Hovedstyremøte i Oslo Venstre 18.3.14

Til dagens hovedstyremøte hadde Frogner Venstre sendt inn forslag til politisk uttalelse vedrørende den prekære bydelsoverlegesituasjonen i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


FORSLAG TIL POLITISK UTTALELSE TIL HOVEDSTYREMØTET I OSLO VENSTRE:

Bydelsoverleger er til for å brukes!

Gjennom Samhandlingsreformen overføres stadig flere oppgaver til kommunehelsetjenesten. Derfor må den medisinskfaglige ledelsen av kommunen og bydelene styrkes. Oslo Venstre mener bydelsoverlegen er sentral i dette arbeidet og må få en tydeligere rolle med større gjennomslagskraft.

Alle bydeler er pålagt å ha en eller flere bydelsoverleger. Bydelsoverlegens kjerneoppgaver er medisinskfaglig rådgivning, beredskap, smittevern, planarbeid og psykisk helsevern. Det er definert en norm som tilsier en full bydelsoverlegestilling pr. 10.000 innbygger. Med en halv bydelsoverlege på 40.000 innbyggere blir diskrepansen betydelig. Til tross for at byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester (EST) gjentatte ganger har uttalt at bydelsoverlegene bør være ansatt i fulltidsstillinger, viser en undersøkelse fra høsten 2013 at det er tilfelle for kun 5 av Oslos bydelsoverleger. Trenden er en ytterligere nedgang.

Et annet foruroligende funn er at mange av bydelsoverlegene er organisert slik at det ikke er mulig for dem å ivareta oppgavene innen planarbeid, rådgivning og beredskap. Erfaringen er at en organisering i stab hos bydelsdirektøren, og fortrinnsvis i ledergruppen, er avgjørende for å utføre kjerneoppgavene og at bydelen får gjort nytte av bydelsoverlegens kompetanse som medisinskfaglig rådgiver.

Undersøkelsen viste også at bydelsoverleger i full stilling ledelsesnært i bydelene i større grad klarer å involvere fastlegene i bydelens helse- og omsorgstjenester. I tillegg er heltidsbydelsoverleger i større grad aktive i samhandlingsarbeidet sammen med sektorsykehusene.

Det er rikelig tilgang på spesialister i samfunnsmedisin i Osloområdet. Likevel finner for få veien til de samfunnsmedisinske stillinger i Oslo kommunes bydeler. Bydeler med bydelsoverleger i deltidsstillinger opplever større gjennomtrekk og lavere stabilitet i stillingene. I dag står fire bydeler uten bydelsoverlege. Alle har enten tradisjon for deltidsstillinger eller har akkurat begynt med det. Rekruttering blir viktig fremover for å sikre kompetanse og erfaring.

Det trengs en mobilisering i bydelene for å ha bydelsoverleger i fulle, ledelsesnære stillinger som et ledd i å styrke kommunehelsetjenesten. Hvordan bydelen nyttiggjør seg den samfunnsmedisinske nøkkelressursen bør være gjenstand for politisk diskusjon i bydelene.

Oslo Venstre vil:

tydeliggjøre bydelsoverleges rolle som medisinskfaglig leder for helse- og omsorgstjenestene på bydelsnivå.
styrke bydelsoverlegens mulighet til å ivareta bredden i de samfunnsmedisinske oppgavene i bydelene
følge opp ESTs anbefalinger om ledelsesnære bydelsoverleger i fulle stillinger i alle bydeler i Oslo
sikre samfunnsmedisinsk kompetanse i bydelsoverlegestillingene ved å gjøre bydelsoverlegestillingene attraktive for spesialister i samfunnsmedisin

Hovedstyremøtet vedtok å oversende forslaget til BUene i alle Oslo bydeler til diskusjon og eventuelle vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**