Harstad kommunestyre ønsker ikke reservasjonsmulighet for fastleger

Venstre var delt i synet da kommunestyret i dag debatterte sitt høringssvar om Reservasjonsmulighet for fastlegene. Mens Maria Serafia Fjellstad støttet et mindretall på totalt syv personer i å gi mulighet for dette, støttet Jan Fjellstad flertallet som var mot Reservasjonsmuligheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Marianne Bremnes og Jan Fjellstad

Foto: Harstad kommune

Harstad kommunestyre debatterte i forrige møte en uttalelse på dette temaet, så resultatet var vel i utgangspunktet gitt når høringssvaret nå skulle avgis. Venstre har i denne saken vært tydelig på at kvinnens rettighet veier så tungt at en reservasjonsmulighet ikke bør finnes, mens også her har et mindretall uttalt at det er mulig å samtidig gi åpning for reservasjon der den europeiske menneskerettighetskonvensjonen med paragrafen om Samvittighetsfrihet kommer inn.

Etter en god debatt vedtok kommunestyret en høringsuttalelse i fem punkter. Mens Jan Fjellstad støttet hele uttalelsen, støttet Maria Serafia Fjellstad de siste fire punktene:

1. Harstad kommunestyre mener på generelt grunnlag at det ikke bør innføres reservasjonsmulighet for fastleger og støtter derfor ikke den foreslåtte lovendringen.
2. Reservasjonsmulighet og lovendring er en sak som bør avgjøres av Stortinget som nasjonens øverste politiske organ.
3. Kvinnens rettigheter bør vektes tyngst og gå foran hensynet til fastlegens tro og livssyn. Fastlegens rett til å beskytte sine etiske/moralske verdier bør ikke ha større rett enn andre offentlige yrkesgrupper.
4. Harstad kommunestyre mener at hensynet til kvinnen ikke vil bli godt nok ivaretatt slik ordningen med hensyn til henvisning til abort i dag fungerer. Før man vurderer lovendring bør kvinner sikres lik rett til oppfølging,
veiledning og rådgivning i sine lokalmiljø.
5. De juridiske forhold med hensyn til å gi reservasjonsrett i lovbestemt form må avklares i forhold til ansettelser og kontraktsinngåelser. Hvilken betydning har dette i forhold til Lov om diskriminering i forbindelse med
ansettelser? Hvilket lovverk og hvilke hensyn skal vektes tyngst i en ansettelsesprosess? Kommunens politiske vurderinger eller ansattes rettigheter?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**