk for vårt syn. Utfra de siste års hendelser synes det nødvendig å igjen være tydelig.

Harstad kommunestyre vedtok med dette som bakgrunn følgende uttalelse:

"Harstad kommunestyre ønsker et godt og nært føde- og barseltilbud for våre innbyggere, og krever sommeråpen fødeavdeling ved UNN Harstad. Harstad kommunestyre er kjent med at vedlikeholdsbehov kan nødvendiggjøre unntak i 2014, og understreker da nødvendigheten av faglig forsvarlige og praktisk gode løsninger med åpen poliklinikk, ammepoliklinikk og god følgetjeneste til nærmeste fødeavdeling, med samtidig beredskap igjen i Harstad. Harstad kommunestyre er opptatt av fortsatt god rekruttering av spesialister til Harstad sykehus, og mener sommerstenging i høyeste grad virker negativt inn på dette.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**