En seier for jordvernet!

Det er bare å ta fram et 50 år gammelt oversiktsbilde over Jæren. Du ser det samme over alt. I Time, Sandnes, Stavanger, Sola og andre kommuner, har store jordbruksområder måtte vike for de bolig- og næringsområder vi har i dag. Er det en utvikling som kan fortsette de neste 50 årene? Neppe!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen, sint, stavanger, rogaland, alvorlig

Foto: Jo Straube

Natur

Foto: Luth

Det er også et nasjonalt fenomen. Jordbruksjord bygges ned over alt. Venstre vil styrke jordvernet, og har bedt regjeringen utarbeide en nasjonal jordvernplan. Vi ser i dag en bit for bit-forvaltning av matjord. Det fører til at jord som burde vært brukt til matproduksjon brukes til andre formål. Denne form for forvaltning er uansvarlig. I vår region har vi trukket en langsiktig grense for landbruket. Det gir forutsigbarhet for både bønder og utbyggere. Noen steder må vi kunne tillate nødvendige utfordringer. Men grensene står under press og vi ser flere eksempler i vår region på at store sammenhengende landbruksområder foreslås som utbyggingsområder.

Det er vel og bra med regionale planer. Men det er åpenbart behov for et nasjonalt grep. Det er et nasjonalt anliggende at vi som land har tilstrekkelig med landbruksareal. Bit for bit-strategien kan ikke fortsette. For Venstre har dette vært et viktig anliggende lenge. Derfor fremmet Venstre forslag om en helhetlig jordvernplan i Stortinget like før jul. Torsdag 20. mars i år avga næringskomiteen innstilling i saken. Sammen med alle andre partier i komiteen har Venstre fått flertall for forslaget, og partiene ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om en helhetlig jordvernstrategi. Det er en stor sier og det er en særdeles viktig seier. Det er gledelig at begge regjeringspartiene står samlet bak forslaget. Det er gledelig overraskende at Arbeiderpartiet er med. Dette borger for at det kan bli nærmest historisk enighet i Stortinget om å styrke jordvernet. Klart dette er stort for Venstre.

Næringskomiteens flertallsmerknader begrunner og summerer behovet:

• Det er bekymringsfullt at jordbruksarealet i Norge minker, og for å nå målene om økt matproduksjon og økt selvforsyningsgrad, kreves større bevissthet om ivaretakelse av norske jordressurser
• Det er behov for en overordnet gjennomgang av virkemidlene i jordvernet. Regjeringen må utarbeide en helhetlig jordvernstrategi for å styrke jordvernet ytterligere. I en slik strategi bør det særlig vurderes positive virkemidler og incitamenter som stimulerer kommunene til å prioritere jordvern, og som bidrar til at de totale samfunnsøkonomiske kostnadene ved å bygge ned matjord vektlegges i sterkere grad
• Jordflytting, etablering av jorderstatningsfond, ny vernehjemmel i jordloven, og nye omdisponerings- og matjordmål er elementer som bør vurderes inn i en eventuell jordvernplan. I de tilfeller der jordvernet må vike for nasjonalt viktige samfunnsinteresser, og der man har minimert omdisponering av matjorden, er det viktig å hindre at mengden matjord reduseres.
Det er svært viktig for norsk landbruk og norsk matproduksjon at et samlet Storting nå ber regjeringen om en helhetlig jordvernstrategi for å styrke jordvernet. Igjen slår en samlet komité fast at vi skal øke selvforsyningsgraden og matproduksjonen, og peker på at dette krever en større bevissthet om ivaretakelse av jordressursene. Dette er ambisiøse mål, men med en så bred politisk vilje knyttet til disse målene tror jeg at vi skal få det til.

Dette har også vært et viktig anliggende for Rogaland Venstre, sist på fylkesårsmøtet vårt i februar. Den mest produktive matjorden i landet ligger primært i Rogaland, i Trøndelag og på Østlandet. Ofte nær storbyer og tettsteder i disse regionene. Denne landbruksjorden er en ikke-fornybar verdifull ressurs. Det er nettopp denne sentrale matjorden som er under sterkest press fra utbyggingsinteresser og som står i fare for å bli dekket av asfalt og betong. For å sikre at god landbruksjord skal kunne gi framtidige generasjoner mat på bordet mente Rogaland Venstre det var behov nasjonal jordvernplan. Noen uker senere var det fullgod stortingspolitikk …

Det er ikke tvil om at dette representerer en radikal endring og holdning til norsk landbrukspolitikk generelt og jordvernet spesielt. Engasjementet for jordvernet har vært en sak for få partier så langt. Det er nå eventyrlig at et stort flertall på Stortinget gir regjeringen en klar melding om behovet for en nasjonal jordvernsplan. Så får vi se om regjeringen makter å følge opp bestillingen fra Stortinget.

Det skal være mulig å i all hovedsak å bevare dagens landbruksområder i hvert fylke. Boligbygging og næringsområder må vi løse i nært kommunalt samarbeid, fortetning og bygge primært på uproduktive landarealer.

Dette er en seier for jordvernet og for Venstre som har klart å dra regjeringen i riktig retning. En nasjonal jordvernsplan er særdeles godt nytt for Jæren. Venstre leverer på Stortinget.

Det er svært viktig for norsk landbruk og norsk matproduksjon at et samlet Storting nå ber regjeringen om en helhetlig jordvernstrategi for å styrke jordvernet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**